Door Mark Eijbaard op 5 januari 2016

Realisatie faunapassage (ecoduct)

Op de digitale kaart van de provincie Utrecht, die u kunt bekijken op https://webkaart.provincie-utrecht.nl, is duidelijk te zien hoe de ecologische hoofdstructuur (EHS) zich rond de diverse locaties bevindt. De locatie 3B (volgens landschapskaart convenant) bevindt zich volgens deze kaart niet binnen de EHS. N.B.: dit is sinds een herziening van 4 maart 2013. (Conform kaarten op https://webkaart.provincie-utrecht.nl)

Ecologische hoofdstructuur locatie N234/Embrachementsweg

Ecologische hoofdstructuur locatie N234/Embrachementsweg

Locatie ecoduct ter hoogte N234/Embrachementsweg inclusief gemeentegrenzen

Locatie ecoduct ter hoogte N234/Embrachementsweg inclusief gemeentegrenzen

Op 8 oktober 2013 hebben de Provinciale Staten besloten om een ecoduct te realiseren ter hoogte van de N234/Embrachementsweg/Landgoed Pijnenburg. Deze locatie zou eerder nog via verkeersmaatregelen worden aangepast, maar omdat een ander ecoduct (N237 Griftenstein) geen doorgang vindt, wordt op deze plek nu een ecoduct gerealiseerd.

Over ontsnipperingsmaatregelen is een lijvig rapport geschreven door het RIVM. Zij melden over ontsnipperingsmaatregelen het volgende:

(Ontsnippering van natuurgebieden: effecten op natuur, mobiliteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en geluid 2002)

Voor het ontsnipperen van infrastructuur in natuurgebieden zijn verschillende maatregelen mogelijk. In de eerste plaats zijn mitigerende[1] maatrelen mogelijk in de vorm van faunapassages (zoals ecoducten en dassentunnels).

[1] Voorkomen of reduceren van negatieve effecten

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard