Wonen

In Baarn zijn er 2500 woningzoekenden geregistreerd, waarvan ongeveer 500 actieve woningzoekenden. Op dit moment komen er per jaar ongeveer 100 woningen beschikbaar. We kunnen met de huidige woningvoorraad dus niet voldoen aan de huidige grote vraag. Deze vraag zal de komende jaren naar verwachting groter worden: uit onderzoek van de regio Amersfoort blijkt dat binnen de gemeente Baarn tot het jaar 2040 ongeveer 1200 woningen extra nodig heeft om aan de stijgende vraag te voldoen. Enerzijds heeft deze groei te maken met de aantrekkelijkheid van Baarn als woongemeente, anderzijds zal het aantal personen per huishouden de komende jaren dalen .

Om de voorzieningen in Baarn te behouden, zoals het zwembad, de bibliotheek en het theater, is het ook van belang ons inwoneraantal op peil te houden. Ons inwoneraantal bepaalt namelijk de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Ook om deze reden is voldoende woningbouw noodzakelijk.

Daarnaast hebben we in Baarn geen evenwichtige opbouw van de woningvoorraad. Hierdoor zijn er te weinig huizen beschikbaar met een prijs net boven de sociale-huurprijsgrens. Dit zorgt voor vermindering van doorstroming. Dit probleem willen we oplossen door de komende jaren voldoende huizen te bouwen net boven de sociale-huurprijsgrens.

Wat willen we bereiken?

 • Tot 2030 willen we ongeveer 1000 woningen toevoegen aan de bestaande woningvoorraad. We denken daarbij aan:
  • Heuveloordstraat en Boemerang;
  • Laanplein;
 • Tot 2030 willen we van alle nieuwe woningen minimaal 30% van deze woningen in de sociale sector realiseren.
 • We zijn een voorstander van bouwen op de Noordschil, waarbij voldaan moet worden aan minimaal de Europese geluids- en gezondheidsnormen.
 • De gemeente Baarn is per definitie geen projectontwikkelaar en zal geen woningbouwprojecten initiëren. Dit is aan marktpartijen.
 • Woningbouwverenigingen mogen in Baarn alleen sociale woningen verkopen als er een plan ligt om binnen twee jaar minimaal hetzelfde aantal woningen te realiseren binnen Baarn.
 • Waar mogelijk stimuleren we de transformatie van leegstaande gebouwen op gunstige locaties tot woningen, zoals leegstaande kantoorpanden op de Drie Eiken.
 • Onder voorwaarden willen we realisatie van woningen in leegstaande kantoorpanden op bijvoorbeeld industrieterreinen toestaan.
 • Bij nieuwbouw wordt aardgasvrij en nul-op-de-meter gebouwd.
 • Bij het realiseren van een nieuwbouwproject worden buurtbewoners en ondernemers in het vroegst mogelijke stadium betrokken om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

 • Bij nieuwbouwprojecten wordt de komende jaren over het totaal aantal woningen minimaal 30% in de sociale sector gebouwd (geldt voor koop- en huurwoningen).
 • Bij het opstellen van de Visie Wonen hebben we gepleit voor de realisatie van minimaal 1000 woningen in 2030. Dit is overgenomen in de breed gedragen visie.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard