Door op 26 oktober 2011

Algemene beschouwingen 2011: Kwestie van kiezen

Hoe zit het met de bouw van starterswoningen aan de Jan Steenlaan? Hoe is het met het nieuwe Laanplein? Wat zijn de gevolgen van de Wet werken naar vermogen? Hoe moet het verder met het conflict tussen Tritsgebruikers en het bestuur van het sportcentrum? Dat zijn een paar vragen die de PvdA opwerpt in de algemene beschouwingen.

Algemene Beschouwingen behorende bij de Programmabegroting 2012-2015

Oktober 2011

Het motto is: Kwestie van Kiezen

Geachte voorzitter, leden van het college, collega raadsleden, mevrouw de griffier en overige belangstellenden.

De bekende filosoof Aristophanes zei ooit , dat je “bij elke keus onvermijdelijk iets anders niet hebt”. Kiezen is moeilijker naarmate er meer keus is. In de politiek een bekend verschijnsel. Echter, ergens voor staan, ergens voor kiezen doe je vanuit je overtuiging en je waarden in het leven. Mensen moeten kunnen vertrouwen op je integriteit, deze waarden en kwaliteiten. Niet op je onwrikbaarheid.

Deelnemen aan een coalitie is ook een keuze. Voor de PvdA een bewuste keuze voor het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Continueren van in de vorige bestuursperiode eerder ingezet beleid. Die keuze hebben wij vorig jaar  voor de komende jaren met overtuiging gemaakt. Het coalitie-programma zal hierbij als leidraad blijven dienen. Desondanks zal de PvdA met een positief kritische houding de toekomstige ontwikkelingen volgen. Ik wijs u hierbij op onze vragen en kanttekeningen ten aanzien van het Laanplein en sportpark Ter Eem. Ik kom hier later in deze beschouwingen nader op terug.

Voorzitter,

na een moeizame start en de bijbehorende ”herstelwerkzaamheden” is het college van burgemeester en wethouders  er in geslaagd een heldere, evenwichtige MeerJarenBegroting 2012-2015 aan de gemeenteraad voor te leggen. Met de organisatie zijn duidelijke werkafspraken gemaakt met als doel de financiële processen op orde te krijgen. De gemeentelijke organisatie, de ambtenaren hebben zich met alle deskundigheid en toewijding voor deze veranderingen ingezet. De PvdA complimenteert het college van burgemeester en wethouders en de organisatie, onder leiding van de gemeentesecretaris, met deze begroting.

Wij dringen bij het college er op aan deze processen nauwlettend te blijven volgen en waar nodig bij te stellen.

Om in de toekomst de doelen, zoals weergegeven in voorliggende meerjarenbegroting, te realiseren, wordt het belang van een kleine, doelmatige organisatie door ons dan ook onderschreven. Op de korte termijn geeft de meerjarenbegroting een redelijk positief beeld te zien. De voorgestelde bezuinigingen over 2012 zullen, op enkele incidentele situaties na, geen grote gevolgen hebben voor onze inwoners. De PvdA is uiteraard content met de cijfers uit de septembercirculaire 2011. De meerinkomsten uit het gemeentefonds zullen vanaf 2013 een positieve bijstelling van het begrotingssaldo betekenen.

Voorzitter, het achterliggende jaar is er veel  gebeurd in ons dorp. Om er een aantal te noemen. Wij hebben, naar onze grote tevredenheid, een nieuwe burgemeester benoemd, een burgerinitiatief aangenomen ten behoeve van de bouw van woningen aan de Reigerstraat/Lepelaarstraat, een nieuw vergadermodel geimplementeerd, vergaande besluiten genomen over ontwikkeling van het Laanplein en privatisering van sportpark Ter Eem.

Dienstverlening

De PvdA is verheugd, dat de ambities voor dienstverlening bij de organisatie op een hoog peil blijft.  Van een taak- naar een zaakgericht denkende en werkende organisatie spreekt ons aan. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van multimedia, er zijn meer contacten met inwoners, organisaties en ondernemingen. Mede als gevolg van besluitvorming in de 2e Kamer zal verdergaande decentralisatie van taken, zonder een volledige financiele compensatie voor de uitvoering van deze taken,  ook merkbaar zijn voor de Baarnse organisatie.

Kan het College aangeven op welke wijze deze extra taken uitgevoerd gaan worden?

Het college heeft gekozen voor sluiting van de balies op vrijdag. Daar tegenover staat een gemeente, die haar inwoners (klanten) nog beter van dienst zal moeten zijn. Deze zogeheten front-office taken vormen de voorkant van onze serviceverlening en dus direct merkbaar voor onze inwoners.

Is het College bereid om de openstelling verder af te stemmen op de behoeften van haar inwoners? 

De PvdA betreurt het, dat het Wijk- en Buurtgericht Werken in Baarn geen bestaansrecht heeft gekregen. De forse uitgaven stonden echter in schril contrast met de praktijkresultaten. Desondanks verwachten wij, dat onze inwoners met vragen, opmerkingen de weg naar het gemeentehuis weten te vinden.

Bestuur en organisatie, veiligheid en openbare orde

Voorzitter,

voor de PvdA is het goed om te zien, dat het college lering heeft getrokken uit de opmerkingen, die Provinciale Staten heeft gemaakt over de begroting 2012. Ondanks de eerder genoemde aanpassingen werd de gemeenteraad recentelijk toch weer verrast met een verder oplopend negatief saldo. Wij gaan er vanuit, dat door deze verbeterslag onverwachte financiële tegenslagen tot het verleden behoren.

De PvdA juicht het invoeren van Burgernet toe. De eerste informatie geeft een grote animo bij de inwoners aan. Bij gebeurtenissen in ons dorp kunnen de inwoners worden geinformeerd en zal dit mogelijk sneller tot een oplossing kunnen leiden.

De Rekenkamercommissie heeft in haar rapport “De Raad bedient (onderzoek naar de afhandeling van moties, amendementen en toezeggingen)” als conclusie geschreven, dat genoemde stukken aandacht krijgen van het college.

Moties en amendementen worden echter eenmalig op een besluitenlijst geplaatst. De Raad dient zelf naar de afhandeling te vragen.

De PvdA verzoekt het college de Raad structureel op de hoogte te stellen van de afwikkeling.

Ruimtelijke ontwikkeling, beheer en bedrijvigheid

De woningbouw in de sociale sector ligt al jaren nagenoeg stil. Een slechte relatie tussen gemeente en Eemland Wonen is hier zeker debet aan geweest. Dat de verhoudingen in deze bestuursperiode zijn genormaliseerd juicht de PvdA toe. Na een lange periode van planvorming en afstemming met de buurt zal er nu eindelijk gebouwd gaan worden aan de Reigerstraat/Lepelaarstraat.

De PvdA is zeer verheugd, dat er nagenoeg allemaal woningen in de sociale huursector worden gebouwd. Goed voor de wijk en goed voor het totale woningbestand voor deze doelgroep in Baarn. Er wordt gebouwd in de Kievitstraat en er zijn vergevorderde plannen voor de realisatie van het Parkgebouw aan de Snipstraat op de Oosterhei. De 2e woongroep ouderen heeft haar bestemming gevonden op de Kwekerij en er bestaan plannen voor een 3e woongroep in gebouw ” de Zilvervloot” aan de Piet Heinlaan. Helaas moeten wij constateren, dat bouwen voor jongeren en starters in Baarn moeilijk blijft. Het is bekend, dat er voor deze groep bouwplannen bestaan.

De PvdA vraagt dan ook aan de wethouder ons te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het bouwen van starterswoningen aan de Jan Steenlaan en op de hoek van de Drakenburgerweg/Goeman Borgesiuslaan.

Voorzitter,

Mediabedrijf Talpa heeft het voornemen haar kantoor en studio’s te vestigen op bedrijventerrein “de Noordschil”, mits aan een belangrijke randvoorwaarde, namelijk een goede verkeersafhandeling, wordt voldaan. De PvdA is, mede gelet op een toename van het aantal arbeidsplaatsen en de spin off voor meerdere bedrijven in ons dorp, voorstander van deze vestiging.

Het college heeft voorstellen gedaan om een impuls te geven aan het op peil houden van ons winkelcentrum door te starten met de ontwikkeling van het Laanplein. Deze plannen hebben de achterliggende tijd  in ons dorp de tongen losgemaakt. Het is bekend, dat wij voorstander zijn van realisatie op basis van de huidige informatie. Verrijking van het centrum, toename woningbestand en bijbehorende parkeerfaciliteiten. De PvdA is zeer content met het gratis parkeren en de aanpassing van het bouwprogramma met de realisatie van wooneenheden in de sociale sector. Wonen in het centrum van Baarn wordt  daardoor niet uitsluitend een voorrecht voor de mensen met een goed gevulde portemonnee. Een kwestie van kiezen !

De PvdA verneemt graag van het college de huidige stand van zaken voor wat betreft de ontwikkelingen van het Laanplein.

De PvdA steunt de plannen van het college voor het vestigen van een 2e Centrum voor Onderwijs en Ontmoeting op het huidige terrein van de gemeentewerf. Hierdoor komt grond vrij voor het bouwen van woningen op de vrijkomende terreinen van de Montini- en de Caspard de Colignyschool. Een wens, die in de algemene beschouwingen van 2008 al door ons is geuit. Ook steunt onze partij de verhuizing van de NBS naar de locatie van de voormalige Waldheim-Mavo aan de Vondellaan. Evenals de Montinischool is een nieuwe, ruimere huisvesting voor de NBS op korte termijn vereist. De PvdA gaat er vanuit, dat constructief overleg van wethouder met omwonenden over een veilige verkeersafwikkeling tot een passende oplossing zal leiden.

Bij het opstellen van de nieuwe Visie Wonen blijkt, dat er, bij behoud van het huidige aantal inwoners en bestaande voorzieningenniveau (o.a. op het gebied van sport en cultuur) in de gemeente Baarn tot 2020 circa. 900 woningen gerealiseerd dienen te worden.  De uitkomsten uit de meest recente “Benchmark WMO” bevestigen wederom, dat er in Baarn een groot tekort aan geschikte woningen is voor de categorie “verzorgd wonen”. De komende tijd zullen terzake duidelijke beleidskeuzes en visie ten aanzien van de inrichting en het voortbestaan van onze prachtige gemeente gemaakt moeten worden. Niets doen betekent achteruitgang op velerlei gebieden. Een kwestie van kiezen !

Maatschappelijke participatie

Voorzitter,

zoals eerder aangegeven hevelt de centrale overheid meer en meer uitvoeringstaken over naar gemeenten, zonder dat hier baten tegenover staan. De WMO en de Wet Werk en Bijstand zijn daar duidelijke voorbeelden van. De komende tijd zal er, met name als gevolg van de sterkere vergrijzing, nog vaker een beroep op de WMO worden gedaan. De PvdA is van mening, dat aan het kwaliteitsniveau van deze voorzieningen niet getornd mag worden. Wij maken ons grote zorgen over de invoering van de Wet werken naar vermogen, die per 2013 ingevoerd gaat worden.

Wij vernemen graag van het college, welke financiële en praktische gevolgen deze invoering heeft voor Baarn en de beleidsvoornemens

Onderwijs, cultuur, recreatie en sport

De PvdA is verheugd over het feit, dat er naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari a.s. een beheersstichting sportpark Ter Eem “geboren” is. Hiervoor is reeds blijk van waardering richting de wethouder uitgesproken. Een goede bezetting tegen aanvaardbare tarieven is van belang voor stichting en gebruikers. De recente discussie tussen gebruikers en het bestuur van sportcentrum “de Trits”  over de tarieven vragen (ondanks de privatisering) een alerte, actieve houding van het college.

De vraag aan de wethouder is welke rol hij gaat innemen in het conflict tussen Tritsgebruikers en het bestuur van het sportcentrum ?

De PvdA blijft overigens op termijn voorstander van een onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van samenwerking met andere, bestaande beheersstichtingen. Ook het coalitieakkoord is daar duidelijk in.

Enige tijd geleden heeft deze gemeenteraad de nota “Beter voor elkaar” vastgesteld. Hierin wordt o.a. gepleit voor het stimuleren van sport en bewegen. Mede in dat licht gezien wijst de PvdA het verminderen van het budget “coördinatie sportstimulering” met 40.000,= af. Wij staan voor een consistent beleid en instemmen met dit voorstel zou haaks staan op eerdere besluitvorming.

Bij de begrotingsbehandeling komen wij daar nader op terug.

Voorzitter,

ik ga afronden met een uitspraak van de eerder genoemde filosoof: “Wie nooit van gedachten verandert, heeft nooit nagedacht”.

Dank u wel voor uw aandacht !

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Blokker,

fractievoorzitter