Armoede, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Het is voor ons niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen (landelijk) opgroeit in armoede. Ook in Baarn is opgroeien in armoede aan de orde, en dit staat ontwikkelingskansen in de weg.

We zorgen dat regelingen voor ondersteuning van inwoners die in armoede leven in stand en toegankelijk blijven. We passen regelingen waar nodig aan aan deze tijd en zorgen dat er zo min mogelijk bureaucratie nodig is om er gebruik van te maken.

Inwoners met schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen. De schuldhulp is laagdrempelig en zo slagvaardig mogelijk. Daarbij kijken we ook naar achterliggende of met de schulden samenhangende problemen en steunen we inwoners om die problemen (ook) op te lossen. Het lokale team heeft hierbij een belangrijke rol.

Wat willen we bereiken:

 • Het actieplan armoedebestrijding kinderen wordt in nauwe samenwerking met inwoners en organisaties verder uitgevoerd. Samenhang en samenwerking verbeteren we (nog verder).
 • Elk kind moet mee kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen en goede kleding. Organisatie en initiatieven die hierin voorzien ondersteunen en versterken we.
 • Door vroegsignalering en samenwerking en samenhang met bijvoorbeeld het lokale team en de verhuurders in de gemeente zetten we in op het voorkomen van schulden.
 • We stimuleren basisscholen en middelbare scholen om voorlichting te geven over geld en het voorkomen van schulden en ondersteunen dit.
 • Er komen speciale schuldhulpprogramma’s voor laaggeletterden zodat zij in staat zijn op eigen kracht te voldoen aan de voorwaarden van schuldhulpverlening.
 • De voedselbank ondersteunen we ruimhartig terwijl we er tegelijkertijd ook alles aan doen om de voedselbank overbodig te maken.
 • We verhogen de inkomensgrens voor gebruik van minimaregelingen naar 130% van het bijstandsminimum zodat er méér huishoudens voor in aanmerking komen en kijken niet alleen naar het bruto-inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen.
 • We staan niet toe dat mensen (met een arbeidsbeperking) onder het minimumloon betaald worden.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

 • Hoogte inkomensniveau voor in aanmerking komen voor het declaratiefonds verhoogd van 115% naar 120% van bijstandsniveau zodat ook de kwetsbare groep die voorheen net overal buiten viel, nu ook in aanmerking komt voor gebruik van deze regelingen.
 • Het tot stand komen van een actieplan armoedebestrijding bij kinderen.
 • Regelingen voor inkomensondersteuning zijn beter onder de aandacht gebracht, zodat ze gevonden en benut worden door de inwoners voor wie de maatregelen bedoeld zijn.
Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland