Door op 19 december 2011

PvdA fractie komt gebruikers van de Trits tegemoet

De fractie heeft bij de behandeling van het tarieven- en subsidiebeleid sportaccommodaties 2012-2015 in de gemeenteraad gevraagd om de Trits eenmalig iets meer subsidie te verlenen. Daarmee worden de huurders van de zalen in 2012 niet onverwacht met huurverhogingen geconfronteerd. Diverse huurders (bijv. sportverenigingen) hebben in de afgelopen weken kenbaar gemaakt dat de huurverhoging voor financiële problemen zou zorgen.

In het verleden heeft de gemeenteraad de exploitatie van sportcentrum De Trits geprivatiseerd en  in handen gegeven van het betreffende bestuur. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor het vaststellen van de huurtarieven en een sluitende exploitatie. De gemeenteraad neemt uitsluitend besluiten over subsidiebudgetten en (in voorliggend voorstel) dekkingspercentages. De klachten van de gebruikers over de wijze van communiceren door het Tritsbestuur en de door te voeren huurverhogingen heeft de fractie zeer ter harte genomen.

Als het amendement wordt aangenomen blijft de Raad op afstand en het Tritsbestuur verantwoordelijk voor de tarieven. De huurders worden in 2012 niet geconfronteerd met onverwachte huurverhogingen. Ook hebben zowel huurders als het Tritsbestuur op deze manier voldoende tijd om te anticiperen op hun toekomstige (financiële) positie.

De financiering van deze meerkosten kunnen gevonden worden in de door de gemeenteraad tijdens de laatste begrotingsbehandeling d.d. 26 oktober jl. vastgestelde bezuiniging onder de post “kosten raad en griffie”.