Door Mark Eijbaard op 13 juni 2014

Algemene Beschouwingen 2014

Voorzitter, leden van de raad,

Regelmatig gaan we als Partij van de Arbeid van deur tot deur om inwoners te spreken en te horen wat er speelt. We vragen inwoners dan naar hun zorgen en ideeën. In het afgelopen half jaar ontmoetten wij zo vele Baarnaars. Bij elke deur opnieuw was één ding duidelijk, iedereen vindt het fijn wonen in Baarn. De rust, de vele voorzieningen en de groene omgeving zorgen ervoor dat onze inwoners tevreden zijn over ons mooie dorp.

—-

Naast die tevredenheid spraken we ook over de zorgen die mensen hebben. Over de veranderingen in de zorg bijvoorbeeld. Mensen die zorg nodig hebben of voor een ander zorgen vragen zich af of ze kunnen blijven rekenen op ondersteuning.

Zo spraken we bijvoorbeeld een mevrouw over haar verstandelijk en lichamelijk beperkte dochter. Zij en haar man zorgen zelf voor haar. Ze woont thuis en gaat dagelijks naar school. In het weekend bezoekt ze eens per maand een logeerhuis. De rest van het gezin kan dan even op adem komen, zodat ze de zorg voor hun dochter kunnen volhouden.

Deze mevrouw vroeg zich af of ze straks kan blijven rekenen op deze tijdelijke opvang. En of hun dochter wel naar hetzelfde logeerhuis in de buurt kan blijven gaan, dat voor haar zo vertrouwd is geworden. Zeer begrijpelijke  zorgen. Kan de portefeuillehouder aangeven of deze mevrouw kan blijven rekenen op de zorg voor haar dochter?

Als Partij van de Arbeid vinden we het belangrijk dat iedereen kan blijven meedoen in Baarn. Zorg en ondersteuning organiseren we graag zo dichtbij mogelijk en met zo min mogelijk bureaucratische drempels. We willen dat mensen, zoals de mevrouw die ik eerder noemde, geholpen worden om zelf de regie over hun leven te houden. Dat betekent dat het zorgaanbod zodanig moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners die zorg nodig hebben.

Inwoners met een beperking, gezinnen die ondersteuning nodig hebben en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ervaringsdeskundigen. Aanbieders van zorg en ondersteuning hebben ervaring met het bieden van hulp in Baarn. We vinden het als Partij van de Arbeid heel belangrijk dat de deskundigheid van deze mensen en organisaties benut wordt bij het vormgeven van het beleid en het aanbod van ondersteuning in onze gemeente. Dit zorgt voor een gedragen proces, waarin vanuit alle kanten vertrouwen is.

We roepen het college op om de voorbereidingstijd en het overgangsjaar 2015 goed te gebruiken. Inwoners moeten kunnen blijven rekenen op ondersteuning. Drie uitgangspunten staan daarbij wat ons betreft voorop:

  • Eenvoudige toegang, zo min mogelijk bureaucratie.
  • Een vast aanspreekpunt voor alle zorg en ondersteuning die in een huishouden nodig is.
  • Eén gezin, één plan, zoveel mogelijk integrale aanpak.

——

Aan de deuren in Baarn spraken we ook mensen die zorgen hebben over het centrum. Een levendig centrum is voor alle inwoners plezierig en bovendien goed voor de economie en daarmee ook de werkgelegenheid.

Zo spraken we een meneer die nog maar kort in Baarn woont. Hij vroeg ons wat de gemeente zou kunnen doen  om in  de leegstaande panden weer winkels te krijgen. Een begrijpelijke vraag.

Ook voor de Partij van de Arbeid is de leegstand en de verminderende aantrekkelijkheid van en in het centrum een grote zorg. Het centrum zou het bruisende hart van Baarn moeten zijn. Wij roepen het college op snel met een gedegen plan van aanpak te komen. De uitstraling van het centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en winkeliers. De dorpsmanager zal hier de komende tijd nadrukkelijker zijn rol moeten oppakken. Graag horen wij van de portefeuillehouder welke concrete acties we de komende zes maanden van de dorpsmanager kunnen verwachten.

——-

Waar ook veel van onze gesprekken aan de deur over gingen is de verkeersveiligheid in het dorp. Mensen maken zich zorgen over een aantal gevaarlijke kruisingen en over automobilisten die te hard rijden. Zowel op de doorgaande wegen als ook in de wijken. Automobilisten brengen daarmee bijvoorbeeld spelende kinderen en fietsers in gevaar.

Het smalle stuk van de Eemnesserweg werd bijvoorbeeld door veel mensen genoemd. Fietsers voelen zich er onveilig en hebben de indruk dat er door automobilisten te hard wordt gereden. Verandering op dit vlak vraagt niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van alle inwoners zelf. Het is een cultuuromslag die we als inwoners met elkaar moeten maken. Preventief of uiteindelijk handhavend speelt de gemeente hierin wat ons betreft een actieve rol. We roepen het college op het Gemeentelijk Vervoer en Verkeersplan voortvarend uit te voeren en waar nodig te herijken.

Sluipverkeer is een grote ergernis van Baarnaars. We schreven er al over in ons verkiezingsmagazine ‘Lokaal 14’. We kijken uit naar het integrale plan van aanpak dat hiervoor in voorbereiding is. Kan het college aangeven wanneer in 2014 wij dit plan kunnen verwachten?

—–

Aan de deur spraken we ook ouders van jonge kinderen, die ons vroegen hoe het staat met de gebouwen voor de basisscholen in Baarn. De afgelopen acht jaar is er veel gedaan aan de huisvesting van onze scholen in Baarn. Zowel de Uitkijck als het Baarnsch Lyceum/Waldheim hebben een prachtig gebouw. Bij de NBS werd onlangs het bereiken van het hoogste punt van de bouw bereikt. Het is zaak dat ook de bouwplannen voor de Brede School met Montinischool en Gaspard de Coligny snel gerealiseerd kunnen worden.

We roepen het college op om de vaart erin te houden en obstakels die de start van de bouw kunnen vertragen voortvarend aan te pakken.

Wat de Partij van de Arbeid betreft zijn de scholen multifunctionele gebouwen die dienst kunnen doen voor tal van bezigheden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan huisvesting voor stichting Welzijn of toneelgroep Karakter. Ook dit kunnen volgens ons besparingen opleveren in de huisvestingskosten.

De Partij van de Arbeid wil de portefeuillehouder Onderwijs vragen de vinger-aan-de-pols te houden bij de onderwijsverbeteringen die er op dit moment gemaakt worden bij de KWS. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Wij zijn ons er van bewust dat dit primair een verantwoordelijkheid is van de onderwijsinstellingen. We zien het wel als een plicht van de gemeente om waar nodig ondersteuning te geven of te bieden, zodat de kwaliteit van het onderwijs in Baarn op een constant, hoog niveau is. Graag vernemen van de portefeuillehouder de huidige stand van zaken.

—–

Wat we ook hoorden aan de deur waren zorgen over mogelijke bezuinigingen in de gemeente. Zo spraken we bijvoorbeeld een oudere dame die slecht ter been is. De bibliotheek, het zwembad en het theater in het dorp maken het voor haar mogelijk om actief te blijven deelnemen aan de Baarnse samenleving. Ze vroeg ons of dat nog wel mogelijk blijft als de gemeente minder geld krijgt van het rijk. Begrijpelijke zorgen die wij met haar delen. Het vraagt creativiteit van de organisaties in de gemeente, inwoners en het gemeente bestuur om een gevarieerd, toegankelijke en breed cultuur- en sportaanbod in de gemeente te behouden.

De afgelopen vier jaar is door het vorige college en door de portefeuillehouder financiën in het bijzonder, een gedegen financieel beleid gevoerd. Het is nu aan het huidige college en de huidige raad om het huishoudboekje in deze raadsperiode op orde te houden.

De perspectiefnota laat een tekort zien van 7 ton. Een structurele bezuiniging, waarvoor vanuit het college een aantal denkrichtingen zijn aangegeven om deze bedragen te vinden. Denkrichtingen die op zichzelf voor de Partij van de Arbeid niet de oplossing zijn van het tekort, maar waarin wij wel handvatten zien om tot de juiste keuzes te komen. We hebben te maken met een structureel tekort. We zijn als Partij van de Arbeid van mening dat een structureel tekort vraagt om een structurele bezuiniging. Ook op subsidies. We roepen het college dan ook op om, waar mogelijk in overleg met subsidie-ontvangende organisaties, 2% te bezuinigen. We horen graag van het college of zij ook deze ruimte zien.

De gemeente krijgt in de komende tijd de verantwoordelijkheid voor een aantal taken die voorheen door het rijk werden uitgevoerd. De voorbereiding op deze nieuwe verantwoordelijkheden betekent voor de gemeentelijke organisatie een flinke verandering. De voorbereiding daarvan is al in volle gang.

 

In de gemeentelijke organisatie zijn in de afgelopen vier jaar flinke stappen gezet op het gebied van financiën, controlling en juridische zaken. Wij zijn er van overtuigd dat met de ontwikkelingen die er nog liggen op het gebied van inkoop en contractbeheer de organisatie weer een aantal stappen vooruit zet. Door efficiencyverbeteringen in de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop denken wij dat hier nog een besparing valt te halen. Wij dagen het college uit om dit efficiencyvoordeel bij de begroting te presenteren.

Voorzitter, ik ga afronden. Maar niet voor dat ik ook hier het probleem van de hondenpoep nog even ter sprake breng. Want ook dat is een van de grote ergernissen van onze inwoners. Ik zal u hier de foto’s besparen die wij binnen hebben gekregen, daarvoor verwijs ik u naar twitter en onze website. Maar de poep is wel een probleem. Het is een cultuurprobleem van de hondenbezitter die de poep niet opruimt. Maar ook een zaak die wat ons betreft beter gehandhaafd zou kunnen worden door de BOA’s. Als voorbeeld haal ik hier maar even het Johannes Vermeerplantsoen, bij mij in de wijk, aan. Hier is ongeveer drie jaar geleden door de gemeente een hondenuitlaatveld aangelegd in overeenstemming met hondenbezitters en omwonenden. Destijds zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Dagelijks constateer ik dat de hoeveelheid poep buiten het veld aanzienlijk is. Daarmee worden gemaakte afspraken geschonden en kan handhavend opgetreden worden. Ook dat is, misschien een minder leuke, taak van de gemeente. Enerzijds zullen we met elkaar, soms op een ludieke manier, een cultuur omslag te weg moeten brengen. Op een ander moment zal dit soms handhavend moeten. Graag vernemen wij van de portefeuillehouder welke concrete acties hierin door het college ondernomen kunnen worden.

—-

Al met al, voorzitter zijn er genoeg uitdagen voor dit nieuwe college. Wij hebben er vertrouwen in dat zij er met nieuwe energie hard aan gaan werken en blijven dat nauwgezet volgen.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Mark Eijbaard

Fractievoorzitter

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard