Standpunten

Zoeken

Armoede, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Het is voor ons niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen (landelijk) opgroeit in armoede. Ook in Baarn is opgroeien in armoede aan de orde, en dit staat ontwikkelingskansen in de weg.

Lees verder

Baarn voor iedereen

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien en niemand er buiten valt. In de Baarnse samenleving is plek voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. Iedere vorm van discriminatie wijzen we af

Lees verder

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor Baarn gaat het onder andere om de bibliotheek, het theater, muziekonderwijs, cultuureducatie, ateliers en kunst(tentoonstellingen). Wij vinden het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

Lees verder

Duurzaamheid en natuur

Duurzaamheid is voor ons belangrijk. De klimaatverandering, toename aan regenwater, CO2-uitstoot en de afname van biodiversiteit baren ons zorgen. We willen dat Baarn een bijdrage levert aan de verduurzaming van onze gemeente en ons land. We richten ons op duurzame projecten die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de lokale werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden betrokken bij de uitvoering.

Lees verder

Gemeentebestuur en -organisatie

De gemeente is er voor haar inwoners. De vragen van onze inwoners staan centraal. Daarbij moet de gemeente inwoners helpen om op een snelle, duidelijke en begrijpelijke manier antwoord te krijgen op hun vraag.

Lees verder

Gezondheid, zorg en welzijn

Mensen staan centraal en goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk. We willen bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren. Voor inwoners die zorg of steun nodig hebben geldt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Geld voor de zorg gaat naar de zorg en zorgverleners hebben fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Lees verder

Jeugd en onderwijs

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Zowel op school als thuis. We gaan uit van de mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van een kind. Naast de cognitieve aspecten moet er ook gekeken worden naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees verder

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Naar schatting gaat het in Baarn om 5 tot 8 % van de bevolking . Deze mensen kunnen niet volledig deelnemen aan de maatschappij. Het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden, voorlezen voor kinderen, betalen met pin en dergelijke handelingen zijn voor deze mensen niet vanzelfsprekend. Dit belemmert hen bijvoorbeeld bij het vinden en behouden van werk en het opvoeden van hun kinderen.

Lees verder

Landgoed Pijnenburg

De fractie van de Partij van de Arbeid is overtuigd van de vele bezwaren van een theehuis op locatie Overbosch. Redenen hiervoor zijn enerzijds de verkeersveiligheid van de omliggende wegen, de landschappelijke en natuurwaarden van dit gebied en de grote weerstand onder de lokale bevolking. Anderzijds zijn wij van mening dat het huidige beleid van de provincie mogelijkheden biedt om opnieuw te onderhandelen over een meer gedragen locatie voor een economische drager als het theehuis.

Lees verder

Levendigheid en centrum

Een levendig centrum is belangrijk voor inwoners en voor de kansen van ondernemers en de leefbaarheid van ons dorp. We zien dat evenementen als het Sinterklaasfeest, Vorstelijk Proeven en Koningsdag een positieve uitwerking hebben op de aantrekkelijkheid van het centrum. De komende jaren moet de focus liggen op het omzetten van incidentele bezoekersactiviteiten naar een meer constante bezoekersstroom, zodat ook de aantrekkelijkheid voor winkelketens en ondernemers groeit. Het uiteindelijke doel is dat inwoners en bezoekers zich nog meer aangetrokken voelen tot het centrum. Onderdeel hiervan is wat ons betreft het compacter maken van het actieve winkelgebied, zodat dit overzichtelijker wordt.

Lees verder

Openbare ruimte

Goed onderhoud van stoepen, parken en pleintjes is een belangrijk punt voor ons. We willen dat stoepen voor iedereen begaanbaar zijn, dat parken en pleintjes vrij zijn van onderhoud en dat niemand hoeft te slalommen om de hondenpoep op straat.

Lees verder

Sport

Onze gemeente kent een breed aanbod van sporten. We vinden het belangrijk dat dit brede aanbod in stand blijft. De afgelopen jaren zijn sportclubs gesteund bij het opleiden van trainers. We blijven dit van toegevoegde waarde vinden en willen dit de komende jaren blijven ondersteunen.

Lees verder

Veilig verkeer

Binnen onze gemeente zijn er nog een aantal knelpunten op het gebied van verkeer die we graag willen verbeteren. We willen op wegen waar te snel wordt gereden snelheid beperkende maatregelen opnemen. Ook willen we gevaarlijke wegen en kruisingen opnieuw inrichten, zodat deze weer veilig worden.

Lees verder

Veiligheid

We willen dat iedereen zich binnen Baarn veilig voelt. Of het nu gaat om je veilig voelen in je woning en niet bang te hoeven zijn voor mogelijke inbrekers, of dat jongeren mogen hangen op een veilige ‘eigen plek’ in de wijk.

Lees verder

Vrijwilligers

Overal in Baarn zetten vrijwilligers zich in voor anderen. Bijvoorbeeld in de sport, muziek en cultuur, zorg en welzijn, jeugdactiviteiten en groen. Deze mensen moeten we koesteren, zij vormen het cement van de Baarnse samenleving. Vrijwilligers verdienen steun en ruimte om hun werk te doen. Ook vinden we het belangrijk om de rol van vrijwilligers(organisaties) te erkennen en waardering te blijven geven. Wij willen dat vrijwilligers(organisaties) de gemeente als partner ervaren wanneer zij bijvoorbeeld een evenement organiseren.

Lees verder

Werk en inkomen

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen.

Lees verder

Wonen

In Baarn zijn er 2500 woningzoekenden geregistreerd, waarvan ongeveer 500 actieve woningzoekenden. Op dit moment komen er per jaar ongeveer 100 woningen beschikbaar. We kunnen met de huidige woningvoorraad dus niet voldoen aan de huidige grote vraag. Deze vraag zal de komende jaren naar verwachting groter worden: uit onderzoek van de regio Amersfoort blijkt dat binnen de gemeente Baarn tot het jaar 2040 ongeveer 1200 woningen extra nodig heeft om aan de stijgende vraag te voldoen. Enerzijds heeft deze groei te maken met de aantrekkelijkheid van Baarn als woongemeente, anderzijds zal het aantal personen per huishouden de komende jaren dalen .

Lees verder