Door Mark Eijbaard op 17 december 2015

Raad stelt beslissing Pijnenburg uit

De besluitvorming rondom het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg is voor de fractie van de Partij van de Arbeid geen gemakkelijke besluit geweest. En met de motie van het CDA ligt het voorstel voor om vanavond hierover geen besluit te nemen. De fractie van de Partij van de Arbeid wil met deze motie instemmen, maar niet zonder toch wat te zeggen over ons standpunt.

De afgelopen weken heb ik veel informatie gelezen en zelfs de afgelopen dagen kwam daar nog nieuwe informatie bij. Het dossier is omvangrijk en een besluit gaat niet over een-nacht-ijs.

Het staat voor de fractie van de Partij van de Arbeid vast dat het landgoed Pijnenburg enkel zelfstandig onderhouden kan worden, door de familie Insinger, met voldoende mogelijkheden voor economische kostendragers. De Partij van de Arbeid wil deze ruimte dan ook graag geven aan de heer Insinger.

De contactcommissie Lage Vuursche is per verordening door de gemeenteraad van Baarn ingesteld. Als je een contactcommissie instelt of een adviesraad opricht dan is het volgens onze fractie goed fatsoen dat je een dergelijk orgaan serieus neemt.

De discussie heeft zich de afgelopen weken ontwikkeld tot de vraag of een Theehuis op de locatie Overbosch gewenst is ja of nee. Onze fractie hecht veel waarde aan een zorgvuldig besluit. De Partij van de Arbeid twijfelt aan de zorgvuldigheid in dit proces.

Wij hebben hiervoor drie redenen:

1.
In artikel 4 van de verordening Contactcommissie Lage Vuursche staat het volgende en ik citeer:
“Burgemeester en wethouders zijn verplicht over alle aangelegenheden waarbij de belangen van Lage Vuursche rechtstreeks betrokken zijn in een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming de contactcommissie te horen.”
Uit de beantwoording van het college op diverse vragen en de transcripties van verslagen van overleg met de contactcommissie staat onomstotelijk vast dat in het kader van het convenant geen overleg heeft plaats gevonden met de contactcommissie. Wat betreft de Partij van de Arbeid had het college bij de opstelling van het convenant de contactcommissie officieel om advies dienen te vragen, dit is niet gebeurd. Ook in de daaropvolgende overleggen zijn de discussies rondom een eventueel theehuis met schimmigheid omgeven.

2.
In het convenant zijn naast locatie Overbosch, alternatieve locaties genoemd. De locatie ter hoogte van de kruising Embrachementsweg/Biltseweg is door de provincie niet serieus beoordeeld, omdat de provincie wensen had om hier een ecoduct te realiseren. Ik zeg met nadruk had, omdat de huidige provinciale coalitie heeft afgesproken dat er nog slechts drie ecoducten gerealiseerd gaan worden en het ecoduct ter hoogte van Pijnenburg is niet een van deze drie ecoducten. Wat ons betreft zou dan ook opnieuw naar deze alternatieve locatie gekeken kunnen worden. Is het college met ons van mening dat de kans dat er op de locatie Embrachementsweg/Biltseweg een ecoduct gerealiseerd kan worden nihil is?

3.
De toegangswegen naar Lage Vuursche zijn misschien wel de onveiligste wegen van onze gemeente. Het is onze fractie een doorn in het oog dat de drie gemeenten, De Bilt, Zeist en Baarn, tot op de dag van vandaag geen concrete actie hebben ondernomen om de super slechte staat van de Embrachementsweg te verbeteren en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Ook het feit dat er al twintig jaar gesproken wordt over een fietspad langs de Vuursche steeg, maar dit nog niet tot concrete actie geleid heeft, stoort onze fractie. Als iets de verkeersveiligheid van Lage Vuursche en de veiligheid van fietsers en eventuele wandelaars ten goede komt is het een van de weg gescheiden fietspad. De fractie van de Partij van de Arbeid vraagt zich hardop af of landgoedeigenaren die niet mee willen werken aan een vrij liggend fietspad, bezwaar mogen maken over een theehuis wat niet bij zou dragen aan de verkeersveiligheid. Doen zij dat op deze manier ook niet indirect?

Voorzitter, de fractie van de Partij van de Arbeid is overtuigd van de vele bezwaren van een theehuis op locatie Overbosch. Redenen hiervoor zijn enerzijds de verkeersveiligheid van de omliggende wegen, de landschappelijke en natuurwaarden van dit gebied en de grote weerstand onder de lokale bevolking. Anderzijds zijn wij van mening dat het huidige beleid van de provincie mogelijkheden biedt om opnieuw te onderhandelen over een meer gedragen locatie voor een economische drager als het theehuis.

De afgelopen weken is er veel gesproken over het rapport Hauptmeijer. Dit zeer uitgebreide rapport is de afgelopen weken door vele aangehaald. Maar wel enkel die punten uit het rapport die de insprekers of het college uitkwamen. Wat ons betreft zijn de aanbevelingen duidelijk en wij dienen graag, mede ook namens de fracties van GroenLinks, D66 en de LTS een motie in om deze maatregelen nu ook door te zetten.

Lees hier de motie

Voorzitter, in deze motie hebben wij het niet over een fietspad. Wij vinden dit wel essentieel voor een verkeersveilige situatie. Gezien de passage over een fietspad in de motie van het CDA lijkt het mij nu overkill om ook in deze motie het fietspad te benoemen. Mocht het zo zijn dat de komende drie maanden geen duidelijkheid komt over een fietspad dan zullen wij bij de definitieve behandeling zeker kijken hoe we een fietspad op dat moment ruim baan kunnen geven.

Voorzitter ik rond af.

Lage Vuursche heeft prachtige bossen waar je heerlijk kunt wandelen. Langs het donkere oppervlak van het pluismeer. De wuivende heide op de stulp. Of langs de drassige moerasgrond van het Nonnenland. Maar als je zegt dat de Lage Vuursche karakter heeft dan slaat dat niet enkel op de omgeving. Ook de inwoners van Lage Vuursche hebben zo allemaal hun eigen karakter.

De ontwikkelingen op de Lage Vuursche leven enorm binnen de gemeenschap en de emoties zijn de afgelopen weken tot het kookpunt gerezen. Het is nodig dat de gemoederen bedaren. Dat we met elkaar praten over de inhoud. Op basis van rationele argumenten. Een periode van drie maanden waarin partijen kunnen kijken of er openingen te vinden zijn, is wat onze fractie betreft een goede start. Ik wil de partijen dan ook oproepen om te luisteren naar ieders verhaal, begrip te hebben voor wederzijdse standpunten en oprecht te kijken of een oplossing mogelijk is.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard