Veilig verkeer

Binnen onze gemeente zijn er nog een aantal knelpunten op het gebied van verkeer die we graag willen verbeteren. We willen op wegen waar te snel wordt gereden snelheid beperkende maatregelen opnemen. Ook willen we gevaarlijke wegen en kruisingen opnieuw inrichten, zodat deze weer veilig worden.

We willen het gebruik van de fiets op verschillende manieren bevorderen. We willen meer fietsstallingen in het centrum, bij (her)inrichting maken we van straten fietsstraten waar mogelijk.

Wat willen we bereiken:

  • De Amsterdamse Straatweg, tussen de Oranjeboom en de Escherrotonde, wordt ingericht als 50km weg.
  • Bij (her)inrichting van wegen maken we gebruik van een wegdek dat het geluidsniveau verlaagt.
  • Mocht na de verbreding van de A1 het sluipverkeer door Baarn niet voldoende verminderen dan gaan we op zoek naar nieuwe maatregelen. We weren (doorgaand) vrachtverkeer binnen de bebouwde kom.
  • Wegen waar hard gereden wordt richten we zo in dat er snelheid beperkende maatregelen genomen worden om de snelheid omlaag te brengen.
  • Bij (her)inrichting van straten in woonwijken maken we fietsstraten, waar auto’s te gast zijn.
  • Bij de herinrichting van het centrum zorgen we voor voldoende fietsparkeerplaatsen.
  • De bebouwde kom van Baarn wordt, waar mogelijk, 30km gebied.

Onze inzet de afgelopen jaren:

  • We hebben de verkeerssituaties rondom scholen verbeterd door ze zichtbaarder te maken, zodat duidelijk is dat er een school is (onder andere door de grote gekleurde potloden langs de wegen).
  • We hebben het college meermaals kritisch bevraagd over de maatregelen die zijn genomen rondom sluipverkeer en de overlast die sluipverkeer voor bewoners heeft.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard