Levendigheid en centrum

Een levendig centrum is belangrijk voor inwoners en voor de kansen van ondernemers en de leefbaarheid van ons dorp. We zien dat evenementen als het Sinterklaasfeest, Vorstelijk Proeven en Koningsdag een positieve uitwerking hebben op de aantrekkelijkheid van het centrum. De komende jaren moet de focus liggen op het omzetten van incidentele bezoekersactiviteiten naar een meer constante bezoekersstroom, zodat ook de aantrekkelijkheid voor winkelketens en ondernemers groeit. Het uiteindelijke doel is dat inwoners en bezoekers zich nog meer aangetrokken voelen tot het centrum. Onderdeel hiervan is wat ons betreft het compacter maken van het actieve winkelgebied, zodat dit overzichtelijker wordt.

De gemeente is in onze optiek aanjager en kan in voorkomende gevallen als projectleider dienen. De verantwoordelijkheid voor een attractief centrum ligt wat ons betreft bij zowel de gemeente, winkeliers als inwoners. Met elkaar maken we het centrum van Baarn. Daarbij moet de gemeente Baarn haar vergunningentraject verbeteren, zodat initiatiefnemers niet voortijdig afhaken bij het organiseren van een evenement. We moeten organisatoren van evenementen niet vermoeien met lastige, complexe trajecten, maar initiatiefnemers helpen en ondersteunen tijdens het vergunningentraject.

De kern van Lage Vuursche gaat soms gebukt onder grote drukte door evenementen. Deze mogen wat ons betreft nooit ten koste gaan van het woongenot van de inwoners van Lage Vuursche. Organisatoren van activiteiten in Lage Vuursche zullen hier rekening mee moeten houden.

Wat willen we bereiken:

  • We willen organisatoren van evenementen ondersteunen door eenvoudige, duidelijke en tijdige verlening van evenementenvergunningen.
  • We blijven winkeliers en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de attractiviteit van het winkelgebied. Dit geldt voor het winkelgebied rond de Laanstraat, het winkelgebied rond de Reigerstraat en de Noordschil.
  • De Laanstraat is ons primaire winkelgebied. De primaire inspanning is hierop gefocust.
  • We ondersteunen activiteiten die tot doel hebben om bezoekers van Paleis Soestdijk, Groeneveld en de Noordschil ook het centrum van Baarn te laten bezoeken met aandacht voor de daarvoor benodigde (parkeer) voorzieningen.
  • Bij activiteiten in Lage Vuursche moet er voldoende parkeergelegenheid zijn, organisatoren worden verplicht om bijvoorbeeld weilanden in de omgeving als parkeerterrein te gebruiken. Overlast door parkeren is onacceptabel.
  • Bij activiteiten in Lage Vuursche verzoeken we organisatoren om in overleg te gaan met de Contactcommissie Lage Vuursche (CCLV) en de verschillende landgoedeigenaren.
  • Inwoners en organisaties die het initiatief nemen om (culturele) evenementen (zoals bijvoorbeeld concerten bij de Grote Kom in het Baarnse Bos) te organiseren ondersteunen we van harte.

Onze inzet de afgelopen jaren:

  • We zijn de afgelopen jaren kritisch geweest over het vergunningenbeleid van de gemeente. We hebben de gemeente meermaals aangespoord om duidelijkheid te geven over het vergunningenproces en aanvragers tijdig te informeren.
  • We hebben het initiatief genomen om bij de herinrichting van de Laanstraat het gebied dat heringericht wordt te verkleinen en daarbij pleintjes te ontwikkelen, waar o.a. de mogelijkheid voor een permanente Playfountain ontstaat.
  • We hebben het college gevraagd, en de toezegging gekregen, om bij de vergunningverlening voor evenementen in Lage Vuursche duidelijke afspraken te maken over parkeren.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard