Door op 8 november 2011

Algemene Beschouwingen 2010: Stilte voor de storm

Mijnheer de voorzitter, wethouders, collega raadsleden en overige aanwezigen.

Na de verkiezingen in maart jl. stelden de huidige coalitiepartners VVD, CDA, Christen Unie en ondergetekende een coalitieakkoord samen. Dit akkoord is eind april jl. door de gemeenteraad aangenomen. Het college van B&W heeft het akkoord vervolgens nader uitgewerkt in het collegeprogramma 2010-2014.

Veel punten, die voor de PvdA belangrijk zijn, staan in dit programma. Dit betekent, dat wij onze Algemene Beschouwingen korter kunnen houden.

Alvorens daar op in te gaan complimenteren wij het college van burgemeester en wethouders én de gemeentelijke organisatie met deze drastisch gewijzigde begroting. Door het aannemen van een aantal financiële kadernota’s, waaronder de “nota reservers en voorzieningen 2011-2014” ontstaat voor de toekomst een helder en transparant beeld van de financiële huishouding van onze gemeente.
Gelet op de complexe vraagstukken waar wij de komende jaren mee te maken gaan krijgen een absolute vereiste.

Zorgen voor de toekomst
De eerste effecten van het nieuwe regeerakkoord zijn al zichtbaar. De PvdA maakt zich grote zorgen over het voorgestelde minimabeleid.
Momenteel worden er vergoedingen, onder andere uit het declaratiefonds, verstrekt aan mensen die 115% van het sociaal minimum leven. In het regeerakkoord wordt gesproken over 110%, waardoor meer mensen uit de boot vallen en met name kinderen.
Huidig gemeentelijk beleid wordt voor de toekomst als een dictaat opgelegd. Onze zorgen spitsen zich met name toe op de uitvoering van de WAJONG, WSW en inburgering.

De komende jaren zullen wij te maken gaan krijgen met forse bezuinigingen. De maatregelen die in 2011 doorgevoerd zullen worden vallen qua omvang nog mee. Vanaf 2012 zal er veel ingrijpender bezuinigd moeten worden. Hoe hoog het bedrag wordt is nu nog onduidelijk.

Het bewaren van de balans tussen bezuinigingen enerzijds en onze ambities anderzijds is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. Alle voorgestelde bezuinigings- en investeringsmaatregelen zullen wij nu en in de toekomst beoordelen op hun effecten op deze balans !

De PvdA zal zich blijven inzetten om de minst draagkrachtigen in Baarn te ontzien. De PvdA is ook voorstander van het betrekken van de inwoners, instellingen, verenigingen bij en een goede voorlichting over de bezuinigingen.

Wij brengen een aantal onderwerpen uit de Programmabegroting 2011-2014 onder uw aandacht. Te beginnen met het programma

Dienstverlening
De ambtelijke organisatie is volop in beweging. Het college van B&W geeft in de begroting aan “de gemeente te professionalieren tot een dynamische en burgergerichte organisatie, waarin goed met inwoners wordt gecommuniceerd”.
Ondanks dat er op dit terrein veel is verbeterd blijft een juiste communicatie met de inwoners nog steeds een punt van zorg en aandacht. Recente voorbeelden geven de noodzaak tot verdere verbeteringen aan.

Bestuur en organisatie
Het nieuwe kabinet heeft aangegeven meer taken bij gemeenten onder te brengen. Jeugdzorg wordt bijvoorbeeld geheel en al een verantwoordelijkheid van gemeenten. Naast de financiële middelen die daarmee gepaard gaan, zal de gemeentelijke organisatie daarop moeten anticiperen.
Maak gebruik van elkaars kwaliteiten, kom eens los van de vertrouwde stoel en kom tot een integrale werkwijze !

Naast het op orde hebben van de eigen organisatie is de PvdA voorstander van verdere regionale samenwerking . Vindt ook daarbij de balans tussen enerzijds het verder professionaliseren van de eigen organisatie en anderzijds het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit alles in het licht van kwaliteitsverbetering en kostenreductie.
Hierbij wordt de bestuurskracht verzekerd en moet de zelfstandigheid van de gemeente Baarn voorop blijven staan !

Ruimtelijke ontwikkeling, beheer en bedrijvigheid
Sinds jaar en dag is er in ons dorp een groot tekort aan woningen voor starters en senioren. In de afgelopen periode is er het een en andergerealiseerd op het gebied van starterswoningen in de koopsector (denk daarbij aan plan ’t Geerke). Er zijn echter geen woningen voor starters in de huursector gebouwd.

Gezien de stagnatie in de verkoop van woningen is het waarschijnlijk gewenst om de planontwikkeling Noordschil/Drakenburgerpark niet in gevaar te brengen en te streven naar optimalisatie van de opbrengst.

Op diverse locaties in ons mooie dorp zien wij de kwaliteit van de woonomgeving achteruitgaan. Hierbij denken wij aan:

  • Nieuwstraat locatie voormalige slagerij Luiten
  • Kievitstraat nr. 2 t/m 18
  • Deel Kemphaanstraat en Snipstraat

Naar de mening van de PvdA dienen deze locaties zo snel mogelijk omgetoverd te worden tot plaatsen waar het aangenaam wonen is.
Door de vergrijzing van de bevolking, ook in Baarn, zal er in de toekomst meer en meer gebouwd moeten worden voor de doelgroep senioren. Naar ons idee is het goed nu plannen te ontwikkelen om problemen op dit gebied in de toekomst te voorkomen.
Nauw overleg en samenwerking met woningcorporaties, stichtingen en overige relevante marktpartijen is hierbij noodzakelijk.
De PvdA zal scherp blijven toezien op een substantiële hoeveelheid te bouwen woningen in de sociale huur- en koopsector.

Verkeer
Even als vorig jaar vragen wij aandacht voor een aantal verkeerssituaties in ons dorp. Het uitvoeren van verkeersremmende maatregelen op de Drakenburgerweg/de Geerenweg is naar onze mening zo langzamerhand dringend noodzakelijk. Deze weg wordt veelvuldig als sluiproute voor de A1 gebruikt.

Tevens baart het ons zorgen, dat aan de uitvoering van de door deze Raad in juni 2009 aangenomen moties nog steeds geen gehoor is gegeven, te weten:

  • Aanpassen kruising Bosstraat/Eemstraat en
  • Spoorwegovergang aan de Generaal van Heutzlaan

Wij vernemen graag van de wethouder de reden van uitstel en tijdstip van realisatie.

Maatschappelijke participatie
Op het gebied van jongerenparticipatie heeft de gemeente Baarn de achterliggende jaren met de jongerenraad samengewerkt. Het college van B&W gaat investeren in goede contacten met jongeren.
De PvdA verneemt graag van het college, welke ideeën er op dit vlak liggen en op welke termijn resultaten verwacht kunnen worden.

De PvdA kent een hoge prioriteit toe aan sport en cultuur in onze samenleving. Sport en cultuur in meest brede zin als ontspanning, ontmoeting en gezondheidsbevordering voor jong en oud. Goed, dat basisscholieren in contact worden gebracht met en deelnemen aan culturele activiteiten.
De inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers waarderen wij zeer.

Wat de sport betreft blijven wij ons zorgen maken over de toekomstige exploitatie van de gemeentelijke sportvoorzieningen. Onze fractie verwacht in 2011 positieve ontwikkelingen t.a.v. de realisatie van een exploitatiestichting sportpark Ter Eem. Hierbij is er, naast de gemeente, ook zeker een taak voor de sport weggelegd.
In het verlengde hiervan dient er in 2011 voor wat betreft sportcentrum De Trits onderzoek gedaan te worden naar de exploitatiekosten in relatie tot de bouwkundige staat van het gebouw.
Wij vernemen graag de opvatting van het college in deze.

De PvdA juicht de diverse maatregelen en verbeteringen op het gebied van Onderwijs toe. Investeren in o.a. energiebesparing, een beter binnenklimaat en het faciliteren van vervoer voor kinderen, die naar het speciaal en bijzonder onderwijs gaan, vinden wij een goede zaak.
Een verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een 2e Brede School zal in 2011 uitgevoerd moeten worden.

Mijnheer de voorzitter,

Ik ga afronden met de conclusie, dat wij het komende jaar als “stilte voor de storm” kunnen typeren. Laten wij echter met elkaar en in samenspraak met onze inwoners, tot een juiste balans komen tussen al het goede, dat er in ons prachtige Baarn aanwezig is én de onontkoombare veranderingen die ons te wachten staan !

Baarn in Balans,
Stilte voor de storm

Dank u wel voor uw aandacht !

Namens de fractie van de PvdA