Door Mark Eijbaard op 29 juni 2016

Algemene Beschouwingen: Concrete actie!

Een sociale, tolerante en open samenleving. Dat is waar we als Partij van de Arbeid voor staan. Een samenleving waarin ieder zijn eigen kansen krijgt en pakt. En waar we mensen ondersteunen die dit nodig hebben. Een samenleving waar het niet gaat om geven en nemen. Maar om geven en krijgen.

De jaarrekening van de gemeente Baarn laat een positief saldo zien. We zijn financieel gezond en dat is mooi.
Om te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in Baarn en dat Baarn mee kan doen in de veranderende tijd is er toch werk aan de winkel. Als Partij van de Arbeid pakken we de handschoen graag op. Samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Maar zeker ook met deze raad en dit college. Om met Loesje te spreken: “een samenleving werkt alleen als je het letterlijk neemt.”

Wonen
De laatste tien jaar hebben we veel met elkaar over woningen gesproken, maar betaalbare huisvesting is vrijwel niet toegevoegd. Natuurlijk is er gebouwd op de Kwekerij. En we zijn ook heel blij met de renovatie van de Schaepmanflats. Maar het zijn druppels op een gloeiendhete plaat.
De prognose van de woningvraag is tot 2030 ongeveer 1500 extra woningen, met een mogelijke groei naar 1800 tot mogelijk zelfs 2000 woningen.
Op dit moment heeft Baarn geen concrete plannen voor woningbouw. Terwijl de vraag groot is. We kunnen aan de vraag niet voldoen. Er zijn 2500 woningzoekende, waarvan ongeveer 500 actieve woningzoekende. Jaarlijks komen er echter maximaal 100 woningen beschikbaar.
Wat de Partij van de Arbeid betreft voegen we in de komende tien jaar 500 woningen in de sociale sector toe. Zowel voor starters, jonge gezinnen, ouderen als voor de nieuwe Baarnaars met een verblijfsvergunning. Daarnaast willen wij ook woningen toevoegen in het segment net boven de grens van de sociale woningbouw. Om te zorgen dat er doorstroom ontstaat van bewoners die nu huren in de sociale sector. We kunnen dan ook stoppen om deze mensen, ondankbaar, als ‘scheefwoners’ aan te merken. Dat maakt Baarn sociaal!

Het college lijkt af te wachten op de visie wonen. Maar in een visie kun je niet wonen. Daarom verbinden we ook graag een concrete actie aan dit onderwerp. En aan alle andere onderwerpen die vandaag wij aan de orde stellen.
We roepen het college op om in de zomer het gesprek aan te gaan met Eemland Wonen over de realisatie van sociale woningbouw in Baarn. De eerste locaties zijn wat ons betreft de Boemerang en de vrijkomende locaties van de Gaspard de Coligny en de Montini.

Zorg en ondersteuning
Inwoners van Baarn die door een ziekte of beperking zorg of ondersteuning nodig hebben, krijgen die zorg en ondersteuning wat ons betreft. Zo logisch als dat klinkt is dat in de praktijk helaas niet altijd. Dat bleek wel uit het hartverscheurende verhaal dat mevrouw Maarleveld op deze plek deed.
Het te star vasthouden aan en toepassen van regels is een belemmering voor inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben. Een lokaal team dat niet voor inwoners bereikbaar is of waarvan onduidelijk is of dat wel of niet het geval is, vormt een te grote belemmering. Een direct bereikbaar en toegankelijk lokaal team. Dat maakt Baarn sociaal!

Omdat een lokaal team alleen lokaal is, als het ook voor alle inwoners bereikbaar is, willen we ook hier graag een concrete actie aan verbinden.
We stellen dan ook voor dat iedere Baarnaar zonder doorverwijzen van een specialist of huisarts kan aankloppen bij het lokaal team.

Vrijwillige inzet
Het Baarnse verenigingsleven is één van de grote pijlers van onze samenleving. Van de trainer van de pupillen bij het voetbal, de waterpolocoach, tot de barvrijwilliger in kantine en de scheidsrechter op het veld.
Ook op andere vlakken zetten vrijwilligers zich in, bijvoorbeeld bij Welzijn Baarn, in het onderwijs, de Groene Inval, speeltuinen en nog zoveel andere plekken.
Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze Baarnse samenleving. De jaarlijkse vrijwilligersprijs is daarvoor een mooie waardering, maar eigenlijk verdient iedere vrijwilliger waardering. En deze personen n de organisaties die hen inzetten, moeten kunnen rekenen op maximale ondersteuning door de gemeente en zo min mogelijk belemmeringen. Dat maakt Baarn sociaal!

Concreet: Vrijwilligers leveren een belangeloze bijdrage aan onze samenleving. Voor de veiligheid is het goed dat organisaties vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Wij komen de vrijwilligersorganisaties graag tegemoet. We stellen dan ook voor om geen leges te heffen als een Baarnse vrijwilliger aan de balie van de gemeente een VOG aanvraagt.

Tegengaan van armoede
Armoede bestaat. Ook in Baarn. En niet altijd zichtbaar. Inwoners die door hun beperkte inkomsten belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij ondersteunen we daarbij. We hebben daarvoor in Baarn een aantal regelingen. Recent nog hebben we de inkomensgrens voor het declaratiefonds wat verhoogd om ervoor te zorgen dat wie dat nodig heeft hier gebruik van kan maken. Zodat bijvoorbeeld inwoners met beperkte inkomsten gewoon kunnen sporten en kinderen net als hun klasgenoten mee kunnen doen aan een schoolreisje.
Dat inwoners die dit nodig hebben deze regelingen kennen en er zonder grote bureaucratische belemmeringen een beroep kunnen doen op deze regelingen. Dat maakt Baarn sociaal!

De inkomensondersteunende regelingen worden niet volledig benut, we willen ook hier concrete actie. We voeren de regelingen in BBS-verband uit met Bunschoten en Soest. Wij stellen dan ook voor dat het college de goede evaluatie die in Soest is gedaan ook hier te benutten en bovendien te zorgen dat de regelingen meer en beter onder de aandacht van de doelgroep worden gebracht. 

Jongeren
Op 1 januari 2016 woonden er in Baarn volgens het CBS 5.307 inwoners onder de 20 jaar. Grofweg een vijfde van onze inwoners. Een belangrijke groep, want zij zijn de toekomst van Baarn. Dat zij gezond opgroeien, goed onderwijs genieten en prettig leven in Baarn, is voor hen van belang, maar ook voor de Baarnse samenleving.
Dat jongeren in Baarn best tevreden zijn hoorden wij toen we afgelopen vrijdag een rondje maakten langs een aantal hangplekken en daar in gesprek gingen met jongeren. Jongeren zijn te spreken over de sportmogelijkheden in Baarn, het onderwijs en de sfeer in het dorp. Ze voelen zich hier goed.
Waar we ons wel zorgen over maken is dat alle jongeren die wij spraken een plek missen waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Dat gebeurt nu veelal op straat. Soms tot ongenoegen van omwonenden. En naar de beleving van deze jongeren worden ze te vaak onnodig weg gestuurd door de politie. Een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer, waar zij zelf medeverantwoordelijkheid voor dragen. Als we dat voor elkaar krijgen. Dat maakt Baarn sociaal!

Onze jongeren vragen om concrete actie. Een aantal van hen heeft aangegeven ook zelf te willen bijdragen aan een oplossing. De komende tijd gaan we samen met de jongeren verdere plannen uitwerken. We komen er hier dan ook zeker op terug.

Afsluiting
De samenleving verhardt. We polariseren links en rechts. Inwoners komen harder op voor hun belangen, niet altijd even genuanceerd. De verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar ook in Baarn, neemt af. De neergeschoten Britse politica Jo Cox verwoorde het mooi: “We hebben veel meer gemeen, dan wat ons verdeelt.” Laten we het samenleven in Baarn heel letterlijk nemen.

Ook dat maken we graag concreet. De voorstellen die we gedaan hebben dienen we graag samen in met de andere fracties in de raad. U vindt de moties bij de verstrekte algemene beschouwingen. Wij horen het graag wanneer de andere fracties de moties samen met ons willen indienen.

Het helpt als we met elkaar wat vaker denken aan geven en krijgen. Dan aan geven en nemen. We kunnen de wereld zoveel mooier maken. Want als iedereen geeft. Dan krijg je vanzelf.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard