Door op 19 december 2011

PvdA Baarn wil opheldering over rechtszaak Ter Eem

n de rechtszaak tussen voetbalvereniging TOV en de Baarnse cricketclub, oordeelde de rechter dat de eis van de gemeente Baarn omtrent de huurverhoging niet ontvankelijk is. De rechter gaf de gemeente aan de rechtszaak te laten vallen en niet verder te procederen, mocht zij dit toch willen doorzetten, dan zal zij in het ongelijk gesteld worden. Onze fractie las dit met grote verbazing in de Baarnsche Courant van 9 december j.l. De fractie wil duidelijkheid en stelt daarom mondelinge vragen in de raadsvergadering van vrijdag 21 december a.s.

De rechtbank oordeelde dat Gemeente Baarn het tarief voor de huur van de velden, alleen kan baseren op “oude” afspraken, vastgelegd in een in 2007 vastgesteld tarievenoverzicht en dat i het huidige contract met de verenigingen geen wijzigingsbeding is opgenomen. Hierdoor was de Gemeente Baarn niet gemachtigd de tarieven eenzijdig te verhogen. De rechtbank heeft de gemeente tot 18 januari de tijd gegeven om een besluit te nemen.

De rechtbank liet er echter geen misverstand over bestaan, dat als het College van B&W de zaak niet terugtrekt, het vonnis in zal houden dat de eis van Baarn, betalen van de huurverhoging door de verenigingen, zal worden afgewezen.

De Baarnsche PvdA fractie stelt het college de volgende vragen:

1. Is het College van B&W vooraf voldoende geïnformeerd door de juridische afdeling over de haalbaarheid van de aanhangig gemaakte rechtszaak?

2. Wat is de reden dat de raad niet onmiddellijk geïnformeerd is over de voorlopige uitkomst van deze politiek gevoelige zaak door middel van een informatiebrief?

3. Trekt het College van B&W, gezien het negatieve voorlopige oordeel van de rechtbank, de rechtszaak in?

4. Als het College van B&W de rechtszaak intrekt, wat heeft dit dan voor financiële consequenties voor 2011 en de begroting 2012?

5. Restitueert u de verenigingen die de verhoging betaald hebben, de door hen betaalde verhoging?

6. Indien u de verenigingen niet restitueert, wat is daar dan de reden voor?

7. Welke financiële consequenties heeft deze gerechtelijke uitspraak voor de afspraken met de nieuwe stichting sportpark Ter Eem?