Door Mark Eijbaard op 5 januari 2016

Convenant Landgoed Pijnenburg

In het convenant Landgoed Pijnenburg zijn de wensen van Landgoed Pijnenburg uitgewerkt in inspanningsverplichtingen voor zowel gemeente, provincie als Landgoed Pijnenburg. In de tekstuele uitwerking staat het volgende geschreven.

(Convenant Landgoed Pijnenburg 2012)

Artikel 2.1

E. In bijlage 1 van dit convenant is de opgave voor de ontwikkeling locaties op landgoed Pijnenburg zoals voorgesteld door de partijen, nader uitgewerkt

2. Pijnenburg Zuid: Op de hoek Embrachementsweg/Vuursche Steeg kan ruimte gegeven worden aan een theehuis inclusief parkeerplaatsen… …Deze invulling is mogelijk mits de EHS gelijkwaardig “geplust” wordt… …door medewerking te verlenen aan de realisatie van ontsnipperingsmaatregel Biltseweg N234.


 

In de landschapskaart wordt naast locatie 4C (Overbosch) ook gesproken over locaties 4A en 4B. Op locatie 4B is op dit moment nog geen theehuis gerealiseerd.


 

Artikel 2.2

C. Ecologie

Randvoorwaarde is dat de aanwezige unieke natuurwaarden voor het gehele landgoed worden behouden. Hierbij is toetsing aan de Flora- en Faunawet en de Boswet verplicht. Daarnaast zullen de natuurwaarden zo mogelijk versterkt worden door o.a. ontsnipperingsmaatregelen te treffen bij de oversteek N234 en de N415, omvorming van bestaande natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard