Gezondheid, zorg en welzijn

De inzet van PIT Baarn als een loket voor integrale toegang voor bewoners moet drempels weg nemen en stimuleren dat zorgverleners ook buiten de gebaande paden gaan om te zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die hen verder helpt.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning aan inwoners. De overgang van deze voormalige rijkstaken naar de gemeente Baarn is zonder ongelukken verlopen. Zorg en ondersteuning is beschikbaar en de basisstructuur daarvoor is gecreëerd. Toch denken wij dat de kansen die deze grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt beter benut moeten worden.

Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij belangrijk. Hulp- en zorgverleners krijgen de ruimte en het vertrouwen om inwoners te ondersteunen op basis van hun inzicht en deskundigheid.

Onze keuzes

 • Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. We willen zorgen voor gezondere en gelukkigere levens. Uiteindelijk leidt een preventieve aanpak ook tot minder dure zorg.
 • We onderkennen dat het vergroten van zelfredzaamheid niet de oplossing is voor alles, maar het kan wel helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.
 • Iedereen die zorg of ondersteuning nodig, heeft één aanspreekpunt met wie één plan wordt gemaakt.
 • Inkomensondersteuning, hulp bij schulden en ondersteuning bij laaggeletterdheid zijn onderdeel van dit plan, wanneer dit aan orde is.
 • Samenwerking op het gebied van zorg, welzijn en preventie breiden we uit. Daarbij betrekken we ook de eerste lijn (zoals huisartsen) en het onderwijs.
 • Het lokale team krijgt de beschikking over een budget dat zij naar eigen inzicht kunnen inzetten voor onconventionele oplossingen om inwoners verder te helpen (bijvoorbeeld door een cursus te vergoeden wanneer die nodig is om aan het werk te kunnen).
 • Zorg blijft betaalbaar. De eigen bijdrage in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geldt alleen voor mensen met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon.
 • De ondersteuning van mantelzorgers verbeteren we (nog verder) in nauwe samenspraak met mantelzorgers. Doel van de ondersteuning is dat zij zich gesteund en erkend voelen en niet overbelast raken.
 • We werken samen met Meander en de huurders van de locatie in Baarn aan een toekomst bestendige invulling van de locatie.
 • We stimuleren het volgen van reanimatiecursus door inwoners, die als burgerhulpverlener ingezet kunnen worden als dat nodig is.
 • We maken het mogelijk dat inwoners getraind worden in alertheid bij psychische problemen (first aid mental health).
Sandra Bruijstens

Sandra Bruijstens

Wie ben je? Sandra Bruijstens, sinds maart 2018 steunfractielid voor de PvdA Baarn en inmiddels fractievoorzitter. In het dagelijks leven management assistent. Buiten kantoortijden regelmatig wandelend te vinden in de Baarnse natuurgebieden. Daar is het de laatste tijd wel veel te druk. Een betere balans tussen recreatie en natuur is hard nodig. Waar word je

Meer over Sandra Bruijstens