Standpunten

Zoeken

Armoede en schuldhulpverlening

Het hebben van schulden en een leven in armoede heeft impact op je welzijn, op het vertrouwen in de toekomst, en het gevoel dat je er mag zijn en dat je er toe doet. In een dergelijke situatie waarin je je machteloos en hulpeloos voelt maakt een benadering vanuit begrip in plaats van wantrouwen een wereld van verschil.

Lees verder

Baarn voor iedereen

We staan voor een open en inclusieve samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien en niemand er buiten valt. In de Baarnse samenleving is plek voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. Iedere vorm van discriminatie wijzen we af.

Lees verder

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor Baarn gaat het onder andere om de bibliotheek, het theater, muziekonderwijs, cultuureducatie, ateliers en kunst(tentoonstellingen). Wij vinden het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

Lees verder

Duurzaamheid en natuur

Een schone en duurzame koers is nodig. We maken ons sterk voor actieve naleving van de maatregelen uit het Baarnse Klimaatakkoord waarin de ambitie centraal staat om in 2030 een duurzame en zo klimaatneutraal mogelijke gemeente te zijn.

Lees verder

Economie

We vinden het belangrijk dat er een goed economisch klimaat is voor bestaande ondernemers. Waar mogelijk helpen we hen aan geschikte ruimte voor de uitvoering van hun onderneming. We nemen daarbij in ogenschouw dat er een goede balans moet zijn tussen de behoefte aan woningen, ruimte voor natuur en recreatie en bedrijvigheid.

Lees verder

Eenzaamheid

In 2019 signaleerden wij dat de eenzaamheidscijfers onder ouderen - maar ook onder jongeren - in Baarn een van de hoogste in Nederland waren. Wij vonden het pijnlijk en onacceptabel dat een grote groep inwoners zo worstelde met het gemis van waardevolle sociale contacten en geen verbinding meer voelde met de leefomgeving.

Lees verder

Energietransitie

De komende jaren komen er op onze inwoners veel veranderingen af die voortvloeien uit de energietransitie. Wij vinden het daarbij de taak van de gemeente om inwoners op een goede, zorgvuldige en eenvoudige manier te betrekken en te helpen bij maatregelen om hun leefomgeving te verduurzamen.

Lees verder

Gezondheid, zorg en welzijn

De inzet van PIT Baarn als een loket voor integrale toegang voor bewoners moet drempels weg nemen en stimuleren dat zorgverleners ook buiten de gebaande paden gaan om te zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die hen verder helpt.

Lees verder

Jeugd

Jongeren willen we de ruimte (blijven) geven om elkaar te ontmoeten. Op een veilige plek, waar zij zichzelf prettig voelen, maar ook anderen geen overlast bezorgen. Onze inzet hiervoor in de afgelopen jaren zetten we door.

Lees verder

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Naar schatting gaat het in Baarn om 5 tot 8 % van de bevolking. Deze mensen kunnen niet volledig deelnemen aan de maatschappij. Het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden, voorlezen voor kinderen, betalen met pin en dergelijke handelingen zijn voor deze mensen niet vanzelfsprekend. Dit belemmert hen bijvoorbeeld bij het vinden en behouden van werk en het opvoeden van hun kinderen.

Lees verder

Landgoed Paleis Soestdijk

Wat ons betreft zoeken we een functie die dichtbij dit historische gebruik hoort. Geen groot evenementen terrein en ruimte voor parkeren op plekken waar de natuur kwetsbaar is.

Lees verder

Mobiliteit

De afgelopen jaren zijn er een aantal knelpunten opgelost. Toch zijn er nog een aantal wensen die om een oplossing vragen. Denk bijvoorbeeld aan de Eemnesserweg. Verder willen wij nog meer aandacht vragen voor het gebruik van de fiets en door het herinrichten van de wegen het gebruik van de auto ontmoedigen de auto is de gast op deze wegen.

Lees verder

Onderwijs

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Zowel op school als thuis. We gaan uit van de mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van een kind. Naast de cognitieve aspecten moet er ook gekeken worden naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees verder

Openbare ruimte

Goed onderhoud van stoepen, parken en pleintjes is een belangrijk punt voor ons. We willen dat stoepen voor iedereen begaanbaar zijn, dat parken en pleintjes goed zijn onderhouden en dat niemand hoeft te slalommen om de hondenpoep op straat.

Lees verder

Sport

Sport verbindt, houdt mensen fit en is belangrijk in de preventie van gezondheidsproblemen. Onze gemeente kent een breed aanbod van sporten. We vinden het belangrijk dat dit brede aanbod in stand blijft. De afgelopen jaren zijn sportclubs gesteund bij het opleiden van trainers. We blijven dit van toegevoegde waarde vinden en willen dit de komende jaren blijven ondersteunen.

Lees verder

Veiligheid

Iedereen in Baarn heeft recht op een veilige leefomgeving. Wanneer je je onveilig voelt in je eigen huis of als je de straat op gaat, kan je je niet ontplooien en heb je geen eerlijke kans op een fijn leven. Veiligheid is een basisbehoefte.

Lees verder

Vertrouwen in de gemeente

De gemeente is er voor haar inwoners. De vragen van onze inwoners staan centraal. Daarbij moet de gemeente inwoners helpen om op een snelle, duidelijke en begrijpelijke manier antwoord te krijgen op hun vraag.

Lees verder

Vrijwilligers

Overal in Baarn zetten vrijwilligers zich in voor anderen. Bijvoorbeeld in de sport, muziek en cultuur, zorg en welzijn, jeugdactiviteiten en groen. Deze mensen moeten we koesteren, zij vormen het cement van de Baarnse samenleving.

Lees verder

Werk en inkomen

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen.

Lees verder

Wonen

Tot 2030 moeten we in onze gemeente 1000 woningen extra bouwen om aan de toenemende woningvraag te blijven voldoen. Hiervan worden er nu 30% in de sociale sector gebouwd, maar we willen dit percentage laten toenemen naar 40%.

Lees verder