Door Mark Eijbaard op 1 februari 2015

Tijdspad Wiekslag/Gasverdeelstation

In 1977 werd het gasontvangststation aan de Drakenburgerweg in gebruik genomen. In 1984 is het bestaande station uitgebreid met een extra set gasdrukmeet en regelset. De totale doorvoer kwam daarbij uit op bij 110.000 m3/h.
In 1986 werd voor het eerst gesproken over een afstand van 25 meter van bebouwing vanaf het gasontvangststation. Tot het moment van het bouwen van de Wiekslag was er geen probleem. Het naast gelegen huis ligt zelf op 31 meter en de bestaande schuur op 23 meter. De Sonneveltflats aan de overzijde liggen op 41 meter.GOS_Wiekslag

Met de invoering van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer in 2001 werden de afstanden harde eisen en werden ze niet meer voor de uitzonderingen gebruikt. Vanaf dat moment was voor dit type gasontvangststation een afstand vereist van 25 meter bij het bouwen van kwetsbare gebouwen.

Op 1 januari 2008 trad het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking, dit besluit wordt omschreven als het ‘Activiteitenbesluit’. De begripsbepaling die in het activiteitenbesluit worden gebruikt komen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen. (BEVI)

Het BEVI beschrijft een kwetsbaar object onder Artikel 1 lid 1 als volgt: gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:verpleegtehuizen.

Volgens het activiteitenbesluit valt het gasontvangststation onder de ‘zwaarste’ in categorie C. Er kan namelijk maximaal 108.000 m3/h doorgevoerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten is de verplichte afstand 4 meter. Voor kwetsbare objecten is de verplichte afstand 25 meter.

wiekslag_gos_back

De zorglocatie wiekslag III

Op 30 juni 2008 werd de bouwaanvraag ingediend voor de Wiekslag III. Het activiteitenbesluit was toen van toepassing. De bouwaanvraag past niet binnen het huidige bestemmingsplan, maar er dient een vrijstellingsprocedure opgestart te worden. Een zogenaamde artikel 19 procedure. Voor een dergelijke procedure is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig bij de aanvraag.

De ruimtelijke onderbouwing De Wiekslag III is gedateerd 27 maart 2009, het activiteitenbesluit was toen al ruim een jaar in werking. In de ruimtelijke onderbouwing, onder hoofdstuk 3, paragraaf 9 wordt ingegaan op de Externe Veiligheid, hier staat het volgende vermeld:

“Bij planologische projecten in het kader van de WRO moet een toetsing aan het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) uitgevoerd worden. Om woningen te kunnen realiseren is het onder andere noodzakelijk om aan te tonen of zich in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen en/of objecten bevinden die mogelijk risico’s kunnen opleveren voor de bewoners van de woningen.
In de directe omgeving is langs de Drakenburgerweg een gasverdeelstation aanwezig. Deze heeft volgens het activiteitenbesluit een risicocontour van 4 meter. De beoogde bebouwing valt hier buiten.”

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard