Door op 31 oktober 2012

Algemene beschouwingen 2012

Geachte voorzitter, leden van het college, collega raadsleden, mevrouw de griffier overige aanwezigen en kijkers thuis.

Toen ik een paar weken geleden een eerste gedachte over deze Algemene Beschouwingen noteerde kwamen drie vragen bij mij op:

Voor wie schrijf ik ze, waarom zit ik in de politiek, en waarom doe ik dit eigenlijk?

Enige tijd geleden kwam tussen de fractievoorzitters nut en noodzaak van deze beschouwingen ter sprake. De meningen waren, zoals vaak in de politiek, afwijkend. De PvdA is van mening, dat het een moment is om als partij ons functioneren onder de loep te nemen. Wat hebben wij bereikt, hoe gaan wij in de toekomst om met belangrijke vraagstukken op het gebied van onder andere huisvesting, onderwijs, sociaal welzijn en zorg.

Vooral ook een moment om aan de inwoners, instellingen en verenigingen aan te geven, welke idealen de PvdA nastreeft zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Voor de tweede vraag ga ik terug naar 1978. Net getrouwd, 22 jaar, Baarnaar,

lid en vrijwilliger bij sv Limvio en op zoek naar huisvesting.

Resultaat:  te kort ingeschreven als woningzoekende, te jong,  geen huurwoning beschikbaar, maar wel verbonden en binding met Baarn. Een woning in Amersfoort werd de noodoplossing.

Op dat moment dacht ik: “Voor onze kinderen moet in Baarn blijven wonen toch wel mogelijk zijn”. Ik kom daar later op terug.

Bindend vermogen van de politiek en maatschappelijke participatie.

“Doe eens normaal man”. Een uitspraak, die heel Nederland in september vorig jaar in beroering bracht. Een uitspraak, die de politiek van de straat ineens in de landelijke politieke arena haalde.

Een deel van de bevolking oordeelde afkeurend, het andere deel juichde het toe. Weg met het elitaire karakter van de politiek en zonder omvloersde woorden klip en klaar zeggen waar het op staat !

Ook in de Baarnse samenleving hebben wij te maken met mondige burgers. Mensen die vroegtijdig betrokken willen worden bij hetgeen in hun directe omgeving plaatsvindt. En terecht !

Met deze ontwikkelingen moeten de gemeente én de politiek mee. Maatschappelijke participatie krijgt een steeds grotere plaats binnen een dienstverlenende overheid en de politiek.

Uit de recente 2-jaarlijkse trendrapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt, dat vele gemeenten moeite hebben met het betrekken van burgers bij beleidsvorming. In meer dan 50% van de gemeenten zijn de afgelopen jaren geen burgerinitiatieven ingediend.

Helaas is Baarn hierin geen uitzondering. Ook wij worstelen met de wijze waarop wij met inwoners op een juiste manier communiceren en betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. De PvdA is van mening, dat wij lering moeten trekken uit de betreffende evaluatie. Het geeft voldoende leermomenten voor de toekomst.

Met respect voor elkaars opvattingen en rekening houdend met ieders positie in het proces moet de participatie en inbreng van inwoners in het algemeen en jeugdigen in het bijzonder verder vorm gaan krijgen. Het opstellen van richtlijnen en voorwaarden onderschrijven wij dan ook.

Jeugdzorg

De voorbereiding en implementatie van de jeugdzorg, welke per 1 januari 2015 wordt overgeheveld van de provincie naar de gemeente, heeft onze extra aandacht. De basis van jeugdzorg moet in de eigen omgeving liggen. Hierbij moet het gebruikmaken van bestaande sociale verbanden en netwerken één van de uitgangspunten worden. Het alcohol- en drugsgebruik onder de Baarnse jeugd baart onze fractie zorgen en zal in een plan van aanpak opgenomen moeten worden.

Binden en verbinden; eigen kracht geeft eigen verantwoordelijkheid, maar lukt dat niet, dan gaan we samen aan de slag.

Minimabeleid

Ondanks de bezuinigingen is het minimabeleid, met name gericht op schoolgaande kinderen, in stand gebleven. Het is goed om te zien, dat aan het declaratiefonds niets verandert. Hierdoor blijft de deelname aan sport- en culturele activiteiten ook voor deze groep jeugdigen mogelijk. Bovendien worden zij ook tegemoet gekomen in de schoolkosten.

Door de crisis groeit landelijk het aantal burgers, dat een beroep doet op de bijstand. Goed om te constateren, dat de groei in Baarn onder deze landelijke trend ligt.

Begroting

Door de val van het kabinet is er onzekerheid ontstaan betreffende de bezuinigingen, welke door de centrale overheid aan de gemeenten worden opgelegd.

Het is echter wel duidelijk, dat de ingezette decentralisaties al of niet vertraagd zullen doorgaan. Deze decentralisaties zullen gepaard gaan met aanzienlijke kortingen voor de gemeenten.

Gesproken wordt over een bedrag van ongeveer 1,2 miljard euro. Voor Baarn zal dit op termijn een bedrag van 2 miljoen euro betekenen.

Ondanks deze slechte vooruitzichten is het college er toch in geslaagd een verantwoorde, sluitende begroting voor te leggen. De PvdA complimenteert het college en de ambtelijke organisatie, onder leiding van de gemeentesecretaris met deze begroting.

De ingezette weg van het college om de overschotten volledig te reserveren voor de op te leggen kortingen, steunen wij dan ook volledig.

De PvdA onderschrijft het voorstel van het college om de OZB substantieel te verhogen, waardoor in vier jaar het provinciaal niveau wordt bereikt.

Wij vragen de wethouder uitleg te geven over het voorstel om de OZB voor woningeigenaar met 30% en de eigenaar niet-woning met slechts 7% te verhogen.

Eerdere bezuinigingsrondes waren pijnlijk voelbaar bij organisaties, instellingen en op voorzieningenniveau. De PvdA vindt het een goede keuze van het college, dat deze zo veel als mogelijk buiten deze bezuinigingen vallen.

Voor wat betreft de voorgenomen bezuiniging m.b.t. de bibliotheek wacht de PvdA de resultaten van de komende gesprekken tussen het stichtingsbestuur en het college af.

De Wet HOF, waarschijnlijk ingaande 1 januari a.s., kan grote gevolgen gaan krijgen voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Wij vragen het college ons tijdig te informeren over de financiële gevolgen.

Woningbouw

Door de val van Lehman Brothers in 2008 is een economische crisis ingezet, die nog altijd voortwoekert. Dit blijkt onder meer uit dalende huizenprijzen en, ondanks deze daling, geringe verkopen. Het is dan ook verheugend om te constateren, dat de woningbouw stichting Eemland Wonen in samenspraak met de gemeente na jaren van een zekere inactiviteit thans vol gas geeft in Baarn. Te denken valt aan nieuwbouw in de Vogelbuurt, het Parkgebouw en de Zilvervloot.

Daarnaast juichen wij de renovaties van de Sonneveld- en Schaepmanlaanflats met de uitbreiding natuurlijk toe.

De plannen voor nieuwbouw aan de Jan Steenlaan en de te verwachte plannen voor de Goeman Borgesiuslaan zullen een realisatie zijn van de wensen, welke onder andere door de PvdA zijn vastgelegd in de Visie Wonen.

Eén van de kernidentiteiten van deze visie is een evenwichtige bevolkings-opbouw. Wij zullen, net als in het verleden, blijven pleiten voor sociale woningbouw, opdat ook mensen met een smalle beurs mogelijkheden krijgen om in Baarn te (blijven) wonen. Toekomstige woningbouwplannen zullen wij o.a. op deze uitgangspunten blijven beoordelen.

De ontwikkelingen voor wat betreft het plan Laanplein blijven wij nauwgezet en kritisch volgen. Onze opvattingen hierover zijn genoegzaam bekend.

Milieu en duurzaamheid

Het voorgenomen plan van het college om de milieudoelstelling, zoals door deze gemeenteraad bij amendement in november 2011 vastgesteld, vertraagd of niet uit te voeren heeft niet onze steun.

Wij vragen het college dan ook hun besluit nader te beargumenteren en zullen zo nodig een motie indienen om dit eerdere raadsbesluit alsnog uit te voeren.

In dit kader vragen wij aandacht voor duurzaamheid en duurzaam bouwen. De PvdA is verheugd, dat er ook in onze gemeente meer en meer met respect voor mens en milieu bouwplannen worden gerealiseerd. Een recent voorbeeld zijn de in aanbouw zijnde woningen in de Vogelbuurt.

Voor de toekomst vragen wij het college, in de contacten en bij het afsluiten van convenanten met ontwikkelaars en bouwers, duurzaam bouwen prominent op de agenda te zetten.

 

Winkeltijden

Afgelopen week is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de versoepeling van de Winkeltijdenwet. In de nabije toekomst mogen de gemeenten, en dus ook Baarn, zelf bepalen wanneer de koopzondagen worden gehouden.

Wij verzoeken het college,zodra de versoepeling onherroepelijk is geworden, met een aangepast voorstel winkeltijden in Baarn te komen. In de ogen van de PvdA moet het gaan inhouden, dat eenieder vrij is op zondag zijn winkel open te stellen.

Gemeentelijke organisatie en dienstverlening

Onder leiding van de gemeentesecretaris blijven de gemeenteambtenaren zich inzetten voor een professionele, dienstbare organisatie, die een goede dienstverlening aan en communicatie met onze inwoners hoog in het vaandel heeft staan. Hierbij zijn een goed strategisch personeels- en opleidingsbeleid én gemotiveerde ambtenaren onontbeerlijk. De zelfstandige positie van onze gemeente is ons veel waard. Dit impliceert een goede personele opbouw van de organisatie.

De PvdA constateert hierbij, dat het aantal ambtenaren die gedwongen of vrijwillig de gemeentelijke organisatie verlaat, toeneemt. Mede in dit licht gezien

baart het te hoge ziekteverzuim bij de medewerkers ons grote zorgen. Wij horen graag van het college of er een causaal verband bestaat tussen ingezet verandermanagement en het hoge ziekteverzuim.

De PvdA is verheugd, dat er vorderingen zijn ten aanzien van het op te zetten Klant Contact Centrum. Hierdoor zal de dienstverlening verder verbreden en verbeterd worden.

Onderwijs, cultuur, recreatie en sport

Bij deze complimenteren en danken wij de vele vrijwilligers in ons dorp voor hun inzet en betrokkenheid bij een groot scala aan activiteiten. Zij vormen (velen gedurende een groot aantal jaren) het bindmiddel in onze Baarnse samenleving.

De gemeente Baarn voert een onderwijsbeleid, waarbij veel aandacht is voor voorschoolse educatie en het tegengaan van schoolverzuim. Hierdoor worden jeugdigen in de gelegenheid gesteld, binnen hun eigen vermogen, een kansrijke schoolcarriere te volgen.

De PvdA is content met de vorderingen op het gebied van de scholenbouw. Na een stroeve start worden op dit moment de plannen voor de realisatie van de Nieuwe Baarnsche School in samenspraak met de omwonenden voorbereid.

Nieuwbouw voor de Montini- en de Caspar de Colignyschool op het huidige terrein van de gemeentewerf mag wat onze fractie betreft zijn beslag gaan krijgen. Een uitdagend projekt, waar meerdere partijen, inclusief de omwonenden, bij betrokken zijn.

De introductie van het projekt Sociaal Vitaal voor senioren, gericht op bewegen en versterking van het sociaal netwerk heeft onze steun. Wij hopen dan ook op een voortzetting hiervan in de komende periode.

Met betrekking tot de huisvesting van de diverse instellingen die vallen onder de Stichting Welzijn Baarn, verwachten wij van het college een afslankingsplan voor wat betreft het aantal accommodaties. Hiermee wordt voldaan aan eerder vastgestelde bezuinigingsmaatregelen. Een en ander uiteraard na nauw overleg met het stichtingsbestuur.

Voorzitter,

Doe eens normaal man” met als sub-titel “in 7 stappen naar een betere politiek”  is een boek van de journalisten Bessems en Nieuwboer.

Hierin wordt op luchtige wijze een analyse gemaakt van de relatie tussen kiezer en gekozene.

Aan het einde van ieder hoofdstuk staat een aantal “niet vergeten” punten, zoals:

  • Lieg niet, dan hoef je ook niet gek te praten
  • Gewoon de waarheid spreken is een serieus te overwegen optie
  • Wees trots op compromissen, ook als je er niet zo blij mee bent
  • Neem iedereen serieus, pas dan weet je wat mensen bezighoudt.

Willen wij ons blijven inzetten voor een mooi, aantrekkelijk en leefbaar Baarn dan moeten wij binden, partijen met elkaar verbinden. Mensen bij elkaar brengen.

Politiek is bij uitstek een middel, een platform om mensen bij elkaar te brengen. Biedt mogelijkheden om verbindingen te maken, kwaliteiten van mensen uit deze Raad, kwaliteiten van mensen en groeperingen uit ons dorp hiervoor te benutten.

De PvdA blijft zich, vanuit haar sociaal-democratische idealen, inzetten voor alle 25.000 Baarnaars en in het bijzonder die mensen die extra steun en begeleiding nodig hebben.

Voorzitter,

Voor dat ik ga afronden neem ik u nog even mee naar 2020. Mijn jongste zoon van 29 woont met zijn vrouw en twee kinderen in een starterswoning in de burgemeester Miedemastraat op de voormalige gemeentewerf. Op dit moment zet hij zich op zijn vrije dag in als vrijwilliger op de basisschool van zijn kinderen.

Binden en verbinden…….Missie geslaagd !

Dank u wel voor uw aandacht !

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Blokker,

fractievoorzitter