Door De redactie op 9 april 2012

Fractie verdeeld over voorstel subsidie Hockeyvereniging

Op 28 april werd in de raad een besluit genomen over het verzoek om exploitatiesubsidie voor de Stichting Kunstgras Accomodatie Baarn (SKAB). De stichting beheert kunstgrasvelden die voornamelijk gebruikt worden door de Baarnse Mixed Hockey Vereniging (BMHV). Het voorstel om subsidie te verlenen (niet het volledige bedrag dat gevraagd werd) werd door de raad aangenomen. De tweekoppige PvdA-fractie was verdeeld. Beide fractieleden verklaren hun standpunt:

Ton van der Linden, tegen:

‘Tegen dit voorstel wegen voor mij een tweetal zwaarwegende argumenten:

Ten eerste: subsidie is geen recht maar een noodzaak. Indien er geen andere mogelijkheden zijn om een maatschappelijk belang in stand te houden dan is subsidie op zijn plaats. Als ik kijk naar de exploitatie in 2007/08 t.o.v. 2010/11 dan valt het op dat de vergoeding per lid van de hockeyvereniging aan de SKAB daalt terwijl er een sterke stijging is van de kosten opleiding en training.

Ten tweede: de dekking wordt gevonden in een geprognosticeerde besparing op het groenonderhoud daar de gemeente overgaat op een ander systeem van onkruidbestrijding. Het resultaat is nog niet bewezen, er zijn in Baarn nog geen betrouwbare meetresultaten. Het kan niet zo zijn dat een structurele subsidie gedekt wordt uit misschien wel een eenmalige besparing. In mijn ogen dient de dekking voor dit voorstel gevonden worden binnen programma vijf deel budget sport en niet in programma drie (ruimtelijke ontwikkeling beheer en bedrijvigheid). Ik heb daarom tegen dit raadsvoorstel gestemd.’

Peter Blokker, voor:

‘Als voorstander van het stimuleren van de breedtesport sta ik positief tegenover dit voorstel en onderschrijf hiermee de breedtesportambities van de club. Met c.a. 900 leden, waarvan de meerderheid jeugdleden zijn, heeft de hockeyclub, naast de sportieve aspecten, een grote sociale functie in onze gemeente.
De BMHV is altijd een club geweest, die door middel van vele acties, haar eigen broek heeft opgehouden. Door het subsidieeren ontstaat er in enige mate consistent beleid ten aanzien van de gebruikers van sportpark Ter Eem. Er van uitgaande dat de voorgestelde dekking een langjarig karakter heeft ondersteun ik dit voorstel.’