Door Mark Eijbaard op 10 februari 2015

Mondelinge vragen over het gebruik van Social Media

Al sinds 2012 wordt er door de gemeente gesproken over het gebruik van Social Media in de communicatie naar en met inwoners. Wat mij betreft kan de gemeente daar niet langer mee wachten en dient deze manier van communiceren serieus genomen te worden door de gemeente. In de raadsvergadering van woensdag 18 februari zal ik hierover de volgende mondelinge vragen aan de orde stellen:

Geacht college,

In september 2011 heeft de raad de communicatienota 2011-2014 vastgesteld. Een communicatienota die zich richt op het gebruik van ‘oude’ media in de ogen van de Partij van de Arbeid. Het gebruik van social media is nog niet opgenomen en de afgelopen jaren slechts ‘schoorvoetend’ toegevoegd.

In 2012 is volgens de voortgangsrapportages een beleidsstuk opgesteld door de organisatie met betrekking tot de inzet van social media. In 2013 is een eerste ervaring op gedaan over het gebruik van social media. In 2014 werd het nieuwe beleid vooruit geschoven naar de nieuwe, huidige raad. Hierover wordt opgemerkt dat de raad in 2014 benaderd zal worden om kaders en input te geven en de gewenste actiepunten te benoemen. In overleg met de nieuwe fractievoorzitters zal nog bepaald worden hoe er exact invulling gegeven zou moeten worden.

Veranderingen in de samenleving gaan snel. Het is lastig om nieuwe doelgroepen te interesseren voor politiek. Het betrekken van de jeugd bij de lokale politiek en de gemeentelijke organisatie ligt voor een groot gedeelte bij een juiste inzet van nieuwe media. Bij inwoners bestaat ook de wens om met de gemeente te communiceren via social media. Binnen Baarn zien wij die behoefte ook, gezien het aantal stijgende berichten gericht aan de gemeente, op twitter.

We focussen ons nu specifiek op social media, maar het gaat wat ons betreft over het gehele communicatiebeleid van de gemeente. De fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat het actualiseren van het communicatiebeleid niet langer kan wachten en heeft daarom de volgende vragen aan het college.

  1. Welke concrete acties onderneemt de gemeente op dit moment op het gebied van social media?
  2. In de informatiebrief van 10 juni 2013 wordt gesproken over een evaluatie van het beleid op het gebied van social media, kan het college aangeven of deze evaluatie heeft plaats gevonden?
    • Zo ja, wat waren de uitkomsten van deze evaluatie? Wat heeft de gemeente gedaan met deze uitkomsten?
    • b. Zo nee, wat is de reden dat deze evaluatie nog niet plaats gevonden heeft?
  3. Wat is het standpunt van uw college op het gebied van de inzet van social media voor de gemeente?
  4. Wanneer kan de raad een geactualiseerde communicatienota tegemoet zien?
  5. Op welke manier wordt de raad bij de totstandkoming van deze nota betrokken?

Klik hier om naar de twitteraccount van de gemeente te gaan.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard