Werk en inkomen

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen.

Mensen die door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen.

Flexibilisering zorgt er voor dat mensen vaker werken op basis van tijdelijke contracten en er steeds meer (soms gedwongen) ZZP-ers zijn. Goed werk en fatsoenlijk loon zijn en blijven onze uitgangspunten. Ook voor deze groepen zorgen we voor voldoende zekerheid en kwaliteit van het werk. Payroll of andere vormen van schijnconstructies passen wij niet toe in onze gemeente. Ook maken we afspraken met gesubsidieerde en aanbestedende organisaties.

Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt.

Onze keuzes

  • We gebruiken onze inkoopkracht als overheid om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat doen we onder meer door ‘social return on investment’ op te nemen als voorwaarde bij aanbesteding.
  • Het re-integratiebudget zetten we vooral in voor de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking of statushouders. Als we hen niet intensief ondersteunen is het risico groot dat ze nooit meer aan het werk komen.
  • Beschut werk behouden we voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen.
  • We verlagen voor mensen met een onregelmatig inkomen (ZZP-ers) de drempel om vanuit de bijstand te verdienen.
  • Bij aanbesteding kiezen we niet per se voor de goedkoopste aanbieder, maar voor diegene die goed met zijn werknemers omgaat én kwaliteit levert (geen 0-uren contracten of payrolling).
  • De beloning van bestuurders past binnen de Wet Normering Topinkomens. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen, aanbesteding en subsidiëring.