Onderwijs

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Zowel op school als thuis. We gaan uit van de mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van een kind. Naast de cognitieve aspecten moet er ook gekeken worden naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waarin je woont. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt en neemt voor goed onderwijs voor alle kinderen.

De PvdA is voorstander van het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Het schoolgebouw is idealiter een plek waar kinderen graag komen; tijdens én na schooltijd. Het gebouw neemt een centrale plek in de wijk in, waar naast educatie ook wijkactiviteiten plaatsvinden. De beide brede scholen in Baarn (“Noorderbreedte” en “De Uitkijck”) lenen zich daar uitstekend voor, maar ook met de andere scholen werken we graag samen om dit mogelijk te maken.

Onze keuzes

  • We behouden Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) om achterstanden weg te werken en zorgen dat het VVE-aanbod zowel in peuterspeelzalen als in de kinderopvang wordt ingezet.
  • We versterken de samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang.
  • De school heeft een wijkfunctie; zij werkt samen met andere instanties, zoals kinderopvang, consultatiebureau en jeugdzorg.
  • We stimuleren samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. Zodat er een soepele overgang plaatsvindt.
  • Alle scholen zijn (en blijven) goed onderhouden en volledig toegankelijk. Ook voor leerlingen met een fysieke beperking.
Ton van der Linden

Ton van der Linden

Wie ben je? Mijn naam is Ton van der Linden. Ik ben in 1951 geboren in Amsterdam en sinds 1982 woonachtig in de Componistenbuurt, gehuwd met Anita, was voorheen werkzaam als controller in een handelsonderneming, van 2006 tot 2014 raadslid en van 2014 tot 2022 steunfractielid. Een jaar geleden dacht ik voorgoed afscheid te hebben

Meer over Ton van der Linden