Door op 12 juni 2013

Algemene Beschouwingen 2013

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota op 12 juni in de debatraad, sprak ik namens de Partij van de Arbeid de onderstaande Algemene Beschouwingen uit:

 

Geachte voorzitter, wethouders, collega raadsleden, ambtenaren en overige belangstellenden.

De Algemene Beschouwingen worden voor de eerste keer uitgesproken tijdens de bespreking van de Perspectiefnota, welke de basis is voor de in oktober a.s. vast te stellen begroting 2014 (en de meerjarenbegroting 2015-2017). Het is tevens een opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Deze Perspectiefnota is alweer de laatste nota van deze bestuursperiode. In de afgelopen jaren is Baarn er in geslaagd de huisvesting van scholen spectaculair te verbeteren. Voor de komende twee jaar komt er nog een tweetal scholen gereed, zodat de onderwijshuisvesting voor de toekomst is geregeld.
Baarn heeft ook nu nog een aanvaardbaar lastenniveau; van de 26 Utrechtse gemeenten zijn er bij 9 de lasten lager.
Baarn bezit ook nog steeds een hoog voorzieningenniveau; een theater, een hoogwaardig sportpark, twee zwembaden en een bibliotheek. In het sociaal domein denken wij o.a. aan de stichting Welzijn en de Ouderenbus.

Een Perspectiefnota is toekomstgericht ! Zoals de signalen nu aangeven zal de toekomst minder positief perspectief bieden. De PvdA wil het nieuwe college en gemeenteraad de ruimte bieden nieuwe accenten en keuzes te maken voor de periode 2015-2017.

De in deze nota opgenomen kortingen zullen in 2014 leiden tot een positief saldo van iets meer dan 100.000,- en een solide basis vormen om de nieuwe gemeenteraad in 2015 het beleid verder vorm te kunnen laten geven.
Het jaar 2014 staat in het teken van bezuinigingen en drie grote decentralisaties, waarbij taken op het gebied van Jeugdzorg, Werk en AWBZ-begeleiding naar de WMO worden overgeheveld naar de gemeente.
De gemeente krijgt er een fors aantal taken bij. Op zich een verheugend feit, echter, deze decentralisaties gaan gepaard met een korting op het bijbehorende budget van ongeveer 25%.

Voorzitter,

Naast deze nieuwe taken zal Baarn ook geconfronteerd worden met een fors aantal bezuinigingen, die bij ongewijzigd beleid zullen leiden tot een tekort in
2017 van ongeveer één miljoen euro. Wij zullen genoodzaakt worden wederom structurele maatregelen te nemen om een gezonde gemeente te zijn en te blijven.

Bij het maken van verantwoorde keuzes is de centrale boodschap van de PvdA:

Iedereen telt mee !

Hiervan afgeleid betekent dit, dat in de omstandigheid dat een bepaalde groep beter bedeeld is, dan een andere solidariteit een basisprincipe is.
Dit niet vanuit een bepaalde wellevendheid (zoals de huidige Tweede Kamer fractievoorzitter van de VVD dit heeft verwoord), maar vanuit een diepgeworteld sociaal democratisch besef over maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dit betekent voor de PvdA in Baarn, kijkend naar de toekomst van ons dorp, een gemeente van werken, wonen en leven, concreet het volgende:

 • Stimuleren van werkgelegenheid voor niet hoger opgeleiden
 • Blijven inspannen voor sociale woningbouw
 • Keuzes maken bij het verstrekken van subsidies
 • De basis voor de detailhandel ligt in het centrum van ons dorp; grootschalige ontwikkelingen op bedrijventerreinen kritisch blijven volgen
 • Bij de drie decentralisaties naar onze gemeente gelden voor de PvdA de principes:
 1. dicht bij onze plaatsgenoten; één loket voor inwoners en bedrijfsleven
 2. inkomen verwerven om zelfbewust in de samenleving een plaats te hebben; ondersteunen wie dit minder goed is gegeven
 3. voorkomen is beter dan genezen; meer nadruk op preventie
 4. financieel sterke schouders zijn meer redzaam
 5. blijvende inspanning op het terugdringen van achterstanden en gekwalificeerd het onderwijs verlaten
 6. zorg bieden aan mensen die het écht nodig hebben; de eigen verantwoordelijkheid van de burger stimuleren.
 7. blijven inzetten voor een goede samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers

Deze zogeheten kanteling zal niet vanzelf gaan. Wij wachten dan ook met grote belangstelling de plannen van de portefeuillehouder af, waarbij wij ons wel afvragen of we niet te laat zijn. Immers over 1,5 jaar vinden deze decentralisaties al plaats.

Voorzitter,

Een aantal van deze nieuwe taken zal regionaal worden georganiseerd en uitgevoerd. Nieuwe taken zullen door onze eigen gemeentelijke organisatie opgezet en uitgevoerd gaan worden.

In de Perspectiefnota geeft uw college aan, dat “de omvang van de ambtelijke formatie relatief beperkt is” en “dat de formatie/bezetting…. eerder aan de krappe, dan aan de ruime kant is”.
Bij het adequaat uitvoeren van taken en een professionele dienstverlening aan onze inwoners, is naast een kwantitatief goed toegeruste organisatie, een kwalitatief hoogwaardig ambtenarenkorps noodzakelijk.

De laatste tijd bereiken ons uit de organisatie signalen, dat in kwantitatieve zin “de rek er uit is”. De Rekenkamercommissie onderschrijft dit in indirecte zin in het rapport “Inhuur de Baas”.
De PvdA pleit voor een ambtelijke organisatie, die, zowel wat de formatiegrootte als de deskundigheid betreft, de nieuwe taken in de toekomst aankan.
Anticipeer tijdig op de toekomstige veranderingen. Maak optimaal gebruik van de kwaliteiten van de huidige organisatie. En blijf investeren in de ontwikkeling van de medewerkers.
Dit alles om onze eigen inwoners zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen én een sterke, zelfstandige positie in de regio te behouden.

Voorzitter,

Tenslotte vragen wij aandacht voor de toekomstige positie en rol van de gemeente in relatie tot haar inwoners, verenigingen en bedrijfsleven.

Burgerbetrokkenheid is tijdloos en grenzeloos (foto).

U ziet een Indianenstam in Brazilië die fel gekant is tegen het op grote schaal ingrijpen in hun leefomgeving ! Zij willen gehoord worden voordat er een officiële beslissing wordt genomen over …..

In zijn boek “Wij, de overheid” beschrijft Davied van Berlo hoe de samenleving zich ontwikkelt en de veranderende rol van de overheid én de politiek daarbij.
Er ontstaat een Netwerksamenleving, waarbij drie sleutelwoorden centraal staan: Open, Sociaal en Mens Centraal
Uitgangspunten moeten zijn: Cocreatie en participerende burgers !
Voor de toekomst vraagt dit een andere organisatie, ander bestuur én andere politiek.

Voorzitter,

Ik ga afronden.

Solidariteit is een universeel uitgangspunt. Het geldt mondiaal, binnen Europa, binnen Nederland en zeker ook in Baarn. Voor allen in ons prachtige dorp een grote uitdaging !