Door op 20 januari 2014

Plannen voor parkeerplaats Laanstraat nog verre van realistisch

Tijdens de debatraad op 15 januari jl. heeft de gemeenteraad wederom gesproken over de toekomst van het parkeerterrein aan de Laanstraat. Een week eerder presenteerden twee projectontwikkelaars (Vastbouw en Bastion) hun plannen voor de parkeerplaats. Hieronder u mijn inbreng namens de PvdA fractie

“Allereerst dank voor alle ontvangen adviezen, meningen, reacties en suggesties via mail, diverse kranten en inspraak van vanavond.
De fractie van de PvdA heeft ook nu deze informatie gelezen en mee laten wegen in haar opvatting en standpunt over de toekomst van het parkeerterrein Laanstraat.

Deze Raad heeft eerder randvoorwaarden gesteld. Voor de indieners van plannen goed te weten welke criteria worden gehanteerd om deze plannen te beoordelen. Twee belangrijke zaken daarbij zijn:
A. Een juiste parkeerbalans
B. Geen financiële bijdrage van de gemeente

Vorige week woensdag zijn door Vastbouw en Bastion (drukkerij Bakker) de plannen aan deze Raad gepresenteerd. Deze presentatie heeft bij de PvdA fractie meer vragen opgeworpen dan antwoord gegeven. Vastbouw meldt in haar brief van 14 januari jl. aan het college “er dient nog een bedrag van € 3,5 miljoen te worden ingevuld om te komen tot een sluitende bouwbegroting”. WIE GAAT DAT BETALEN ? Bastion vraagt een gemeentelijke bijdrage van 800.000,- tot 1 miljoen !! Plus het om niet beschikbaar stellen van 400 meter grond door de gemeente. De Hema op de nieuwe lokatie (in de Laanstraat) zal een kwaliteitsverbetering voor het centrum worden. De PvdA maakt zich wel zorgen over de invulling van het dan leegstaande pand. Dat alles afgezet tegen de eerder genoemde randvoorwaarde: geen financiële bijdrage van de gemeente.

Over de parkeerbalans (het aantal benodigde parkeerplaatsen) worden vele rekensommen gemaakt. En natuurlijk zijn er extra plaatsen te realiseren door herinrichten en ander gebruik:
– laat winkelpersoneel elders parkeren – verschuift het probleem naar omliggende straten
– vrachtwagens elders parkeren
– ander parkeerregime; gehele parkeerterrein blauwe zône.

Parkeervoorzieningen treffen binnen het plangebied is een belangrijke voorwaarde. Dat neemt niet weg dat een andere balans namelijk de financiële balans van de gemeente naar de verkeerde kant doorslaat als aan deze voorwaarden van de projectontwikkelaars wordt voldaan.

In de peilnota wordt gevraagd te investeren in parkeeroplossingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling. Investeren in parkeerterrein is een andere dan een bijdrage van miljoenen. Om het centrum en de aantrekkelijkheid van het winkelen toekomstbestendig te maken moet er iets gebeuren op deze locatie. De PvdA onderschrijft het belang van het verstevigen van de regionale functie en behoud van het centrum. Echter niet met een gemeentelijke bijdrage, donatie van tenminste 4,5 miljoen !

Kortom: voor de PvdA staan deze plannen en dus bijbehorende knelpunten nog ver weg van een realistische ontwikkeling. De PvdA fractie verzocht de wethouder met de twee indieners van de bouwplannen aan tafel te gaan zitten en de mogelijkheden van samenwerking te bespreken. Mogelijk kan het parkeerprobleem hierdoor worden opgelost. De wethouder heeft het gereserveerde budget voor het herinrichten van het parkeerterrein als wisselgeld beschikbaar.

De PvdA is benieuwd naar een passende oplossing, maar of de Raad nog voor de verkiezingen een besluit kan nemen ? Wij denken van niet. Laat de uitslag van de verkiezingen op 19 maart geen belemmeringen opwerpen om deze belangrijke locatie voor Baarn te ontwikkelen.