Door op 30 mei 2013

Partij van de Arbeid gaat akkoord met voorstel Brede School

Gisteravond ging een ruime raadsmeerderheid akkoord met het voorstel over de Brede School op het terrein van de gemeentewerf. Dit maakt de weg vrij voor de architect, om nu invulling te gaan geven aan de stedenbouwkundige visie die er ligt. U vindt hier de inbreng zoals ik die gisteravond gehouden heb over dit onderwerp.

Het voorstel dat voor ons ligt is het resultaat van een uitgebreide samenwerking, overleg en inspraak tussen de betreffende schoolbesturen, omwonenden en gemeente.
De afgelopen periode is er zowel vanuit het onderwijs als door deze Raad in meerderheid gewezen op een zorgvuldige maar ook voortvarende behandeling. Over het laatste zijn de meningen in deze Raad verdeeld. Wat de zorgvuldigheid betreft heeft de fractie van de Partij van de Arbeid geen twijfels.
De grote opkomst bij de recent gehouden informatiebijeenkomst op de gemeentewerf en de vele insprekers tijdens de laatste debatraad hebben aangetoond hoezeer deze plannen in de buurt leven.

Het is ook het resultaat van een democratisch proces, waarbij je “iets krijgt en iets geeft”. Onze fractie was dan ook, evenals het CDA, verbaasd, dat één van de insprekers vorige week in zijn slotopmerking zei: “wij willen met u mee blijven denken en praten, maar als u niet doet wat wij willen, dan gaan wij juridische stappen ondernemen” of woorden van die strekking.
Wij zien in het tot nu toe gevolgde trajekt voldoende elementen, welke door de omwonenden zijn ingebracht, terug in dit voorstel. Wij denken daarbij aan het niet aantasten van het trapveld én niet alle verkeersbewegingen door de Kennedylaan, maar het aanleggen van een nieuwe weg, waardoor de verkeersdrukte wordt gespreid.
Dat uw wensen niet voor 100% zijn overgenomen heeft ook alles te maken mét dit democratisch proces !

De fractie van de Partij van de Arbeid is dan ook van mening, dat, met alle respect voor de inspraakreacties, er voortgang moet blijven in het proces naar realisatie van deze Brede School.
De schoolbesturen, teams en kinderen van de Montini en Caspar de Colignyschool wachten met smart op een nieuw, toekomstbestendig schoolgebouw. Wij moeten niet nog langer wachten met de besluitvorming in deze.

Wij geven wel de voorkeur aan ontsluiting van de nieuwe weg op de Goeman Borgesiuslaan in plaats van de Drakenburgerweg. En zijn dan ook benieuwd naar de onderhandelingsresultaten tussen grondeigenaar Eemland Wonen en wethouder Baerends. Derhalve steunen wij de motie van de VVD.

En daarom gaat de Partij van de Arbeid akkoord met dit voorstel !