Door De redactie op 22 april 2010

Coalitieakkoord VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie 2010-2014

VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie hebben een coalitieakkoord gesloten. Hieraan liggen drie idealen ten grondslag. 1. Baarn moet kleinschalig blijven, 2. een hoog voorzieningenniveau houden en 3. werkgelegenheid aantrekken.

Coalitieakkoord: Samen verder werken aan Baarn!

De coalitie wil zich de komende vier jaar onder andere inzetten voor een Baarn dat:

 • dorps- en kleinschalig is en blijft;
 • een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur heeft met bestuurlijke zelfstandigheid;
 • goed communiceert met haar inwoners;
 • een evenwichtig financieel beheer voert;
 • een goede invulling geeft aan woningbouwprogramma’s;
 • de groenvoorziening goed op orde heeft met ruime sortering van groene vertoefplekken in een landschappelijke setting;
 • een veilig en bereikbaar wegennet onderhoudt voor alle gebruikers;
 • een gunstig vestigingsbeleid hanteert voor bedrijven in Baarn;
 • voldoende sociale cohesie met het oog op de kwaliteit van de lokale samenleving met vele vrijwilligers op gebied van sport, cultuur en welzijn;
 • goede onderwijshuisvesting nastreeft in Baarn;
 • sociale voorzieningen heeft die participatie in de maatschappij bevorderen doch streng maar rechtvaardig  zijn.

Een gemeente waarbinnen een aantal van de genoemde zaken zijn samen te vatten in drie idealen:

 • het ideaal van de arcadische (dorpse, kleinschalige) leefwijze, dat aan het suburbane woonideaal ten grondslag ligt.
 • een levendig centrum heeft met een hoog voorzieningenniveau.
 • zich richt op het uitbaten van de gunstige positie van Baarn wat betreft externe relaties voor het aantrekken van werkgelegenheid.

Dit akkoord is richtinggevend aan het beleid dat de komende vier jaar gevoerd zal worden en krijgt zijn weerslag in onder andere de programmabegroting. De visie van de coalitie op bovengenoemde aspecten is nader uitgewerkt in onderstaande punten. Het overdrachtsdocument 2010-2014, opgesteld door de gemeente secretaris en de ambtelijke organisatie, is betrokken bij de totstandkoming van dit coalitieakkoord. Voor zover er beleidsterreinen niet genoemd worden in het coalitieakkoord, zal het bestaande tot nu toe vastgestelde beleid gecontinueerd worden.

1. Doelmatig bestuur

Bestuur en organisatie

De coalitie zet zich in voor een krachtig en doelmatig gemeentebestuur. Daarbij heeft het verbeteren van de organisatie prioriteit. Het streven van de coalitie is een kleine doelmatige organisatie die haar taken op een efficiënte, flexibele en voor de inwoner van Baarn transparante manier uitvoert. Een goed informatiecentrum met een hoog serviceniveau dat zo dicht mogelijk bij de inwoner staat. Daarnaast moet een onderzoek plaatsvinden naar bestaande samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

De taken van de gemeente zijn: veiligheid, sociale zekerheid, ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, zorg, onderwijs, sport, inrichting van de openbare ruimte, de groenvoorziening, economische ontwikkeling, recreatie, milieu, verkeer, handhaving van wet- en regelgeving, welzijn en cultuur.

Communicatie en klantgerichtheid

De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie moet erop gericht zijn dat de klanttevredenheid van de inwoners van Baarn goed is.

Verdere uitbreiding van het aantal digitale producten is van belang om de inwoner van Baarn goed van dienst te kunnen zijn. Het invoeren van een periodiek spreekuur, op afspraak, voor het college van Burgemeester en Wethouders draagt bij aan een betere communicatie met de inwoners van Baarn. De gemeentelijke organisatie moet meer bijdragen aan een pro-actieve houding t.a.v. inwoners en betrekt inwoners van Baarn tijdig bij de voorbereiding van beleid en plannen. De coalitie wil het besturingsmodel en de bestuurskracht van de gemeente verbeteren door evaluatie van het bestaande vergadermodel en zoeken naar een model met meer participatie voor de inwoners. Dit moet geschilpunten of discussies met dure procedures voorkomen. De inwoners van Baarn moeten waar mogelijk natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

2. Evenwichtig financieel beheer

De effecten van de economische crisis zullen ook in de gemeente Baarn voelbaar zijn. Baarn zal de omvang van geldstromen moeten aanpassen om de begroting sluitend te houden. De coalitie vindt dat de gemeente niet structureel meer kan uitgeven dan dat aan inkomsten wordt ontvangen.

De komende vier jaar moet de gemeente zich concentreren op de efficiency en uitvoering van haar taken.

Het proces dat door de coalitie wordt voorgestaan is gebaseerd op de volgende vier stappen:

 • Binnen eigen begroting nagaan in hoeverre nog ruimte is om de begroting sluitend te houden en de pijn zoveel mogelijk te beperken;
 • De wettelijke taken inventariseren met het huidige en gewenste niveau van uitvoering;
 • De niet-wettelijke taken inventariseren;
 • Zoeken naar mogelijkheden om de eigen inkomsten te verhogen.

De overgang van de ene stap naar de volgende, vindt pas plaats als er onvoldoende resultaat is bereikt om de begroting meerjarig sluitend te krijgen.

Uitgangspunten zijn:

 • Inventarisatie op álle beleidsterreinen
 • Handhaven van een aanvaardbaar kwaliteitsniveau van voorzieningen
 • Géén kaasschaafoperatie
 • Focus op de effectiviteit van gemeentelijk handelen en beleid
 • Wat is het daadwerkelijke effect van de ombuiging? (bruto ook netto)

3. Ruimtelijke ontwikkeling

De coalitie blijft zich inzetten om Baarn een prettig en leefbaar dorp te laten zijn. Van belang is dat bij nieuwe ontwikkelingen breed gekeken wordt voor welke doelgroep gebouwd wordt. De coalitie vindt ruimte voor spelen, wonen en recreëren van groot belang. De Noordschil is hier het voorbeeld van.

Met de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen voor het bouwen van een parkachtige woonwijk is voor de coalitie het doel, een verantwoorde uitbreiding op het huidige Baarnse woningbestand te bieden, bereikt. Tevens wordt, in dit gebied, voorzien in de behoefte van uitbreiding van het bedrijventerrein. Een ander project is de invulling van de Drakenburgergracht. Dit project moet nog vorm worden gegeven. Voor de komende jaren maakt de coalitie zich sterk voor een herinrichting van het parkeerterrein aan de Laanstraat als een van de visitekaartjes als entree van het centrum. Het doel van de coalitie is te komen tot een fraaie kwalitatief hoogwaardige invulling van dit gedeelte van het centrum van Baarn waar de combinatie van wonen, winkels en parkeren het uitgangspunt is. De coalitie is van mening dat met dit plan gestreefd moet worden naar een evenwichtige financiële bijdrage, van alle betrokken partners, naast de inbreng van de gronden.

Huisvesting

De komende vier jaar moeten erop gericht zijn om de plannen, die zijn ingezet om de ontwikkeling van bereikbare huisvesting (koop en huur) voor starters, senioren en een nieuwe woongroep voor ouderen, tot uitvoering te brengen conform de beleidsnota visie wonen die in 2010 zal worden vastgesteld.

Met projectontwikkelaars en woningbouw corporaties moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de invulling van het woningprogramma. Leegstand en braakliggende terreinen zijn voor de coalitie niet acceptabel. Gemaakte afspraken, vastgelegd in prestatie afspraken, tussen projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties dienen te worden nagekomen. Het actualiseren van de bestemmingsplannen is een doorlopend proces. Het maakt deel uit van een actief planologisch gemeentebeleid.

4. Verantwoorde inrichting van de openbare ruimte

Groenvoorziening

De coalitie vindt dat het visitekaartje van het groene Baarn goed onderhouden moet worden. Het groen in Baarn moet er netjes bij liggen. Het systematisch en planmatig onderhoud van groen en bomen, en daarbij vervanging d.m.v. kap en jonge aanplant, moet vorm krijgen in het opstellen van een groen- bomenplan.

Bij aanbesteding moet in ieder geval kritisch gekeken worden naar de te leveren kwaliteit in combinatie met de prijs.

Verkeer

De coalitie wil dat er een integrale aanpak komt van het verkeersbeleid in Baarn. Met spoed moet een aantal knelpunten worden opgelost. Hierbij denken wij o.a. aan de grote hoeveelheid sluipverkeer op de doorgaande wegen van Baarn. Ook tijdig en efficiënt onderhoud van de infrastructuur komt de veiligheid ten goede. Hierbij valt o.a. de begaanbaarheid van trottoirs voor alle gebruikers. In de toekomstige plannen moet rekening gehouden worden met passende inrichting van de wegen voor de auto en de (kinder)fiets.

Bij planontwikkeling dient de wettelijke parkeernorm vroegtijdig geïnventariseerd te worden om latere ongewenste stagnatie van het proces te voorkomen.

Wijk- en buurtgericht werken

De huidige vorm van wijk- en buurtgericht werken voldoet niet geheel aan de verwachtingen van de inwoners en de coalitie. Onderzocht moet worden of met het beschikbaar stellen van een wijkbudget de bedoelde inwonerparticipatie wellicht beter gediend wordt. Het beschikbare budget voor wijk en buurtgericht werken kan anders en efficiënter worden ingezet, mogelijk in een meerjarenplan. Uitgangspunt is wel dat deze nieuwe opzet geen negatieve budgettaire gevolgen mag hebben. Verder moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid wijkplatforms samen te voegen om meer slagkracht te verkrijgen en versnippering te voorkomen. Binnen het wijk en buurtgericht werken moet het speelruimtebeleid vorm worden gegeven.

5. Werkgelegenheid en Economische zaken

Het creëren van nieuwe werkgelegenheid is voor de coalitie van groot belang. De gemeente moet bedrijven faciliteren om zich in Baarn te vestigen waarbij de mogelijk te strikte regelgeving moet worden aangepast. Dit moet resulteren in verruiming van de gebruiks- en vestigingsmogelijkheden van de huidige bedrijventerreinen Noordschil en de Drie Eiken. Verpaupering van deze terreinen wordt voorkomen door goede bezetting van de beschikbare bedrijfs- en kantoorruimten. De gemeente moet een actief vestigingsbeleid voeren.

Het op niveau houden van het winkelbestand in Baarn zorgt voor een aantrekkende werking vanuit de regio. Gratis parkeren zorgt voor versterking van de middenstand in het centrum. De coalitie blijft zich inzetten voor verdere versterking van de middenstand in Baarn. Ook hier dient de mogelijk te strikte regelgeving worden aangepast. Geen uitbreiding van het huidige aantal koopzondagen voor de plaatselijke middenstand.

De coalitie wil dat de gemeente actief werk- en stageplekken zoekt. Het doel moet daarbij zijn opleidings-, werk- of stageplekken te creëren voor mensen die moeite hebben op een reguliere manier aan een baan te komen. Dit kan bijvoorbeeld door bij aanbesteding- inkoopprocedures na te gaan of de mogelijkheid bestaat het zgn. social return programma (het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) toe te passen.

6. Voorzieningen

Voorzieningenniveau

Voor een gemeente waar het prettig wonen en werken is, is het van groot belang dat er sprake is van betrokkenheid en sociale cohesie. Het voorzieningenniveau met voorzieningen op onder andere het gebied van sport, cultuur, welzijn en recreatie, moet kwalitatief hoog zijn. Doelstelling van de coalitie is om het huidige voorzieningenniveau zoveel mogelijk te handhaven. Indien nodig kan een eigen bijdrage van de gebruiker gevraagd worden.

Sport

Het huidige sportbeleid staat in de nota “Cohesie door sport: Integraal sportbeleid Baarn”. De nota heeft een looptijd tot en met 2010. Voor de periode vanaf 2011 moet de gemeenteraad zich uitspreken over de doelen van het sportbeleid. Er is vooral behoefte aan een duidelijk tarief- en subsidiebeleid voor  sportaccommodaties. De coalitie onderschrijft nog steeds de uitgangspunten van de nota “Cohesie door sport”. De coalitie wil op basis van de opdracht die vanuit de gemeenteraad is gegeven snel komen tot een exploitatie stichting Sportpark Ter Eem. Op deze manier kunnen o.a. voordelen worden behaald bij het efficiënter werken, gezamenlijke inkoop en onderhoud. Vanuit deze (op te richten) stichting kan verder gekeken worden naar mogelijkheden op het gebied van samenwerking met andere sportstichtingen.

Uitgangspunt moet zijn dat het niet duurder mag worden. Een verantwoorde eigen bijdrage van de gebruikers dient ook hier gehanteerd te worden. Onderzocht moet worden of het onderbrengen van het beheer en exploitatie van de gym- en sportzalen bij Stichting de Trits een kostenbesparing oplevert.

Cultuur en recreatie

De coalitie zet zich zoveel mogelijk in voor het in stand houden van de culturele activiteiten in het dorp. Ook de vele monumenten in ons dorp verdienen alle aandacht en moeten in overleg met de gemeente en eigenaars onderhouden worden. Recreatieve activiteiten in Baarn moeten gestimuleerd worden in een gastvrij en vorstelijk Baarn. Met de ondernemers en publieks- trekkende organisaties moet hier in worden samengewerkt en waar mogelijk initiatieven worden gefaciliteerd. Bijzondere gebouwen en landschappen dienen blijvend aandacht te hebben.

Zorg voor veiligheid en leefbaarheid

De coalitie is van mening dat de rijksoverheid moet zorg dragen voor toezicht en handhaving van de veiligheid door de politie. In het driehoeksoverleg zal door de burgemeester continu gepleit moeten worden voor de situatie in Baarn.

Het werk van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) zorgt voor verbetering van het veiligheidsgevoel onder inwoners. Gelet op de komende bezuinigingen is er op dit moment geen ruimte voor de aanstelling van een tweede BOA. Onderzocht kan worden of opbrengsten van bestuurlijke strafbeschikkingen, op budget neutrale wijze, kunnen worden ingezet om het aanstellen van een tweede BOA mogelijk te maken.

De coalitie zet in op het stimuleren van buurtpreventie. Om dit moment zijn er projecten in Baarn die navolging verdienen in andere buurten en wijken. Tevens dient inzichtelijk gemaakt te worden hoeveel zaken er door middel van buurtpreventie worden opgelost. De inzet van mobiele- en eventuele vaste camera’s dient te geschieden op plaatsen waar het gevoel van onveiligheid overheerst. Het invoeren van bijvoorbeeld Burgernet, een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie, zou kunnen bijdragen de veiligheid in Baarn te verhogen. Om de inwoners van Baarn bewust te maken van de kosten van vandalisme gaat de coalitie over tot het invoeren van een vandalismemeter.

Op dit moment zijn de brandweertaken ondergebracht bij de VRU. Van belang blijft dat de brandweerzorg goed blijft. Aandachtsgebieden zijn de vrijwilligers en de preventie.

Gezondheidszorg en uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De uitvoering van de WMO is voor de gemeente een belangrijke taak. Nu door de rijksoverheid ook op het WMO budget bezuinigd gaat worden is er geen ruimte voor nieuw beleid. Een verantwoorde WMO reserve is van belang om eventuele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. De systematiek van een open eind financiering maakt het noodzakelijk scherp te letten op de ontwikkeling van de uitgaven en indien noodzakelijk bij te sturen. Van belang is dat er, nu ongeveer drie jaar na de invoering van de wet, een evaluatie komt. Voor de inwoners van Baarn is het noodzakelijk dat men bij één loket terecht kan voor alle vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De coalitie zal zich sterk blijven maken voor het tenminste behouden van het huidige zorgniveau en in het bijzonder van de Meanderlocatie. De coalitie wil onderzoeken of binnen het budget van het welzijnswerk de functie van een consultatiebureau voor ouderen kan worden vorm gegeven.

Op het terrein van de Huishoudelijke Zorg zal de komende jaren continuering van het huidige niveau voorop staan.

Jongerenbeleid

Een goed contact tussen gemeente en jongeren is heel belangrijk. De gemeente moet hierin blijven investeren. Doelstelling is jongeren een plek te geven om mee te praten over zaken die hen aangaan. Hierbij zal er vooral gebruik moeten worden gemaakt van moderne communicatiemiddelen. De komende jaren zal de coalitie zich inzetten op preventief jeugdbeleid om uitstroom naar jeugdzorg zo veel als mogelijk te voorkomen.

Onderwijs

De komende vier jaar moet gewerkt worden aan het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (IHP). De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting conform de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud

aan de binnenkant van hun accommodaties. De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud, voor voldoende capaciteit en voor nieuwbouw van primair onderwijs. Instellingen voor voortgezet onderwijs zijn zelf geheel verantwoordelijk voor onderhoud. De gemeente heeft het beleid vastgelegd in een verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het onderhoud voor de komende vijf is jaar vastgelegd in een integraal huisvestingsplan voor het lokale onderwijs, op basis van actuele wetgeving, leerlingenprognoses en onderhoudsplannen.

De ervaring van de eerste Brede School moet het concept bieden voor de volgende Brede- of wellicht clusterschool. Het is van belang dat leer- en taal achterstanden voorkomen worden door voor- en vroegschoolse educatie en het sturen op minder schooluitval.

Het streven van de coalitie is gericht op het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt door schoolverlaters van het voortgezet onderwijs en het voorkomen van vroegtijdige schooluitval.

Maatschappelijke participatie en sociale voorzieningen

Werk en inkomen gaat over de inzet van rijks- en gemeentemiddelen voor de financiële bestaanszekerheid van inwoners. Bij gemeentelijke middelen gaat het voornamelijk om de schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en het declaratiefonds. Met name door de verwachte toename van de schuldhulpverlening zal er rekening gehouden moeten worden met goede (kwalitatieve en kwantitatieve) dienstverlening. Hierbij dient tenminste het huidige beleid gehandhaafd te blijven.

Inzet van de coalitie is dat er zo min mogelijk mensen in een uitkeringssituatie terecht komen en dat de uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk hieruit komen door begeleiding naar betaalde arbeid. Het hebben van een betaalde baan is essentieel om te participeren in de maatschappij. Door goede uitvoering van het uitstroombeleid en de handhaving bij instroom dienen de uitkeringslasten zo minimaal mogelijk te blijven.

Duurzaamheid

De economische recessie doet geen afbreuk aan de zorg van de gemeente voor het milieu. Zo vervult de gemeente een voorbeeldfunctie voor wat betreft energiebesparing. Nieuwbouwplannen zullen mede worden getoetst op duurzaamheid. Bij nieuwe verkeersplannen staat bevordering van het fietsgebruik voorop.

De coalitiepartijen vertrouwen op een constructieve samenwerking met alle politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Baarn, het college van burgemeester en wethouders en met de ambtelijke organisatie.

Baarn, 22 april 2010

namens de VVD fractie

F.A.H. Luiten

namens de CDA fractie

J.H.M. Geurtsen

namens de PvdA fractie

P.A.H. Blokker

namens de ChristenUnie fractie

A.B.A. van Roshum