Door Rood in ’t Kort op 1 november 2012

Rood in ’t Kort oktober 2012

Algemene Beschouwingen

Afgelopen woensdag 31 oktober vond de begrotingsraad plaats, de gemeenteraadsvergadering over de gemeentelijke begroting. In deze extra lange vergadering spreken fractievoorzitters hun algemene beschouwingen uit. De volledige tekst die onze fractievoorzitter Peter Blokker heeft uitgesproken is terug te lezen op de website. In de vergadering werd ook een aantal moties en amendementen op de begroting behandeld. Een aantal lichten we er hier uit. De volledige besluitenlijst is te lezen op de website van de gemeente.

Koopzondag

D66 stelde onder het motto van ‘bestuurlijke ongehoorzaamheid’ en vooruitlopend op de besluitvorming in Den Haag koopzondag mogelijk te maken in Baarn. De PvdA-fractie staat op zich positief ten opzichte van koopzondag, maar heeft tegen de motie gestemd. De Tweede Kamer heeft op 30 oktober ingestemd met de wet die het besluit over het al dan niet toestaan van koopzondagen aan gemeenten overlaat, maar dit besluit moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Peter Blokker legde uit dat naar de mening van de PvdA het college met het aannemen van deze motie een onmogelijk opdracht zou krijgen. De motie werd wel aangenomen (D66, VVD, de heer Hazeu, de heer de Zwart, Lijst Tinus Snijders en Groep Allal Enahachi stemden voor).

Volière Maarschalksbos

Een motie van het CDA om €35.000,- subsidie toe te kennen voor vernieuwing van de volière in het Maarschalksbos werd unaniem aangenomen. De PvdA steunde deze motie omdat de hertenkamp en volière in het Maarschalksbos een plek is waar al sinds het begin van de vorige eeuw veel Baarnaars (vooral met jonge kinderen) naartoe gaan.

Milieu en klimaat

Het college stelde voor om de vastgestelde klimaatdoelstellingen drie jaar vooruit te schuiven. Een motie van Groen Links en de PvdA om wel volgens het eerder vastgestelde plan aan de klimaatdoelstellingen te voldoen werd aangenomen.

Verkeersborden

D66 stelde voor om de hoeveelheid verkeersborden in Baarn te verminderen, door te onderzoeken welke verkeersborden overbodig zijn en deze weg te laten halen. Vanwege de te verwachten kosten voor deze operatie heeft de PvdA tegen deze motie gestemd en voorgesteld om het zoveel mogelijk beperken van (onnodige) verkeersborden in het gebruikelijke onderhoud op te nemen. De motie werd aangenomen.

Algemene beschouwingen

Congres PvdA in Den Bosch

Afgelopen zaterdag, 3 november, werd in Den Bosch een PvdA congres gehouden over regeringsdeelname aan een kabinet van VVD en PvdA. Tijdens een enthousiast, soms emotioneel, maar zeer eenluidend congres, stemde het overgrote deel van de PvdA achterban in met het regeerakkoord. Tijdens de bijeenkomst spraken PvdA-leider Samsom, voorzitter Hans Spekman en de PvdA vicepremier Lodewijk Asscher. Onze congresafgevaardigde Kees van Beukering maakte van het congres een verslag.

Lees meer

Rood in ’t Kort

Rood in ’t Kort

De Rood in ’t Kort is de maandelijkse nieuwsbrief van de Partij van de Arbeid in Baarn. Via de nieuwsbrief informeren wij de Baarnaars over de gebeurtenissen in de Baarnse politiek en die van de Partij van de Arbeid in het bijzonder.

Meer over Rood in ’t Kort