Door Mark Eijbaard op 5 januari 2016

Verordening Contactcommissie Lage Vuursche

In 2008 heeft de gemeenteraad de Verordening contactcommissie Lage Vuursche ingesteld. In zowel artikel 4 als artikel 6 wordt ingegaan op bevoegdheden van de commissie als wel plichten van het college aan de CCLV.

(Verordening contactcommissie Lage Vuursche 2008)
Artikel 4
Burgemeester en wethouders zijn verplicht over alle aangelegenheden waarbij de belangen van Lage Vuursche rechtstreeks betrokken zijn in een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming de contactcommissie te horen.

Artikel 6
De contactcommissie heeft het recht schriftelijk inlichtingen te vragen aan het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden betreffende Lage Vuursche. Burgemeester en wethouders zijn verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken, indien en voor zover de aard van de aangelegenheden of het belang van de gemeente Baarn dan wel Lage Vuursche zich naar zijn oordeel daartegen niet verzet.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard