Jeugd en onderwijs

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Zowel op school als thuis. We gaan uit van de mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van een kind. Naast de cognitieve aspecten moet er ook gekeken worden naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waarin je woont. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt en neemt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen, en een prettige, uitdagende leer- en leefomgeving voor onze jeugd horen daar bij.

De PvdA is voorstander van het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Het schoolgebouw is idealiter een plek waar kinderen graag komen; tijdens én na schooltijd. Het gebouw neemt een centrale plek in de wijk in, waar naast educatie ook wijkactiviteiten plaatsvinden. De beide brede scholen in Baarn (Noorderbreedte en De Uitkijck) lenen zich daar uitstekend voor, maar ook met de andere scholen werken we graag samen om dit mogelijk te maken.

Als PvdA willen we zoveel mogelijk kinderen in het reguliere onderwijs tot hun recht te laten komen. Schoolteams moeten hiervoor gefaciliteerd worden. Voor een beperkt aantal kinderen is bijzonder onderwijs noodzakelijk.

Jongeren willen we de ruimte (blijven) geven om elkaar te ontmoeten. Op een veilige plek, waar zij zichzelf prettig voelen, maar ook anderen geen overlast bezorgen. Onze inzet hiervoor in de afgelopen jaren zetten we door.

We willen werken aan de verbetering van de aansluiting tussen preventie en jeugdhulp. We vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het uitgangspunt van ondersteuning moeten zijn. Speciale aandacht geven we aan de groep 18-jarigen die voorheen jeugdzorg kregen. Voor hen is de overgang naar volwassenheid niet vanzelfsprekend en jongeren die dat nodig hebben ondersteunen we.

Wat willen we bereiken:

 • We behouden vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) om achterstanden weg te werken en zorgen dat het VVE-aanbod zowel in peuterspeelzalen als in de kinderopvang wordt ingezet.
 • We versterken de samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang.
 • De school heeft een wijkfunctie; zij werkt samen met andere instanties, zoals kinderopvang, consultatiebureau en jeugdzorg.
 • We willen dat zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen “begeleiding op maat” aangeboden.
 • We stimuleren samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. Zodat er een soepele overgang plaatsvindt.
 • Alle scholen zijn (en blijven) goed onderhouden en volledig toegankelijk. Ook voor leerlingen met een fysieke beperking.
 • We blijven jongeren de ruimte geven om elkaar te ontmoeten en steunen initiatieven daarvoor. We zorgen voor meer en gunstig gelegen ontmoetingsplekken, in samenspraak met jongeren.
 • Op alle leeftijden worden achterstanden tijdig gesignaleerd en bestreden.
 • Goede samenwerking tussen gemeente, verloskundigen, consultatiebureaus en scholen is cruciaal om aan vroegsignalering te doen. We faciliteren dit als gemeente.
 • We kiezen ervoor om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg, bij hun 18de verjaardag niet in de steek te laten. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of blijvende zorg en ondersteuning (zo nodig tot het 23ste jaar). We maken hierbij gebruik van de ervaringen uit de experimenten die in de afgelopen periode bij andere gemeenten hebben plaatsgevonden.
 • Ook in de jeugdzorg zetten we in op één gezin, één plan en één regisseur.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

 • We hebben ons ingezet om diverse schoolgebouwen te vernieuwen (de Uitkijck, Noorderbreedte, Waldheim, Baarnsch Lyceum, NBS) zodat de huisvesting de komende jaren geborgd is.
 • De verkeersveiligheid rond scholen (en kinderdagverblijven) is sterk verbeterd met gemarkeerde veilige oversteekplekken.
 • Extra budget vrij gemaakt om ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren te creëren, samen met jongeren.
 • Handhavende inzet op jongeren die overlast veroorzaken extra onder de aandacht gebracht.
Ton van der Linden

Ton van der Linden

Wie ben je: Ik ben in 1951 geboren in Amsterdam en sinds 1982 woonachtig in de componistenbuurt, gehuwd met Anita, werkzaam als controller in een handelsonderneming, van 2006 tot 2014 raadslid geweest en sinds 2014 steunfractielid. Wordt opgetogen van: alle vrijwilligers in Baarn, zij zijn de smeerolie voor de maatschappij. Zonder hen staat het sociaal, cultureel

Meer over Ton van der Linden