Door Rood in ’t Kort op 25 maart 2013

Rood in ’t Kort maart 2013

Koopzondag

De verordening winkeltijden is zodanig aangepast, dat de gehele gemeente Baarn onder toeristisch gebied valt. Hierdoor mogen alle winkels op zon- en feestdagen hun deuren openen. Eerder had de gemeenteraad het gebied rond firma Nijhof al aangemerkt als toeristisch gebied. Deze uitbreiding komt tegemoet aan de wens van Baarnse ondernemers. De gemeenteraad loopt met dit besluit vooruit op een mogelijke wijziging van de Winkeltijdenwet 1976 per 1 juli a.s. De Tweede Kamer zal daar naar verwachting binnenkort een besluit over nemen. De PvdA is altijd warm pleitbezorger geweest van een verruiming van de winkeltijden. Goed voor de middenstand, goed voor de werkgelegenheid, geeft meer activiteiten in het centrum. Aan deze openstelling is wel de restrictie gesteld, dat de winkels uitsluitend van 12 uur tot uiterlijk 17 uur open zijn. Hierdoor wordt de zondagsrust niet verstoord en de kerkgang gerespecteerd.

Klimbos

De eigenaren van landgoed Pijnenburg willen een klimbos realiseren op een locatie gelegen achter het bestaande theehuis “t Hooge Erf”. Om het landgoed duurzaam in stand te kunnen houden en daarnaast de publieke openstelling te kunnen blijven garanderen zijn economische kostendragers nodig. De realisatie van het klimbos is dus één van deze dragers. Als “ natuurlijke” compensatie worden onderdelen aan de natuur teruggegeven. Het klimbos maakt onderdeel uit van een convenant, afgesloten tussen de gemeente Baarn, de provincie Utrecht en de landgoedeigenaren, waarin ontwikkelingen zijn opgenomen die zullen bijdragen aan het duurzaam in standhouden van het landgoed. Door het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft de gemeenteraad ingestemd met dit klimbos. Uiteraard werden tijdens deze vergadering kritische vragen gesteld over de vele extra auto’s, parkeervoorzieningen en aantasting van de natuur. Met de toezegging, dat over deze zaken bij de planvorming goed is nagedacht en maatregelen worden genomen om een verantwoorde aan- en afvoer en parkeren van auto’s te realiseren heeft ook de PvdA ingestemd met het plan.

Op de website van de gemeente kunt u de volledige besluitenlijst van de raadsvergadering van maart lezen.

Vooruitblik raadsvergadering maart

In de Raadsvergadering van 27 maart a.s.  zullen onder andere over de exploitatie van de Wintertuin en de aankoop van grond ten behoeve van de nieuwe locatie gemeentewerf (aan de Oude Amsterdamsestraatweg/nabij Nijhof) besluiten worden genomen. Ik zal u daarover in de volgende uitgave van Rood in ’t Kort verslag doen. Bovendien zal ik uitvoerig ingaan op alle ontwikkelingen en uitspraken over de plannen m.b.t. het Laanplein. Hoe is de PvdA daar tot nu toe mee omgegaan? Wat is het huidige standpunt?

Wilt u over het bovenstaande of andere onderwerpen meer informatie of met mij van gedachten wisselen, dan kunt u mij altijd bellen of mailen.

 

Vriendelijke “ rode” groet,

Peter Blokker

Kom in contact met Peter

 

Rood in ’t Kort

Rood in ’t Kort

De Rood in ’t Kort is de maandelijkse nieuwsbrief van de Partij van de Arbeid in Baarn. Via de nieuwsbrief informeren wij de Baarnaars over de gebeurtenissen in de Baarnse politiek en die van de Partij van de Arbeid in het bijzonder.

Meer over Rood in ’t Kort