Laaggeletterdheid

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Naar schatting gaat het in Baarn om 5 tot 8 % van de bevolking. Deze mensen kunnen niet volledig deelnemen aan de maatschappij. Het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden, voorlezen voor kinderen, betalen met pin en dergelijke handelingen zijn voor deze mensen niet vanzelfsprekend. Dit belemmert hen bijvoorbeeld bij het vinden en behouden van werk en het opvoeden van hun kinderen.

Laaggeletterdheid kan tot problemen leiden op het sociale vlak. We willen dat hulpverleners alert zijn op laaggeletterdheid en indien nodig doorverwijzen. Ook kan het (doorgeleiden naar en) bijscholen van laaggeletterden deel uitmaken van een plan voor zorg of ondersteuning.

De bibliotheek zien we als ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat er een bijdrage geleverd wordt aan taalonderwijs en in het bijzonder de bestrijding van laaggeletterdheid. We zorgen voor de beschikbaarheid van diverse vormen van informatie en een open Wi-Fi-verbinding.

Inwoners die laaggeletterd zijn zoeken we actief op. Reeds bestaande initiatieven en organisaties die zich inzetten om deze mensen bij te scholen ondersteunen we, bijvoorbeeld door vrijwilligers toegang te geven tot scholing en begeleiding. We sluiten aan bij landelijke voorlichtingscampagnes over laaggeletterdheid. Daarmee zorgen we voor begrip en alertheid onder inwoners en organisaties en verlagen de drempel voor analfabete en laaggeletterde inwoners om zich aan te melden voor ondersteuning.

Onze keuzes

  • We ondersteunen de mensen in Baarn die laaggeletterd zijn, om te zorgen dat ze mee kunnen doen in de samenleving.
  • Laaggeletterdheid van inwoners is bij zorg- en hulpverleners bekend en zij zijn in staat om te signaleren en ondersteuning te bieden.
  • De gemeente communiceert begrijpelijk en houdt rekening met laaggeletterden.
  • De bibliotheek en (vrijwilligers)organisaties ondersteunen we zodat zij gezamenlijk in staat zijn laaggeletterde inwoners te vinden en scholing te bieden.