Door op 22 februari 2012

PvdA voor verplaatsing NBS naar Vondellaan

Fractievoorzitter Peter Blokker legt uit waarom de PvdA-fractie voorstander is van verplaatsing van de NBS naar de Vondellaan en analyseert de besluitvorming en betrokkenheid van burgers bij dit en andere besluiten.

Voorstander

De PvdA is voorstander van verplaatsing van de NBS naar de onderwijslocatie aan de Vondellaan. Er is grond onderzoek gedaan naar de verkeerstechnische afwikkeling, veiligheid enworden  noodzakelijke (verkeerstechnische) oplossingen gerealiseerd. Met de school en omwonenden zijn zeer grondig en zorgvuldig uitgebreide afspraken vastgelegd. Een goede uitvoering en controle daarvan is gewenst.

Bovendien wordt in onderwijshuisvesting veel geld gestoken. Het is niet meer van deze tijd om een dergelijke investering uitsluitend ten goede te laten komen aan het onderwijs. Een (brede) school met alle voorzieningen dient ook beschikbaar te zijn voor clubs en instanties buiten de schooltijden. Ook bij dit miljoenenprojekt moet de accommodatie multifunctioneel gebruikt worden. Pas dan kunnen we spreken van een Brede School en een verantwoorde investering voor de gemeente Baarn.

Betrokkkenheid

Eén van de kenmerken van ons democratisch bestel is het betrekken van zoveel mogelijk instanties bij de beleidsvorming. Politieke partijen stellen zichzelf regelmatig de vraag op welke wijze zij haar achterban kan bereiken. Bij het kiezen van een opvolger voor Job Cohen wordt om de keuze van de leden gevraagd.

Op lokaal politiek niveau is het vergadermodel van onze gemeenteraad gewijzigd, opdat meer Baarnaars affiniteit krijgen met hetgeen in de politieke arena aan de Laanstraat wordt “ bekokstoofd”. Of dit het ei van Columbus is om meer Baarnaars voor de politiek te interesseren laat ik nog even in het middel. Het is zeker niet het enige middel.

Als ik mij beperk tot Baarn constateer ik, dat de betrokkenheid bij bij de politiek in grote mate afhangt van het onderwerp. Bij de behandeling van onderwerpen, die dicht bij de mensen liggen, trekken wij volle zalen. Ik denk aan vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, inrichting van openbare ruimten en welzijn en sport. Insprekers bij raadsvergaderingen en ingezonden brieven in de kranten geven een beeld van de verschillende opvattingen. Hierbij valt het op, dat met name de tegenstanders hun mening naar buiten brengen. Een enkele voorstander laat in veel mindere mate ook van zich horen. Of dit een juiste verhouding laat zien van de voor- en tegenstanders blijft altijd onduidelijk.

Verplaatsing NBS

Ik neem de verplaatsing van de Nieuwe Baarnse School (NBS) van de huidige locatie aan de Smutslaan naar het voormalige terrein van de Waldheim Mavo aan de Vondellaan als voorbeeld. De NBS heeft op de huidige locatie een tekort van ca. 8 leslokalen, waardoor de school uit haar voegen barst. Kinderen krijgen, naast de leslokalen, onderwijs in de gangen, op zolder en in de kelder.

Uitbreiding van de school op de bestaande plek is uitgesloten en daarom is het gemeentebestuur, vanuit haar wettelijke verplichting, op zoek gegaan naar een geschikte locatie in ons dorp. Door het vertrek van de Waldheim Mavo naar het nieuwe scholencomplex aan de Stadhouderslaan kwam er aan de Vondellaan ruimte vrij voor de NBS.

De verantwoordelijk wethouder heeft de afgelopen tijd veelvuldig met de betrokkenen, NBS en omwonenden, over de invulling van deze verplaatsing overleg gevoerd. Naast de voor de gemeente en de NBS wettelijke, onderwijskundige en bouwkundige verplichtingen, konden de omwonenden onderwerpen, suggesties en opmerkingen naar voren brengen. Met name de verkeersveiligheid is terecht een belangrijk punt van discussie. Meerdere onderzoeken en rapporten zijn opgesteld om de toekomstige verkeersstromen en –situaties in beeld te krijgen. Vervolgens is er een scala aan oplossingen en (verkeers)voorzieningen uitgewerkt.

Omwonenden

Omwonenden zijn op verschillende fronten gehoord en bij dit inspraakproces betrokken geweest. Bij dit proces zijn natuurlijk meerdere partijen betrokken; ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond en positie. Ten eerste de school, die op een zo goed mogelijke wijze (onderwijskundig en facilitair) onderwijs moet geven. Ten tweede de omwonenden, die zo min mogelijk hinder willen ondervinden van de gebruiker. En ten derde de gemeente, die vanuit haar wettelijke plicht, om de NBS te faciliteren. Tijdens de discussies werd door de omwonenden aangegeven niet tegen de onderwijsbestemming van deze locatie te zijn. Naast verkeerstechnische  hebben zij (uiteraard) persoonlijke bezwaren tegen de voorgestelde plannen.

Als ik naar de afspraken kijk, die in een convenant zijn vastgelegd, kan ik niet anders concluderen, dan dat de gemeente heel ver gaat. Ik zou haast zeggen “wat is er niet afgesproken en op papier gezet”. Logisch, dat er voor de omwonenden nog iets te wensen overblijft, maar ook dat hoort bij inspraak. Je krijgt niet voor 100% je zin. Het zou de omwonenden sieren om hun behaalde resultaten te tellen en tevreden te zijn met het uitgebreide convenant.

De afgelopen tijd is het mij overigens niet duidelijk geworden wie de woordvoerders uit de wijk vertegenwoordigen. Wisselende samenstelling en beperkte aanwezigheid bij overleggen  geven een vertekend beeld en twijfel over wiens belangen worden verwoord.

De drie N-en

En nu komen de drie N-en in beeld. Het NIMBY-standpunt betekent vrij vertaald: Overal mag er gebouwd worden maar niet in mijn achtertuin (Not in My Back Yard). De NIVEA (Niet in mijn Voor- En Achtertuin) -opvatting betekent het zelfde en voegt daar nog de voortuin aan toe. Of ben je gewoon tegen het plan (NIET dus) en heb je liever geen school, maar woningbouw op het voormalige Waldheimterrein. Geen overlast van auto’s, fietsen en kindergeluid.

Bijkomend voordeel van woningbouw kan mogelijk een waardestijging van het eigen huis opleveren. Scholenbouw kan een averechts effect geven. Breng  deze NIET dan ook klip en klaar naar buiten, zodat iedereen weet, dat u op deze plek tegen scholenbouw bent. Kom niet met onrealistische oplossingen als een dependance op de Montini-locatie. De NBS wijst deze suggestie om onderwijskundige en financiële redenen terecht van de hand.

Op 29 februari a.s. wordt in de raadsvergadering besloten over de verplaatsing van de NBS naar de Vondellaan. Hier  vindt u de agenda voor de raadsvergadering en o.a. voorstel van het college van B&W om in te stemmen met de verplaatsing van de NBS naar de Vondellaan.