Mark Eijbaard

Fractievoorzitter
Economie, Financiën, Verkeer, Beheer en Sport

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk.

Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft Baarn leefbaar.

In de politiek door: Maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil niet alleen klagend langs de zijlijn staan, maar actief bijdragen aan de toekomst van ons prachtige dorp.

Drijfveer: Samen voor Baarn! De afgelopen jaren heb ik van dichtbij de verharding van de lokale politiek meegemaakt. Ik wil graag met iedereen samenwerken om Baarn verder te helpen.

Grootste ergernis: Onrecht. Daar heb ik nooit tegen gekund.

Morgen invoeren: De Baarnse feestweek. Samen wonen en leven is voor mij ook samen vieren. Het lijkt me prachtig om in Baarn een week te hebben waarin in gezelligheid, saamhorigheid en plezier voorop staan.

Op Overbosch geen theehuis

door Mark Eijbaard op 25 mei 2016

De fractie van de Partij van de Arbeid kan niet instemmen met het bestemmingsplan landgoed Pijnenburg. De natuurwaarde van deze locatie en de ontbrekende financiële onderbouwing maken dat de onze fractie geen steun kan verlenen aan een theehuis aan deze locatie. Een amendement om het deelgebied Overbosch uit het bestemmingsplan te halen, haalde geen meerderheid.

lees verder »

Schriftelijke vragen LTS en PvdA over proces rondom convenant Landgoed Pijnenburg

door Mark Eijbaard op 5 januari 2016
Foto Locatie Overbosch/Eigen foto

Het proces rondom het vaststellen van het convenant Landgoed Pijnenburg, de afspraken met betrekking tot de realisatie van het theehuis en de realisatie van een mogelijke faunapassages (ecoduct) roepen bij de fracties van de LTS en Partij van de Arbeid veel vragen op. Wij hebben daarom gezamenlijk vragen gesteld aan het college om duidelijkheid te

lees verder »

Convenant Landgoed Pijnenburg

door Mark Eijbaard op 5 januari 2016

In het convenant Landgoed Pijnenburg zijn de wensen van Landgoed Pijnenburg uitgewerkt in inspanningsverplichtingen voor zowel gemeente, provincie als Landgoed Pijnenburg. In de tekstuele uitwerking staat het volgende geschreven. (Convenant Landgoed Pijnenburg 2012) Artikel 2.1 E. In bijlage 1 van dit convenant is de opgave voor de ontwikkeling locaties op landgoed Pijnenburg zoals voorgesteld door

lees verder »

Verordening Contactcommissie Lage Vuursche

door Mark Eijbaard op 5 januari 2016

In 2008 heeft de gemeenteraad de Verordening contactcommissie Lage Vuursche ingesteld. In zowel artikel 4 als artikel 6 wordt ingegaan op bevoegdheden van de commissie als wel plichten van het college aan de CCLV.

lees verder »

Realisatie faunapassage (ecoduct)

door Mark Eijbaard op 5 januari 2016

Op de digitale kaart van de provincie Utrecht, die u kunt bekijken op https://webkaart.provincie-utrecht.nl, is duidelijk te zien hoe de ecologische hoofdstructuur (EHS) zich rond de diverse locaties bevindt. De locatie 3B (volgens landschapskaart convenant) bevindt zich volgens deze kaart niet binnen de EHS. N.B.: dit is sinds een herziening van 4 maart 2013. (Conform

lees verder »