Door De redactie op 1 februari 2010

Zorg voor elkaar is zorg voor iedereen!

Tot 18 jaar: pluim voor High-5 en Straatspeeldagen Te veel jongeren verlaten het voortgezet onderwijs zonder diploma. Deels daardoor komen zij in de problemen. Er is meer preventieve zorg nodig. De samenwerking tussen school en hulpverleners moet beter. Het is belangrijk dat dat in een vroeg stadium al gebeurt. Ook de financiële mogelijkheden om te kunnen overleggen dienen verruimd te worden. Onthutst waren de reacties, toen bleek dat een aantal jonge, leerplichtige kinderen thuis zat, omdat de Baarnse scholen geen plek voor hen hadden. Dit is onacceptabel. De gemeente moet de betreffende scholen stevig op hun verantwoordelijkheid aanspreken. De sportvelden op Ter Eem zouden na schooltijd en in de vakanties beschikbaar moeten zijn voor jongeren van 10 tot 16 jaar. Het is van de rare dat de velden zeventig procent van de tijd gewoon niet gebruikt worden. Voor de jongere kinderen zijn de speelterreinen in de woonbuurt. Zeer positief denken de Baarnse burgers over de High-5 van de sportverenigingen en de Straatspeeldagen, georganiseerd door enthousiaste moeders en vaders.

18-55 jaar: denk om gehandicapten De groep Wajong-jongeren is groeiende. Vierhonderd duizend jong gehandicapten hebben ook recht op een plaats op de arbeidsmarkt. Hier zou meer aandacht voor moeten komen. De hulpverleners zouden minder specialistisch en meer van alle markten thuis moeten zijn. Hulp op maat sluit beter bij de hulpvraag aan. De schuldhulpverlening in Baarn zou beter kunnen. Er is te weinig huishoudelijk hulp beschikbaar voor gehandicapten. Er ligt dan een te grote druk op de mantelzorg. De toegankelijkheid van het gemeentehuis en de kerken is volgens de gehandicaptenorganisaties nog steeds matig. Hetzelfde geldt voor de openbare ruimte (wegen, stoepen en bruggen). De afgelopen weken met sneeuw en ijzel waren de straten en stoepen in de woonwijken door de gladheid onbegaanbaar. Natuurlijk kan niet alles door een overheid opgelost worden, maar helemaal niet strooien in de wijken zelf heeft wel tot gevolg gehad dat grote groepen mindervaliden aan huis gekluisterd waren. De wijze van financiering (uurtje factuurtje) van de WMO is dodelijk voor de hulpverlening. Met de komst van het Zorgloket is de toewijzing van hulpverlening sterk verbeterd. Allerlei activiteiten in Baarn zoals de Scootmobieltocht, pleinfeesten en de grote inzet van tal van vrijwilligers bij zorgactiviteiten en in verenigingen is bewonderenswaardig. Lof voor deze Baarnaars

Vanaf 55 jaar: thuiszorg weer in loondienst Voor de groep ouderen met psychogeriatrische problematiek (dementie) bestaat een toenemende behoefte aan kleinschalige, op de groep afgestemde woningen. Gepleit werd voor meer bouwlocaties, anders komen we hier in Baarn in de problemen. Meer continuïteit in de huishoudelijke hulp voor ouderen is hoogst wenselijk. De bejaardenhelpsters moeten weer in loondienst komen. Op die wijze kan de kwaliteit beter gewaarborgd worden. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) zou voor woningaanpassingen beter en sneller moeten indiceren. Ook voor de doelgroep 55+ is de komst van het Zorgloket een sterke verbetering. Het steunpunt mantelzorg, Alzheimer Café, vele vrijwilligers, het GALM-project, de Ouderenbus en nog tal van andere voorbeelden zijn positieve punten in Baarn.

De bijeenkomst werd afgesloten met dank aan de genodigden en aan de gespreksleidster, die op vakkundige en plezierige wijze deze belangrijke bijeenkomst over zorg en welzijn had geleid. De PvdA zegde toe het besprokene in de fractie met (kandidaat) raadsleden te bespreken.