Gezondheid, zorg en welzijn

Mensen staan centraal en goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk. We willen bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren. Voor inwoners die zorg of steun nodig hebben geldt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Geld voor de zorg gaat naar de zorg en zorgverleners hebben fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning aan inwoners. De overgang van deze voormalige rijkstaken naar de gemeente Baarn is zonder ongelukken verlopen. Zorg en ondersteuning is beschikbaar en de basisstructuur daarvoor is gecreëerd. Toch denken wij dat de kansen die deze grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt beter benut moeten worden.
We willen bureaucratie en drempels die inwoners ervaren bij het aanvragen van zorg en ondersteuning wegnemen. Ook benutten we nog veel meer bij diverse problemen binnen één huishouden zorgen voor één hulpverlener als regisseur. Voor de benodigde hulp wordt één plan gemaakt, gecoördineerd door de regisseur en in samenspraak met de betreffende inwoners. Er gaat dan geen tijd en energie verloren aan het steeds weer opnieuw doen van hetzelfde verhaal. Bovendien kunnen samenhangende problemen ook in samenhang worden opgelost.
Hulp- en zorgverleners krijgen de ruimte en het vertrouwen om inwoners te ondersteunen op basis van hun inzicht en deskundigheid. Bureaucratische drempels nemen we weg en we stimuleren dat zij ook buiten de gebaande paden gaan om te zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die hen verder helpt.

Wat willen we bereiken:

 • Iedereen die zorg of ondersteuning nodig, heeft 1 aanspreekpunt met wie 1 plan wordt gemaakt.
 • Inkomensondersteuning, hulp bij schulden en ondersteuning bij laaggeletterdheid zijn onderdeel van dit plan, wanneer dit aan orde is.
 • Samenwerking op het gebied van zorg en welzijn breiden we uit. Daarbij betrekken we ook de eerste lijn (zoals huisartsen) en het onderwijs.
 • Het lokale team krijgt de beschikking over een budget dat zij naar eigen inzicht kunnen inzetten voor onconventionele oplossingen om inwoners verder te helpen (bijvoorbeeld door een cursus te vergoeden wanneer die nodig is om aan het werk te kunnen).
 • Zorg blijft betaalbaar. De eigen bijdrage in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geldt alleen voor mensen met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon.
 • De ondersteuning van mantelzorgers verbeteren we (nog verder) in nauwe samenspraak met mantelzorgers. Doel van de ondersteuning is dat zij zich gesteund en erkend voelen en niet overbelast raken.
 • We willen een sterke Baarnse adviesraad, die alle doelgroepen vertegenwoordigd.
 • We werken samen met Meander en de huurders van de locatie in Baarn aan een toekomst bestendige invulling van de locatie.
 • We stimuleren het volgen van reanimatiecursus door inwoners, die als burgerhulpverlener ingezet kunnen worden als dat nodig is.
 • We maken het mogelijk dat inwoners getraind worden in alertheid bij psychische problemen (first aid mental health).

Onze inzet in de afgelopen jaren:

 • Met alle inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben wordt eerst een gesprek gevoerd, zodat duidelijk wordt als er sprake is van een kwetsbare situatie en zij om die reden in beeld moeten blijven om tijdig aanvullende hulp in te zetten.
 • Het lokale team is voor inwoners direct toegankelijk. De drempel in de vorm van een verwijzing is afgeschaft.
 • Bij aanbesteding van zorg kan alleen worden meegedongen als topfunctionarissen in de organisatie niet meer verdienen dan een ministerssalaris.
Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland