Door Mark Eijbaard op 21 juni 2017

Algemene Beschouwingen: Aan het werk blijven!

Dit zijn de vierde algemene beschouwingen die ik als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid mag uitspreken in deze raadszaal. De raadszaal van een prachtige gemeente. Groen, veelzijdig en levendig.

Maar ook een raadszaal waar de gemoederen soms hoog op konden lopen. Scherp, op de man, ver verwijderd van onze inwoners. Wij zijn als fractie blij dat wij deze periode op een positieve manier hebben kunnen bijdrage aan de goede sfeer die er op dit moment in deze raad is. Daarmee nemen we niet alleen ons zelf, maar ook onze inwoners serieus.

Als Partij van de Arbeid dragen wij met hart en ziel ons steentje bij aan onze gemeente en haar inwoners. Zowel tijdens de reguliere vergaderingen in deze raad, als op momenten die niet in de schijnwerpers staan.
En als u het mij vraagt voorzitter, zijn dat de momenten die ertoe doen in de levens van onze inwoners. Als het gaat om de problemen die zij dagelijks ervaren. Waarbij het ze soms niet lukt om zelf tot een oplossing te komen. Dan is het mooi dat je mensen kunt ondersteunen en ze op het goede spoor kunt zetten, zodat ze zelf hun leven weer kunnen oppakken. Deze mensen helpen ons ook, want het maakt voor ons meteen duidelijk waar de knelpunten nog zitten in Baarn. Waar het beter kan. En dat kunnen wij vervolgens vertalen, bijvoorbeeld naar moties, zoals we die vandaag aan u presenteren.

En gelukkig zijn wij niet de enige partij die op deze manier contacten heeft met inwoners. Er zitten hier negen raadsfracties en negentien raadsleden, die elk op hun eigen manier, mensen in de Baarnse samenleving verder helpen. Daar moet wat ons betreft de kracht van de lokale democratie zitten.

Onze drie eerdere algemene beschouwingen hadden allemaal een eigen motto en een gezamenlijke rode draad: Concrete actie! Ook dit jaar zijn we graag concreet en hebben we weer een aantal moties, die we graag samen met de andere fracties indienen. En dit jaar doen we dat onder het motto: “Aan het werk blijven”

Begrotingen voor een verkiezingsjaar kenmerken zich vaak door voorzichtigheid en niet-over-het-graf-heen-willen-regeren. Maar voorzitter, het risico is dat er op die manier in de maanden voor de verkiezingen niets meer gebeurt en je daarna begint met een lange opstartfase.” We verliezen op die manier kostbare tijd. Tijd waarin Baarn geen vooruitgang maakt en de vaart eruit gaat.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn er vanaf vandaag 273 dagen over. 273 dagen waarin het belang van onze gemeenschap voor op staat, 273 dagen om werk te maken van goede zorg en ondersteuning, 273 dagen om werk te maken van veilige verkeerssituaties, 270 dagen om armoede te bestrijden, 273 dagen om klimaatproblemen op de Baarnse schaal aan te pakken

Voorzitter, wat de Partij van de Arbeid betreft blijven dit college en deze raad aan het werk. Als dat betekent dat we nu al beleidskeuzes maken die doorwerken in de volgende periode, dan is dat zo. Want goed beleid verdient altijd uitvoering. Verkiezingen of niet.

Naast werk maken van nieuw beleid, moet het college wat ons betreft ook werk gaan maken van een aantal toezeggingen die de afgelopen jaren zijn gedaan.

Voorzitter, wist u dat jaarlijks gemiddeld 200 mensen per week gereanimeerd worden? Meestal in de thuissituatie.
In de meeste gevallen van een hartstilstand is het normale hartritme ernstig verstoord. Het gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer raakt bewusteloos en zal overlijden als niets gedaan wordt.
In Nederland worden we ons steeds bewuster van de noodzaak om tijdig te beginnen met reanimeren. We hebben zeer kundige hulpverleners die in deze situaties proberen zo snel mogelijk ter plaatse te zijn.
Ook inwoners rondom het slachtoffer, die kunnen reanimeren en weten hoe een AED werkt, kunnen helpen en het verschil maken tussen leven en dood. Het alarmsysteem om deze burgerhulpverleners te alarmeren heet HartslagNu. 17 gemeenten in de provincie Utrecht zijn reeds aangesloten op HartslagNu, de gemeente Baarn nog niet.

Concreet vragen wij het college, in navolging van eerdere toezeggingen, om de gemeente Baarn op de kortst mogelijke termijn aan te melden voor HartslagNu.

In 2015, na het gedoe rondom de vergunningverlening van de playfountain, kwam een aantal kritische problemen rondom verlening van evenementenvergunningen aan het licht. En ook in de daaropvolgende jaren bleef het onrustig rondom de vergunningverlening in Baarn. Dan waren de procedures weer onduidelijk of waren er nieuwe procedures, dan was er weer een nieuwe medewerker die verantwoordelijk was, vergunningen die (soms te) laat werden afgegeven (recentelijk nog de vergunning van de avondvierdaagse). Het is geen proces wat binnen de gemeente de schoonheidsprijs verdient. In de perspectiefnota lezen we mooie woorden. Te mooie woorden wat ons betreft. Er wordt gesproken over een positieve evaluatiebijeenkomst. De evaluatiebijeenkomst is niet bij alle aanvragers bekend. Graag horen wij van het college welke partijen hiervoor waren uitgenodigd.
Wat ons betreft maakt de portefeuillehouder deze zomer werk van een degelijk, consistent en continu vergunningenbeleid in samenspraak met de direct belanghebbenden, zodat zij geen stress meer hoeven te ervaren.

Concreet vragen wij het college om deze zomer werk te maken van een degelijk, consistent en continu vergunningenbeleid, in samenspraak met zoveel mogelijk directbetrokkenen.

Baarn is een groene gemeente, zeker als je van boven kijkt. Maar als je wat meer inzoomt dan zie je dat ook in Baarn steeds meer tuinen verstenen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het klimaat, de gezondheid en de biodiversiteit.
Operatie Steenbreek is een landelijke campagne die mensen stimuleert, inspireert en bewust maakt om hun tuinen groener in te richten. Momenteel zijn daar reeds 26 gemeente bij aangesloten.
Wat de Partij van de Arbeid betreft is het tegengaan van verstening een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente, inwoners en bedrijven. De gemeente zou inwoners en bedrijven moeten stimuleren om versteende gebieden te vergroenen. Een effectief middel om wateroverlast te voorkomen.

Concreet vragen we het college om werk te maken van vergroening van onze gemeente, samen met inwoners en bedrijven door aan te sluiten bij de Operatie Steenbreek en waar mogelijk ook zelf het goede voorbeeld te geven.

De gemeente Baarn kent een declaratiefonds met een aanvullende vergoeding voor sport en culturele activiteiten voor inwonende kinderen tot 18 jaar. Dit declaratiefonds wint aan bekendheid, in het afgelopen jaar hebben zo’n 600 inwoners gebruik gemaakt van deze regeling. Het maximale bedrag wat als aanvullende vergoeding uitgekeerd wordt is 250 euro. Sinds 2016 is dit bedrag niet meer geïndexeerd. De Partij van de Arbeid vindt het wenselijk dat alle Baarnaars en in het bijzonder de jeugd, in staat blijven om te sporten en aan cultuur deel te nemen.

Concreet vragen we het college om werk te maken van de indexering van het maximaal te declareren bedrag voor sport en cultuur voor kinderen. De ontwikkeling van sport en cultuurcontributies voor jeugdleden scherp in de gaten te houden en waar nodig het maximale bedrag te verhogen.

Voorzitter, er resteren ons in deze raadsperiode nog 273 dagen. 273 dagen waarin de Partij van de Arbeid, samen met u allen wil blijven werken aan Baarn. Of het nu gaat om onderwijs, zorg en ondersteuning of verkeersveilige situaties. Want Baarn is nooit af. Daarvoor is ambitie nodig, een ambitie waarvoor wij vandaag met vier moties een aanzet willen geven. Ook moties van andere fracties zien wij vol verwachting tegemoet. Met de ambitie om werk te maken van Baarn, kan dat alleen maar mooie ontwikkelingen voor Baarn op leveren. En daar kunnen wij als politieke partijen, samen met onze inwoners, bedrijven en andere organisaties dan trots op zijn.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard