Door Mark Eijbaard op 16 juli 2015

Schriftelijke vragen inzake gasontvangststation Drakenburgerweg

Naar aanleiding van opmerkingen in het collegeprogramma over de ontwikkelingen rondom het gasontvangststation, heeft de Partij van de Arbeid vragen gesteld aan het college.

Baarn, 16 juli 2015

Geachte college,

Op 3 februari stelde de fractie van de Partij van de Arbeid, schriftelijke vragen aan het college over het gasontvangststation. Op 6 maart heeft uw college deze vragen beantwoord. In de beantwoording kwamen de volgende zaken naar voren.
1. Op 21 januari 2015 heeft een eerste gesprek plaats gevonden.
2. Het doel was een start te maken met verkenning van oplossingen voor de ontstane situatie.
3. Alle scenario’s zouden verkend en beschreven worden en op basis hiervan zouden oplossingsrichtingen worden gezocht.

Op 14 juli presenteerde uw college het collegeprogramma. Hier staat het volgende te lezen. “Naast het stimuleren of omarmen van initiatieven, pakken we de ‘lastige dossiers’ op en hechten ze af, zoals dat van het gasontvangststation aan de Professor Krabbelaan.”

De verklaring in de Dikke van Dale voor afhechten is: afronden.

De fractie van de Partij van de Arbeid is in verwarring door het zinsgebruik in het collegeprogramma en heeft daarom de volgende vragen.

1. Welke gesprekken hebben er plaats gevonden met Gasunie en Stedin na het gesprek van 21 januari.
2. Welke oplossingsrichtingen zijn besproken en uitgewerkt sinds deze eerste bijeenkomst.
3. Binnen welke termijn kan uitgezien worden naar een afhechting van dit project?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Mark Eijbaard
Fractievoorzitter

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard