Door Mark Eijbaard op 23 april 2015

Open your eyes, look at the day

Don’t stop thinking about tomorrow, yesterday’s gone… Zo is het refrein van een van de songs van Fleetwood Mac. Hoewel onze eerste reactie boosheid was, zijn we er van overtuigd dat we de komende drie jaar meer bereiken met een constructieve rol in de oppositie, dan verzuurd en teleurgesteld alles te gaan wegstemmen. Het gaat, wat betreft de Partij van de Arbeid, om de toekomst van onze prachtige dorpen.

Er zit veel overlap in het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ coalitieakkoord. Ik ga er daarom vanuit dat we in staat moeten zijn elkaar te vinden. Wat ons betreft debatteren we de komende drie jaar over de inhoud en de verschillen van inzicht.

De vraag is dan ook hoe bereid we zijn elkaar wat te gunnen de komende jaren. Staat de nieuwe coalitie ECHT open voor samenwerking met partijen die niet geparticipeerd hebben in uw akkoord. Of wordt alles compleet dichtgetimmerd en is er geen plek in uw rijdende trein? Wat betreft de Partij van de Arbeid ligt hier een grote uitdaging voor de komende drie jaar. Zijn we in staat om met elkaar, oppositie en coalitie, gezamenlijk te werken aan een beter Baarn. Met de onderlinge discussie het beleid enkel beter maken. Dat de winnaars uiteindelijk onze inwoners en de lokale ondernemers zijn. En dat de lokale politiek haar geloofwaardigheid heeft herwonnen.

Samen in Baarn. Duidelijk geïnspireerd door het verkiezingsthema van de Partij van de Arbeid; Samen voor Baarn. Krachtig bestuurd; verleden tijd; Dank voor uw compliment aan het adres van de wethouder van GroenLinks en de Partij van de Arbeid.

Het nieuwe coalitieakkoord heeft veel inhoud van het oude coalitieakkoord. Het roept op sommige punten veel vragen op, maar ook onduidelijkheid.

Zo zijn we blij met uw aandacht voor alcohol- en drugspreventie. De Partij van de Arbeid heeft zich daar het afgelopen jaar hard voor gemaakt.

Ook op het gebied van het inkoopbeleid onderschrijven we de keuzes die door de coalitie gemaakt zijn. Het afgelopen jaar ingezette beleid is broodnodig om afspraken die de gemeente maakt duidelijk te krijgen.

Op een aantal punten blijft het akkoord steken op algemeenheden. Het zou de coalitiepartijen sieren als ze inwoners concreter duidelijk kunnen maken wat deze coalitie wanneer denkt te bereiken.

Een voorbeeld is de aandacht voor de veranderende manier van communiceren. Proactief, goede bereikbaarheid en verdergaand gebruik van sociale media. Het klinkt allemaal mooi. Wel vragen we ons af wat inwoners op dit punt nou concreet kunnen verwachten. En op welke termijn. Kan de coalitie dit aangeven?

Wat het sociale domein betreft hebben wij zorgen. Is er wel voldoende kennis over dit domein aanwezig binnen het college? Op 1 januari 2015 is een ontwikkeling ingezet. Dit jaar is in feite een proefjaar voor de nieuwe taken in het sociale domein. Om het beleid verder voort te zetten is kennis van het sociale domein van groot belang. In het afgelopen jaar zijn veel stappen gezet om dit op een goede manier te regelen in Baarn. Een aantal zaken valt ons hieromtrent op het dit akkoord.

Opvallend is bijvoorbeeld dat aangegeven wordt dat één wethouder de portefeuille sociaal domein heeft. Maar in het lijstje met de portefeuilleverdeling zitten participatie en het WMO-loket bij een andere wethouder. Van een integrale sociaal domein portefeuille is dus geen sprake.
In het akkoord staat genoemd dat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op bijzondere aandacht en ondersteuning. Kan de coalitie verduidelijken wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen verwachten aan bijzondere aandacht en ondersteuning? En in welk opzicht is dat anders dan de ondersteuning die zij nu al krijgen? Zo’n zelfde vraag hebben wij waar de coalitie spreekt van ‘actief ouderenbeleid’. Wat houdt dat in? Hoe kenmerkt zich actief ouderenbeleid en wat merken de oudere inwoners hiervan?

Verder valt het ons op dat er in het coalitieakkoord niets is beschreven over de toegang tot zorg en ondersteuning. Is de coalitie van plan om die in één loket onder te gaan brengen? Iets waar het CDA onder andere voor gepleit heeft.

Als het gaat om werk en inkomen worden keurig de landelijke ontwikkelingen opgesomd. Maar wat wil deze coalitie nou concreet doen? Anders dan het uitvoeren van het landelijke beleid. Het enige concrete punt dat wij kunnen vinden is de extra inspanningen om jongeren met een WAJONG-uitkering aan het werk te helpen. Dat is mooi, maar ook niet erg concreet.

De coalitie spreekt ook over een eigen bijdrage van gebruikers van accommodaties aan de exploitatie en het onderhoud. Wat betekent dit? Zit dit niet reeds in de huren die berekend worden? En wat zijn de gevolgen voor contributies van verenigingen?

Op het gebied van recreatie vragen wij ons af hoe realistisch sommige punten zijn. U wilt het park en paleis van Soestdijk toegankelijk houden voor een breed publiek. Sinds wanneer gaat de gemeente Baarn hier over? Natuurlijk willen wij dit ook, maar uiteindelijk hebben we hier niet zoveel over te zeggen als gemeente.

Daarnaast hebben zorgen over de financiering van de mooie plannen die in het coalitieakkoord beschreven worden.

Deze coalitie maakt een aantal belangrijke keuzes:
Opknappen van de Pekingtuin;
Opknappen van het Cantonspark;
Herinrichting van de Brink;
Herinrichting van het Laanplein
Het herzien van het speelruimtebeleid, kosten 100.000 euro per jaar;

En de OZB wordt niet verhoogd. Een directe bezuinigingsopgave van 60.000 euro voor het komende jaar.

Keuzes die niet gratis zijn en veel geld kosten. Geld dat de gemeente Baarn niet heeft. De jaarlijkse lasten kunnen hiervan zomaar oplopen tot een half miljoen euro. Waar komt dit geld vandaan? Welke bezuinigingen hebben wij gemist in het coalitieakkoord. Ze staan er niet in namelijk. Hoe gaat u dit financieren de komende drie jaar?

U begrijpt dat wij ons afvragen wat dit betekent voor ons voorzieningenniveau. Dat lijkt hierdoor toch wel het kind van de rekening te gaan worden, als we jaarlijks deze kosten moeten gaan toevoegen aan de begroting.

Zo ook de huisvesting van de Welzijnsorganisaties. Waar zijn zij aan toe de komende drie jaar? Maar ook het herzien van de ruimte van de bibliotheek. Betekent dit ook dat het zomaar kan dat de ouderen in het centrum geen plek meer hebben? Leuning weg, leeshoek in de bieb weg… Is dit het actieve ouderenbeleid van de coalitie? Ik hoop dat u kunt zeggen dat ik het hier verkeerd zie en dat er in ons centrum een plek blijft waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, een boekje kunnen lezen of gewoon een kop koffie kunnen drinken.

Wat gaat deze coalitie doen met sociale woningbouw? Het is niet specifiek benoemd en wordt dus het bestaande beleid gecontinueerd? Is de coalitie bereid te blijven streven naar tenminste 25% woningen in de sociale sector bij nieuwbouw?

Voor zover beleidsterreinen niet genoemd worden, wordt bestaand beleid gecontinueerd. Daar spreekt de inleiding van het coalitieakkoord over. Blijkbaar vond de coalitie het dan toch nodig om drie kwart van het akkoord te vullen met bestaand beleid, of met landelijk beleid. Drie kwart bestaat dus niet uit vernieuwing of beleid waar we zelf niets aan kunnen veranderen. En voor het beleid dat wel nieuw is wordt geen financiële onderbouwing gegeven of het is zo vaag dat je het er moeilijk mee oneens kunt zijn.

Oude wijn in nieuwe zakken, slappe thee. Zo werd het vorige coalitieakkoord betiteld. Wat maken we dan van dit akkoord? Voor ons valt dit akkoord uiteen in drie punten; Niks nieuw, Weinig concreet; Geen financiele onderbouwing. Omdat het coalitieakkoord de Partij van de Arbeid niet vernieuwend prikkelt, beschouwen wij dit akkoord maar als ‘cola met de dop eraf’.

Genoeg om over te blijven discussiëren de komende drie jaar voorzitter. En dat is goed. Het moet anders. Discussiëren over de inhoud, omdat we met elkaar Baarn verder willen helpen. Het is zoals Fleetwood Mac song voorzitter. Open your eyes, look at the day, you will see things in a different way.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard