Door Mark Eijbaard op 16 december 2015

Mondelinge vragen over opdracht van de regiegroep

Namens de Partij van de Arbeid stel ik vanavond vragen over het functioneren van de regiegroep. Vanuit de coöperatie komen er berichten dat de regiegroep niet goed weet wat haar opdracht is en dat zij graag van de coöperatie een opdracht krijgen.Wat mij betreft is de opdracht helder aan de regiegroep. En die opdracht is door de raad aan de regiegroep gegeven. Maak afspraken met winkeliers en pandeigenaren over het opknappen van de Laanstraat. Werk dit uit in scenario’s waarover de raad een beslissing kan nemen. Dit scenario zou half 2017 uitgevoerd moeten worden, dus volgens mij moet de regiegroep alle energie stoppen in de ontwikkeling van deze scenario’s. En niet in de ontwikkeling van het voormalig ABN-AMRO pand tot een cultuurhuis. Daar mogen andere zich over buigen.

Onze mondelinge vragen:

Geacht college,

Tijdens de behandeling van het agendapunt Ontwikkeling Centrum Baarn tijdens de raadsvergadering van oktober is door de raad gesproken over de ontwikkeling in ons centrum. Tijdens deze raadsvergadering is door een ruime meerderheid van de raad een amendement aangenomen dat spreekt over de ontwikkeling van scenario’s voor de upgrade van het centrumgebied. Over de scenario’s stond in het amendement vermeld:

 1. Bij het opstellen van de scenario’s de volgende randvoorwaarde meegeven om tot een definitieve overeenstemming te komen:
  1. Van de winkeliers en pandeigenaren een substantiële inspanning vragen om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten;
  2. De afspraken vast te leggen in de scenario’s. Deze afspraken als graadmeter voor het maximaal toe te kennen budget vaststellen.
  3. De regiegroep opdracht geven deze afspraken te formuleren en uit te werken. De functie van de gemeente in de regiegroep is die van aanjager en bewaker van het tijdspad.

Vanuit de coöperatie hebben wij vernomen dat de regiegroep niet goed weet wat haar opdracht is en daarvoor opdracht van de coöperatie wenst te krijgen.

Daarnaast stond in de Baarnsche Courant van 30 november een bericht omtrent mogelijke ontwikkelingen van het voormalige ABN-AMRO pand. De regiegroep ziet mogelijkheden in de ontwikkeling van dit pand tot een cultuurhuis en is volgens dit bericht op zoek naar partijen die de regiegroep hierin willen ondersteunen.

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 1. Is het college met ons van mening dat de raad, in haar vergadering van oktober 2015, een duidelijke opdracht aan de regiegroep heeft gegeven?
 2. Heeft het college deze opdracht overgedragen aan de regiegroep en hierover duidelijke afspraken gemaakt?
 3. Is uw college met ons van mening dat de ontwikkelingen rondom het voormalig ABN-AMRO pand niet passen binnen de opdracht die de raad aan de regiegroep heeft gegeven?
 4. Op welke wijze is het college of de ambtelijke organisatie betrokken geweest bij de ideevorming van de regiegroep rondom de ontwikkeling van het voormalige ABN-AMRO pand?
 5. Welke stappen gaat het college ondernemen om te zorgen dat de regiegroep de verkregen opdracht van de raad tijdig en volledig gaat uitvoeren?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Mark Eijbaard

Fractievoorzitter

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard