Algemene beschouwingen: Samen tegen Eenzaamheid

Door Mark Eijbaard op 20 juni 2018

Een nieuwe periode van vier jaar is aangebroken. Vier jaar waarin de fractie van de Partij van de Arbeid zich met veel optimisme zal inzetten voor onze Baarnse samenleving.

Jaarlijks spreken wij de Algemene Beschouwingen uit. Een traditie die we, naar mijn bescheiden mening, alleen houden voor een select gezelschap. Laten we met elkaar eens nadenken over hoe we deze traditie de komende jaren dichter bij de inwoners kunnen brengen.

Deze Algemene Beschouwingen volgen kort op de verkiezingen en het coalitieakkoord. Misschien voor nu nog wat te vroeg, omdat eigenlijk het college-akkoord in september een goede basis is om met elkaar te discussiëren over de keuzes voor de toekomst van Baarn.

Dit wordt bevestigd door het grote aantal PM-posten in de huidige Perspectiefnota. De vooruitzichten in de maartcirculaire zijn mooi. Laten we er de komende vier jaar voor zorgen dat onze inwoners hier, allemaal, optimaal van kunnen profiteren. Door goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Door onze sporters en verenigingen goede faciliteiten te bieden en door te blijven werken aan een veilige openbare ruimte, waar stoepen goed begaanbaar zijn voor alle inwoners.

Voorzitter, de afgelopen jaren hebben we er als PvdA een traditie van gemaakt om een concrete actie te verbinden aan de Perspectiefnota.

Het afgelopen jaar hebben we ons aangesloten bij Operatie Steenbreek en daarmee hebben we gekozen voor minder verstening. De gemeente heeft in de afgelopen periode zelf het goede voorbeeld gegeven en waar het kon, groen meer de ruimte gegeven.

We hebben gestreden voor 1000 extra woningen, wat resulteerde in een breed gedragen Visie Wonen, waarin deze ambitie is overgenomen.

En we hebben de aanzet gegeven tot het actieplan Armoedebestrijding, waarmee we willen bereiken dat mensen gewoon en volwaardig kunnen meedoen aan onze samenleving.

Met deze concrete acties, maken we het verschil in het leven van onze inwoners. En het is mooi om deze punten ook terug te zien in de Perspectiefnota. Dat maakt dit niet alleen de Perspectiefnota van de coalitie, maar de Perspectiefnota van de complete raad.

We zetten de traditie voort en ook dit jaar willen we een concrete actie aan deze Perspectiefnota verbinden. We zullen daarvoor met een motie komen tijdens de raadsvergadering over twee weken. En ik hoop dat zoveel mogelijk fracties in de raad deze motie ondersteunen.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Op dit moment wordt geschat dat 700.000 ouderen (van boven de 75) zich (zeer) eenzaam voelen. De verwachting is dat dit aantal zal groeien naar 1,1 miljoen in 2030. En dan hebben we het alleen nog maar over ouderen van 75 jaar of ouder.

Maar eenzaamheid speelt zich af in alle leeftijdscategorieën. Als we wat specifieker kijken naar de meeste recente cijfers in Baarn, dan geeft ruim 40% van onze inwoners van 19 jaar of ouder aan dat ze zich wel eens eenzaam voelen. 10% geeft zelfs aan zeer eenzaam te zijn en is sociaal geïsoleerd. En dit geldt zowel voor mensen tussen de 19-65, als voor mensen van boven de 65.

Dit is een groot probleem in onze samenleving. En wat de Partij van de Arbeid betreft gaan we daar werk van maken. Met elkaar, voor elkaar. En dat gaat wat ons betreft verder dan het huidige beleid. In 2015 is er voor gekozen, om middels het versterken van de basisinfrastructuur een vangnet te bieden voor mensen die eenzaam zijn. Het vergroten van het sociale netwerk voor mensen die eenzaam zijn, is daarbij een belangrijke doelstelling.

Uit de evaluaties die daar op volgen, kunnen we concluderen dat we niet kunnen zeggen wat het effect is van de maatregelen die we destijds met de beste bedoelingen hebben genomen.
Maar gezien het groeiende probleem van eenzaamheid de komende jaren, willen we inzetten op een actieplan “Eenzaamheid bestrijden.”

Ook de Rijksoverheid heeft begin dit jaar een aanzet gedaan met het actieprogramma “Een tegen eenzaamheid.” Een mooie leidraad die ons kan helpen om lokaal de eenzaamheid aan te pakken.

Maar er zijn ook andere mooie voorbeelden, zoals Coalitie Erbij. Een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties dat een duidelijk stappenplan biedt om te komen tot een plan van aanpak. En natuurlijk hebben we zelf al soortgelijke ervaring opgedaan met het actieplan Armoedebestrijding.

We zien daarom graag een actieplan Eenzaamheidbestrijding tegemoet, waarbij wat ons betreft gewerkt wordt volgens het stappenplan van de Coalitie Erbij en waarbij alle relevante handvatten worden meegenomen vanuit het landelijke actieplan Armoedebestrijding.

Voorzitter, daarmee zorgen we ervoor dat mensen op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan onze samenleving en zich gezien, gehoord en verbonden voelen. En dat is waarom ik uiteindelijk gekozen heb om raadslid voor onze prachtige gemeente te willen zijn.

Ik roep alle fracties op om de komende vier jaar met veel goede ideeën te komen, om het voor onze samenleving en voor alle inwoners van Baarn beter te maken waar het moet en leuker te maken waar het kan. Zo kunnen we het verschil maken in het leven van onze inwoners.

Positiviteit brengt ons verder.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard