Door Mark Eijbaard op 26 januari 2012

BOP speelt weer op de man met standpunt Laanplein

Op 25 januari 2012 nam een overgrote meerderheid (15 tegen 4) een geamendeerd voorstel aan over de realisatie van het Laanplein. In de vergadering kwam naar voren dat de meeste fracties wilde uitspreken dat de huidige toestand van het parkeerterrein, niet de gewenste situatie is. Het college dient nu voor de zomer te komen met nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkeling van het parkeerterrein.

Verloop

Het verloop van de vergadering was gezien de debatavond niet opmerkelijk. D66 had al aangegeven ttijdens de raadsvergadering te willen komen met een amendement voor nieuwe uitgangspunten. Oppositiepartijen GL, CU en LTS zagen zo’n voorstel graag tegemoet. De twee gepresenteerde amendementen, van zowel D66 als de VVD, lagen zo dicht bij elkaar, dat het een logisch een-tweetje was, dat er een amendement uit zou komen.

Gratis parkeren

Onze fractie was duidelijk in zijn standpunten in de vergadering van 29 juni 2011. Wij zijn voor het plan, met de toevoeging van zes woningen in de sociale huursector en parkeren gratis blijft. Dit waren voor onze fractie harde afspraken. Fractievoorzitter Peter Blokker benadrukte dit gisteravond dan ook nog maar eens, tijdens de raadsvergadering, parkeren dient gratis te blijven. Stuitend is het dan om te zien, dat dit niet integraal overgenomen is in het amendement en de passage over de sociale huurwoningen wel.

Parkeerregime

De afgelopen maanden zijn veel tegenstanders, maar ook voorstanders, in de lokale media aan het woord geweest over de toekomstplannen voor het Laanplein. De gemeentelijke organisatie en de ontwikkelaars zijn druk bezig geweest om de effecten van het raadsbesluit van 29 juni 2011 en de ontvangen zienswijzen te verwerken in de plannen. Uit die uitwerkingen kwam naar voren, dat door de eis van gratis parkeren, de parkeerbalans niet voldoende was. Er zijn dan in dit plan te weinig parkeerplaatsen voor de auto’s die gebruik maken van het plein. Logisch te verklaren: Door een regime van betaald parkeren zorg je ervoor dat mensen slechts een bepaalde tijd gebruik maken van de parkeervoorziening. De blauwe zone probeert dit op een soort gelijke wijze te reguleren; de pakkans bij een overtreding bepaalt daadwerkelijk het effect van deze maatregel. Kortom met dit aantal parkeerplaatsen, is het niet mogelijk het plan uit te voeren, omdat we uiteindelijk ook een betere parkeervoorziening nastreven. Plan technisch is dit heel logisch. Het is een eenvoudige rekensom, die ons verteld dat er niet voldoende parkeermogelijkheden zijn. Invoeren van betaald parkeren lijkt dan een mogelijke oplossing. Maar wat zijn daar de gevolgen van?

Winkelcentra

In alle grote omliggende gemeentes kan je er niet om heen; er moet betaald worden voor het parkeren, althans in het centrum. De centra van Amersfoort en Hilversum, maar ook Utrecht, kenmerken zich door het feit dat er weinig tot geen ‘grote’ supermarkten aanwezig zijn, maar echt als winkelcentra van de grotere modewinkels (H&M, Forecast, Jack & Jones, Vero Moda) en grote warenhuizen (V&D, C&A). Supermarkten komen over het algemeen niet voor midden in dit centrum (in Amersfoort en Hilversum vind je wel een Albert Heijn aan de rand van het centrum). Als ze daar al wel aanwezig zijn, worden daar in meerderheid boodschappen gedaan door mensen die ook in het centrum wonen en hun supermarkt vaker bezoeken dan de gemiddelde consument. De echte supermarktbezoeker komt nog steeds graag met de auto; om de grote boodschappen te halen. We zien dan ook in Amersfoort en Hilversum, dat de grotere supermarkten altijd voorzien zijn van gratis parkeren. Supermarkten die in centra gelegen zijn waar wel een betaald parkeerregime is, vergoeden over het algemeen alleen de parkeertijd dat men aanwezig is in de supermarkt. Iets waar de kleinere winkeliers niet aan hoeven te beginnen, omdat dát gewoon niet te betalen is voor ze.

Waarom geen betaald parkeren?

Wat betekend betaald parkeren in Baarn dan voor de winkeliers en supermarkten? Daar is wel een uitleg voor. De supermarkten in Baarn hebben over het algemeen een ‘vaste klantenkring’. Baarnaars doen over het algemeen elke week boodschappen bij dezelfde supermarkt. De keuze in Baarn wordt dan ook echt gemaakt op basis van formule en merkentrouw. Als dadelijk een regime van betaald parkeren wordt ingevoerd, zal deze keuze aanzienlijk kunnen veranderen. Alle overige supermarkten hebben een gebied waar gratis geparkeerd kan worden in hun nabijheid. Vooral het parkeerterrein van de Albert Heijn en de uitbreidingsmogelijkheden daarvan, is een unique sellingpoint voor deze formule. De C1000 en Aldi kunnen nog wel de parkeertijd vergoeden voor consumenten die bij hun boodschappen doen, maar zullen niet als sponsoren in de rij staan voor de ontwikkeling van een gratis parkeergarage voor het Baarnse centrum. Dit gaat enkel nog over de supermarkten, de overige winkeliers zullen echt een doodsteek krijgen. Want waarom zal een consument nog betalen voor het parkeren in Baarn, als hij in Hilversum en Amersfoort en iets verder richting Utrecht, veel meer verschillende winkels heeft. Als je dan toch moet betalen…

Dat wordt betalen!

Als Baarnaar ben ik dan ook bang dat de weg voor betaald parkeren is vrijgemaakt met dit amendement. Het stenen stapelen lijkt echt belangrijker te worden. Als PvdA-lid spreek ik de hoop uit dat onze fractie alleen in zal stemmen met een plan wat uitgaat van GRATIS PARKEREN.

Vast bijten

Hiermee was de kous voor deze raadsvergadering nog niet af. Al in meerdere raadsvergaderingen heb ik mij verbaasd over de manier van debatteren van de BOP. Niet omdat ze een slecht verhaal hebben, voor sommige van hun standpunten is zeker wat te zeggen. Wat mij vooral verbaasd is dat ze zich vast kunnen klampen in één punt tijdens een debat. De rest lijkt bijzaak.

Kooijhoek

Het ging in de vergadering natuurlijk over de aankoop van het pand van de voormalige Garage Kooij (Kooijhoek). Nadrukkelijk werd door de BOP gesproken over de manier waarop door het college van B&W met de aankoop is om gegaan en waar de meerprijs van €2,25 miljoen op is gebaseerd. Tot zover allemaal legitieme vragen en opmerkingen vanaf de zijde van de BOP. Gisteravond stelde de BOP dat het college niet volgens de geldende richtlijnen in het financiële kader van de gemeentewet heeft gehandeld en haar hand op een ongeoorloofde wijze heeft overspeeld. Een zware aantijging, die met de nodige onderbouwingen gepaard ging. Een daarvan was dat het college niet gemachtigd is volgens de financiële paragraaf van de gemeentewet. Ten tweede stelde de BOP dat de raad niet was geïnformeerd over het exacte aankoop bedrag door het college. Iets wat gelet op financiële verordening van de gemeente wel noodzakelijk is.

Het eerste moet makkelijk te achterhalen zijn dacht ik tijdens de vergadering, de integrale tekst van de gemeentewet is immers hier na te lezen.

Artikel 160, lid 1, ad. E zegt dan ook het volgende:

Artikel 160

  1. Het college is in ieder geval bevoegd:
    1. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;

Artikel 169 van de gemeentewet voegt daar het volgende lid aan toe:

Artikel 169

  1. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Dit artikel maakt duidelijk dat bij een belangrijke privaatrechtelijke handeling van de gemeente, zij de zorgplicht heeft de raad tijdig te informeren en de raad ook de mogelijkheid moet bieden om op dit voorstel te kunnen reageren.

Op wikipedia is te vinden wat over privaatrechtelijke rechtshandelingen staat geschreven.

Zorgplicht

Dit maakt duidelijk dat de aankoop van de Kooijhoek een privaatrechtelijke rechtshandeling is. Artikel 160 van de gemeentewet laat zien dat het college hiertoe bevoegd is en artikel 169 laat zien dat de gemeente wel een zorgplicht heeft om de raad tijdig te informeren. Is dit dan gebeurd? In hetraadsvoorstel van 29 juni 2011, staat in paragraaf 4 uitgebreid verteld over de door de gemeente op te richten grondbank. Hierin staat expliciet vermeld dat voor twee panden die de gemeente aankoopt, een terugkoopgarantie wordt getekend. Voor deze twee panden moet dan ook een bankgarantie aanwezig zijn, om de gemeente extra zekerheid te bieden.

OROK

In de Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst (OROK) is daarnaast opgenomen dat de Kooijhoek een waarde vertegenwoordigd van € 2,25 miljoen. In artikel 5.3 van de OROK staat dat een pand word overgedragen aan de gemeente zodra een omgevingsvergunning is verleend of indien DAV aangeeft dat een eerdere datum gewenst is. Het raadsbesluit van 29 juni 2011 laat zien dat er voor de Kooijhoek altijd een bijzondere afspraak is geweest. Hiermee is in mijn ogen voldaan aan het gestelde in artikel 169 van de gemeentewet. De raad heeft zich kunnen uitspreken over het voorstel van het college in de raadsvergadering van 29 juni 2011. Geen van de fracties heeft toen gesproken over de Kooijhoek; ook de fractie van de BOP niet.

De tweede opmerking van de BOP komt voort uit de financiële verordening die de gemeente heeft opgesteld in de vergadering van september 2010. Hierin staat in artikel 5a inderdaad vermeld dat het college een zorgplicht heeft voor goederen en diensten waarvan de aanschafwaarde hoger of gelijk is dan de Europese aanbestedingsgrens. In lid 3 wordt ook nog gesproken over het aangaan van een lening waarvan de som € 1.000.000 of groter is. Over dit laatste repte de BOP met geen woord, terwijl dit voor deze transactie wel van toepassing is.

Oost-Indisch blind?

En hier begint de schien voor mij te wrikken. Raadsleden en een raadsfractie moeten een compleet voorstel beoordelen. Ongetwijfeld zal het ene punt meer los maken binnen een partij, dan het andere. Maar je dient wel alles te beoordelen. De BOP heeft dus ook al bij de beoordeling van het raadsbesluit in juni 2011, opmerkingen kunnen maken over de hoogte van het bedrag van de Kooijhoek. Zij hebben dit toen niet gedaan, net als alle andere raadsfracties overigens. Het is dan ook opmerkelijk dat nu terug gekomen wordt op het feit dat de gemeente te veel betaald voor de Kooijhoek en dat men van niets weet. Het lijkt erop dat de BOP zich teveel in graaft in één onderwerp van een raadsvoorstel en hierdoor andere belangrijke onderwerpen in het voorstel mist. Dat vind ik, voor een fractie die zegt kritisch en scherp te zijn, de plank behoorlijk misslaan.

Treurig

De BOP diende naar aanleiding van de gang van zaken omtrent de Kooijhoek een motie in tegen de wethouder. Vooraf had ik dit wel verwacht. De doorgekraste worden op de motie lieten zien dat de BOP van plan was een motie van wantrouwen in te dienen. Na overleg met de oppositiepartijen hebben ze dit afgezwakt tot een motie van treurnis. Is dat afzwakken? Jazeker, het had namelijk ook een motie van afkeuring kunnen worden, maar blijkbaar vonden de overige oppositiepartijen dit middel te zwaar; nu zij wel instemmen met het te amenderen voorstel. Van D66 begrijp ik dat ze instemde met de motie, zij hebben immers ook in de raad van juni 2011 tegen het raadsvoorstel gestemd. Allal Ennahachi doet alles wat de BOP zegt en loopt al sinds het begin van deze raadsperiode achter de BOP aan. De steun van de Christenunie en GroenLinks is wel opmerkelijk te noemen. Zij hebben immers in juni wel voor het voorstel gestemd en dus ook ingestemd met de prijs van € 2,25 miljoen. Zij hadden dus beter kunnen én moeten weten.

Slot

Mag de BOP de motie dan niet indienen? Dat mogen ze zeker wel! Maar het gevoel leeft bij mij, dat het niet gaat om de inhoud maar om de persoon. In het gehele betoog van de BOP spreken zij niet alleen de portefeuillehouder aan op haar verantwoordelijkheid en handelen, maar ook het college. En terecht, de wethouder voert uit, maar de burgemeester gaat de verplichtingen namens de gemeente aan. Zo is dat geregeld in de gemeentewet. Het lijkt er dan ook op, dat de BOP niet zo zeer bezig is om de onderste steen boven te halen, maar opnieuw bezig is om hier individuen te beschadigen en daar heb ik persoonlijk tabak van! Kom eens met oplossingen!

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard