Baarn voor iedereen

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien en niemand er buiten valt. In de Baarnse samenleving is plek voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. Iedere vorm van discriminatie wijzen we af

Contact en binding tussen verschillende groepen in de Baarnse samenleving vinden we belangrijk. We werken samen aan het vergroten van de veerkracht van onze inwoners en wijken. We treden op tegen discriminatie. Slachtoffers krijgen hulp en aangiftes worden serieus in behandeling genomen.

Bij de tijdelijke opvang van vluchtelingen hebben inwoners zich op diverse manieren ingezet en ook nieuwe Baarnaars met een verblijfsvergunning worden door buren, vrijwilligers en organisaties zoals Vluchtelingenwerk welkom geheten en waar nodig ondersteund. Deze positieve betrokkenheid van inwoners willen we graag behouden en stimuleren.

Wat willen we bereiken:

  • We sluiten aan bij (landelijke) voorlichtingscampagnes en acties rond (seksuele) diversiteit, o.a. in jeugdzorg en onderwijs.
  • We blijven taalonderwijs organiseren en willen (vrijwilligers)werk door vluchtelingen begeleiden.
  • Discriminatie en/ of belediging waar ook in onze gemeente en in welke vorm dan ook staan we niet toe.
  • Gediscrimineerde inwoners ondersteunen we, we stimuleren het doen van aangifte en treden actief op tegen alle vormen van discriminatie.
  • Binnen onze gemeentelijke organisatie en de organisaties waar wij mee samenwerken, stellen we eisen aan de diversiteit in het personeelsbeleid.
  • Wanneer er toestroom is van vluchtelingen naar ons land willen wij op de Baarnse schaal een bijdrage leveren aan (tijdelijke) opvang en huisvesting.
  • We zorgen samen met inwoners en organisaties dat Baarn toegankelijk is voor iedereen. We nemen als Baarn onze verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.[i]

Onze inzet in de afgelopen jaren:

  • Kleine opvang voor vluchtelingen aangeboden door Baarn (hier is uiteindelijk door afname van de vluchtelingenstroom geen gebruik van gemaakt).
  • Initiatief gesteund om in Baarn op Coming Out Day de regenboogvlag te hijsen.

[i] http://www.vnverdragwaarmaken.nl/

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland